ILPB4/4510-1-38/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej wartości niewypłaconego przez spółkę osobową zysku przypadającego na wspólnika.
ILPB4/4510-1-38/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. prawa
 4. przekształcanie
 5. spółka kapitałowa
 6. spółka osobowa
 7. transakcja
 8. udział
 9. wartość nominalna
 10. zbycie
 11. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej wartości niewypłaconego przez spółkę osobową zysku przypadającego na wspólnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie w zakresie możliwości rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej:

 • wartości nominalnej własnych udziałów wydanych w ramach aportu udziałów,
 • wartości niewypłaconego przez spółkę osobową zysku przypadającego na wspólnika.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie PDOP.

Spółka będzie udziałowcem innej spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce i podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka zależna”). Udziały Spółki zależnej (dalej: „Udziały”) zostaną nabyte przez Spółkę w wyniku aportu dokonanego przez wspólnika.

Spółka i wnoszący udziały w Spółce zależnej w ramach aportu w postaci udziałów nie przewidują dopłat w gotówce. Wartość nominalna udziałów (akcji) wydanych wspólnikom Spółki zależnej przez Spółkę (dalej: „Udziały Spółki”), w ramach aportu udziałów, będzie odpowiadała rynkowej wartości udziałów w Spółce zależnej, określonej (na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy majątkowego) w umowie zawartej na moment wniesienia udziałów w Spółce zależnej, jako wkład niepieniężny.

Zarówno Spółka zależna, jak i wspólnicy w Spółce zależnej, na moment dokonania aportu udziałów będą podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Nie można wykluczyć, że po przeprowadzeniu aportu udziałów, Spółka zależna zostanie przekształcona w spółkę osobową niebędącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „Spółka osobowa”), inną niż spółka komandytowo-akcyjna, a następnie Spółka dokona zbycia ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po przekształceniu Spółki zależnej w Spółkę osobową, przy zbyciu przez Spółkę ogółu praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej, uzyskanych przez Spółkę w związku z przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową, kosztem uzyskania przychodów będzie dla Spółki wartość nominalna Udziałów Spółki wydanych w związku z wniesieniem do Spółki udziałów w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego...
 2. Czy w momencie sprzedaży przez Spółkę ogółu praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej, które będą mu przysługiwały jako wspólnikowi Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki zależnej, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania za koszt uzyskania przychodów także wartości niewypłaconego ze Spółki osobowej zysku przypadającego na Spółkę...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną 27 kwietnia 2015 r. nr ILPB4/4510-1-38/15-2/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy w momencie sprzedaży przez Spółkę ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej, które będą mu przysługiwały jako wspólnikowi Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki zależnej, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów także w wartości niewypłaconego ze Spółki osobowej zysku przypadającego na Spółkę.

W związku z faktem, że Spółka osobowa jest transparentna podatkowo, wypłata zysku z takiej spółki do wspólnika (Wnioskodawcy) jest neutralna podatkowo.

W konsekwencji zysk jest elementem przysługującym wspólnikowi bez dodatkowych obciążeń podatkowych (dochód Spółki osobowej podlega jednokrotnemu opodatkowaniu na poziomie wspólnika). Wnioskodawca zbywając Spółkę osobową wraz z zyskiem (brak wypłaty zysku przed zbyciem ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej) przenosi zysk na nabywcę tracąc do niego wszelkie prawa – po nabyciu ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej, to nabywcy będzie przysługiwało prawo do wypłaty tego zysku bez dodatkowych obciążeń podatkowych. Zostaje to zrekompensowane odpowiednio wyższą ceną sprzedaży, która powinna uwzględniać pozostawienie takiego zysku (i odpowiadających mu aktywów) w Spółce osobowej. W konsekwencji zysk taki powinien stanowić koszt podatkowy po stronie Spółki na moment zbycia. Tylko przy zaliczeniu zysków Spółki osobowej do kosztów uzyskania przychodu wynik podatkowy zbycia praw i obowiązków w Spółce osobowej będzie taki sam, jak w przypadku sprzedaży praw i obowiązków w Spółce osobowej bez zysków (za odpowiednio niższą cenę).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie udziałowcem innej spółki kapitałowej (dalej: Spółka zależna). Udziały Spółki zależnej (dalej: Udziały) zostaną nabyte w wyniku aportu dokonanego przez wspólnika. Spółka i wnoszący udziały w Spółce zależnej w ramach aportu udziałów nie przewidują dopłat w gotówce. Nie można wykluczyć, że po przeprowadzeniu aportu udziałów, Spółka zależna zostanie przekształcona w spółkę osobową niebędącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Spółka osobowa), inną niż spółka komandytowo-akcyjna, a następnie Spółka dokona zbycia ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej.

