ILPB4/4510-1-402/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów.
ILPB4/4510-1-402/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odsetki
  3. wartość początkowa
  4. zatory płatnicze
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych odnoszących się do odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych odnoszących się do odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) realizuje przedsięwzięcie, w ramach którego Spółka wybuduje od podstaw, wyposaży i odda do użytku zakład produkcyjny w A. na potrzeby produkcji samochodu dostawczego.

W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia Spółka planuje zaciągnąć pożyczkę w międzynarodowej instytucji finansowej. Ze środków pochodzących z kredytu Spółka wytworzy środki trwałe w rozumieniu przepisu art. 16a ustawy o CIT. Planowane jest, aby środki trwałe wytworzone w wyniku realizacji inwestycji zostały oddane do użytkowania na początku 2016 r. i dalej sukcesywnie w ciągu roku 2016.

Zgodnie z umową kredytową, jaką Spółka zamierza zawrzeć z międzynarodową instytucją finansową, płatność odsetek od udzielonego kredytu następować będzie dwa razy do roku, tj. 8 lutego i 8 sierpnia każdego roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przepisy art. 15b ustawy o CIT mają zastosowanie do odsetek od kredytu naliczonych do dnia realizacji inwestycji (tj. do dnia przyjęcia wytworzonych środków trwałych do używania)...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 6 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z kolei z przepisem art. 16a ust. 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W świetle natomiast przepisu art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Przepis art. 16g ust. 4 ustawy o CIT stanowi, że za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku przepis art. 15b ust. 1 ustawy o CIT stanowi, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

W świetle art. 15b ust. 2 ustawy o CIT, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy o CIT przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki przepis art. 16g ust. 4 ustawy o CIT jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu art. 15b ustawy o CIT. Spółka będzie ustalała wartość początkową wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia środków trwałych w oparciu o przepis art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, tj. uwzględniając w wartości początkowej w szczególności odsetki i prowizje naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. W opinii Spółki w wartości początkowej wytworzonych środków trwałych jest ona zobowiązana uwzględnić wszelkie odsetki naliczone do dnia przekazania tych środków do używania.

W opinii Spółki przepisy art. 15b ustawy o CIT nie mają zastosowania do odsetek od kredytu naliczonych do dnia realizacji inwestycji (tj. do dnia przyjęcia wytworzonych środków trwałych do używania). Przepisy te mają charakter generalny i ich zastosowanie wyłącza norma szczególna wynikająca z przepisu art. 16g ust. 4 ustawy o CIT. Zastosowanie w tym przypadku ma kolizyjna reguła interpretacyjna, zgodnie z którą późniejszy przepis o charakterze ogólnym nie wyklucza zastosowania wcześniejszego przepisu o charakterze szczególnym (lex posteriori generalis non derogat legi priori speciali).

Mając powyższe na względzie, zdaniem Spółki, należy uznać, że przepisy art. 15b ustawy o CIT nie znajdują zastosowania do tej części odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada kwotom naliczonych odsetek, uwzględnionym w wartości początkowej środka trwałego.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 10 kwietnia 2014 roku o sygn. akt IPPB5/423-111/14-2/MW, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 2 grudnia 2013 roku o sygn. akt ILPB4/423-357/13-2/ŁM, jak również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2013 roku o sygn. akt IPTPB3/423-112/13-5/GG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.