ILPB4/4510-1-515/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia w koszty podatkowe wydatków dotyczących nowych funkcjonalności dla produktów wg metod określonych dla prac rozwojowych.
ILPB4/4510-1-515/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. badanie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. prace badawczo-rozwojowe
 4. projekt
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia w koszty podatkowe wydatków dotyczących nowych funkcjonalności dla produktów wg metod określonych dla prac rozwojowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia w koszty podatkowe wydatków dotyczących nowych funkcjonalności dla produktów wg metod określonych dla prac rozwojowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka (zwana dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką specjalizującą się w dostarczaniu innowacyjnych projektów informatycznych oraz integracyjnych. Spółka jest twórcą m.in. platform telekomunikacyjnych, platform zabezpieczających dane online oraz platform wsparcia sprzedaży (dalej „produkty”).

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Spółka tworzy produkty oraz rozwija już istniejące poprzez dodawanie do nich kolejnych funkcjonalności.

Spółka wykonuje prace koncepcyjne. W efekcie tych prac powstaje produkt bazowy, który nie posiada jeszcze pełnej funkcjonalności. Nad produktem bazowym prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie jego pełnej funkcjonalności. Efektem zakończenia prac jest powstanie produktu podstawowego – produktu bazowego o pełnej funkcjonalności.

Spółka celem spełnieniem oczekiwań klientów rozwija produkty podstawowe poprzez dodawanie do nich nowych, dodatkowych funkcjonalności. Równocześnie mogą trwać prace nad tworzeniem kilku funkcjonalności dotyczących jednego produktu. Po zakończeniu prac nad nową funkcjonalnością sporządzana jest dokumentacja dotycząca jej tworzenia. Celem tworzenia i dodawania do poszczególnych produktów kolejnych funkcjonalności jest zwiększenie sprzedaży tych produktów poprzez zwiększenie wartości dla ich dotychczasowych i przyszłych użytkowników.

Nowe funkcjonalności tworzone są przez wysokiej klasy specjalistów, którzy wykorzystując posiadane przez siebie kompetencje, wiedzę i umiejętności tworzą unikalne rozwiązania w postaci nowych funkcjonalności zmieniających i ulepszających produkt.

Wraz z pracami nad uzyskaniem nowej funkcjonalności Wnioskodawca ponosi szereg kosztów, są to m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy projekcie, koszty zakupu wiedzy technicznej od podmiotów trzecich, a także koszty zakupu usług obcych dotyczących realizowanego projektu.

Dla celów bilansowych koszty wynagrodzeń programistów oraz inne koszty związane z prowadzeniem ww. prac Spółka ewidencjonuje na indywidualnych kontach analitycznych rozliczeń międzyokresowych kosztów aż do momentu wdrożenia danego rozwiązania (najczęściej będzie to moment rozpoczęcia sprzedaży produktu z dodatkową funkcjonalnością). Po dokonaniu wdrożenia produktu Wnioskodawca przeksięgowuje koszty z indywidualnych kont analitycznych rozliczeń międzyokresowych kosztów na pozycję „Koszty zakończonych prac rozwojowych” od kolejnego miesiąca rozpoczyna amortyzację tej pozycji. W przypadku zakończenia prac niepowodzeniem koszty stanowią koszt bilansowy w momencie zamknięcia indywidualnego konta analitycznego rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Spółka obok prac polegających na tworzeniu nowych funkcjonalności podejmuje również prace mające na celu zapewnienia poprawnego działania produktów, w tym prace programistyczne, wśród których można wymienić przykładowo prace wiązane z usuwaniem niezgodności i błędów w oprogramowaniu. Prace te są podejmowane w razie wystąpienia takiej potrzeby, są związane z bieżącym funkcjonowaniem produktów, a ich występowanie jest typowe dla rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że prace te nie są przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki na opisane prace polegające na tworzeniu nowej funkcjonalności będą mogły być zaliczone (ujęte) dla celów podatkowych według jednej z metod określonych w art. 15 ust. 4a UPDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki poniesione na opisane prace będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów według jednej z metod określonych w art. 15 ust. 4a UPODP.

W myśl art. 15 ust. 1 UPDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się zatem wydatki, które przyczyniły się do uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych wszelkie wydatki spełniające definicję kosztów uzyskania przychodów z art. 15 ust. 1 UPDOP oraz niewymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy mogą zostać rozliczone jako koszty uzyskania przychodu, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wszelkie koszty związane z tworzeniem nowych funkcjonalności spełniają ustawowe przesłanki uznania ich za koszty uzyskania przychodów. Mianowicie mają one na celu osiągnięcie przychodów wskutek sprzedaży ulepszonych produktów, a także zachowania obecnego źródła przychodów jakim jest prowadzenie działalności w branży informatycznej. Dodatkowo ponoszone wydatki nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 UPDOP. Zdaniem Wnioskodawcy koszty związane z rozwojem produktów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie jednej z metod wskazanych w art. 15 ust. 4a UPDOP.

W myśl art. 15 ust. 4a UPDOP koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

 • w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 • jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 • poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Aby możliwe było zastosowanie jednej ze wskazanych metod rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatki muszą stanowić koszty prac rozwojowych. W ocenie Wnioskodawcy opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym prace stanowią prace rozwojowe, o których mowa w art. 15 ust. 4a UPDOP.

Przepisy UPDOP nie zawierają definicji prac rozwojowych, jednak dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych możliwe jest posłużenie się definicją zawartą w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 ze zm.; zwana dalej „Ustawa o zasadach finansowania nauki”).

Na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o zasadach finansowania nauki prace rozwojowe to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Wziąwszy pod uwagę powyższe należy podkreślić, że prace nad tworzeniem nowej funkcjonalności mają na celu projektowanie tworzenie ulepszonego produktu. Zdaniem Wnioskodawcy prace nad rozwojem produktów polegające na tworzeniu nowych funkcjonalności spełniają definicję prac rozwojowych w rozumieniu UPDOP.

W treści art. 15 ust. 4a UPDOP ustawodawca wskazał sposoby, jakimi podatnik może rozliczać koszty prac rozwojowych. W rzeczonym przepisie nie zostało określone w jakich sytuacjach należy stosować którąkolwiek z metod. W konsekwencji w gestii podatnika leży podjęcie decyzji, którą z metod rozliczenia dla potrzeb podatku dochodowego wybrać. Gdyby zamiarem ustawodawcy było uzależnienie zastosowania poszczególnych metod od spełnienia konkretnych warunków wskazałby to wprost w przepisach.

Potwierdzeniem tego jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2014 r. o sygn. akt II FSK 2070/12, w którym Sąd uznał, że „podatnik, który ponosi wydatki na prace rozwojowe ma kilka możliwości rozliczenia poniesionych wydatków w czasie. Koszty prac rozwojowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy”.

Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 18 grudnia 2012 r. o sygn. akt I SA/Bd 933/12 wskazując, że „zapis art. 15 ust. 4a PDOPrU, w jego literalnym brzmieniu, nie stoi na przeszkodzie interpretacji jakiej dokonała skarżąca, tj. że ma ona prawo wyboru któregokolwiek z trzech sposobów zaliczania kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów, o jakich mowa w tym przepisie”.

W ocenie Wnioskodawcy nie ma przeszkód, by wydatki na opisane wyżej prace rozwojowe zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie jednej z metod wskazanych w art. 15 ust. 4a UPDOP.

Abstrahując od powyższych rozważań, zdaniem Wnioskodawcy, bilansowe ujęcie kosztów prac rozwojowych nie powinno mieć wpływu na sposób ich podatkowego rozliczenia. W konsekwencji dokonanie bilansowej amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych nie koliduje z podatkowym rozliczeniem kosztu prac rozwojowych na podstawie którejkolwiek z metod opisanych w art. 15 ust. 4a UPODP.

Prezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. o znaku IBPBI/2/423-1410/14/MS, w której organ potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym „jeśli dla celów bilansowych koszty prac aplikacyjno-inżynieryjnych ujęte zostaną w wartości początkowej WNiP, to nie wyklucza to możliwości, że na podstawie przepisu art. 15 ust. 4a ustawy o CIT dla celów podatkowych koszty te zostaną przykładowo ujęte w miesiącu, w którym zostały poniesione lub jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone”.

Pogląd ten został podzielony również w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. o znaku IBPBI/2/423-1409/14/MS,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 grudnia 2014 r. o znaku IBPBII2/423-1195/14/AK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 grudnia 2014 r. o znaku IBPBI/2/423-1194/14/AK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. o znaku IPPB5/423-223/13-2/IŚ.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, może on dokonać zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace rozwojowe według jednej z metod określonych w art. 15 ust. 4a UPDOP, niezależnie od bilansowej amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w tym postępowaniu. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.