Mając na uwadze opis sprawy należy stwierdzić, że do czynności zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej nie odnoszą się żadne szczegółowe przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wobec tego analiza wniosku w niniejszym zakresie wymaga interpretacji przepisów ogólnych.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest osobą prawną, przy ustalaniu jego dochodu z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych należy kierować się zasadą ogólną wyrażoną w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przychód z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić w oparciu o regulacje art. 12 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast koszty podatkowe w myśl art. 15 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8e tej ustawy.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy: przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 ww. ustawy: przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa co do zasady, jakie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z jego brzmieniem: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Z niniejszej regulacji wynika, że aby można było uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu muszą być spełnione następujące warunki:

 1. koszt musi zostać poniesiony (memoriałowo lub kasowo),
 2. celem jego poniesienia powinno być osiągnięcie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
 3. wydatek nie może się znajdować na liście zawartej w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącej katalog wydatków, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Łączne spełnienie tych warunków jest konieczne, aby dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów.

Należy podkreślić, że przyjęta na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oznacza, że do kosztów podatkowych podatnik zaliczać może jedynie wydatki faktycznie poniesione. Mając na uwadze tę zasadę należy uznać, że za wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę nie może być uznana wartość należnego mu zysku, wypracowanego w Spółce osobowej. Nie można uznać, że dodanie do wartości zbywanego udziału w Spółce osobowej wartości niewypłaconego zysku jest równoznaczne z poniesieniem przez Wnioskodawcę wydatku (zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wycena taka odzwierciedla jedynie wartość ekonomiczną zbywanego ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej (do zbioru tych praw zaliczone będzie również prawo do wypłaty zysku), jednak dokonanie tej wyceny nie jest równoważne z poniesieniem wydatku. Kwota ta nie została wydatkowana z zasobów majątkowych Wnioskodawcy.

W konsekwencji – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych –w momencie zbycia ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej, nabytych w sposób opisany w opisie zdarzenia przyszłego, kosztem uzyskania przychodów może być uznany wyłącznie wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę („koszt historyczny”) w związku z nabyciem udziałów w Spółce zależnej przed jej przekształceniem w Spółkę osobową. Jedynie wydatki poniesione na nabycie udziałów Spółki zależnej przekształconej w Spółkę osobową mogą być uznane za koszt podatkowy, ponieważ tylko one spełniają kryteria przewidziane w cytowanym art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8e omawianej ustawy. Zatrzymanie zysku w Spółce osobowej, która jest podmiotem odrębnym od Wnioskodawcy nie jest poniesieniem wydatku.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że koszty podatkowe związane z osiągnięciem niniejszego zysku musiały być już przez Wnioskodawcę rozpoznane. Koszty takie – o ile wystąpiły – muszą być – zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – rozpoznawane na bieżąco przez wspólników Spółki osobowej (również po stronie Wnioskodawcy) w momencie wystąpienia w Spółce osobowej zdarzeń potwierdzających poniesienie kosztu. Zatem fakt zatrzymania w Spółce osobowej zysku nie wpływał na brak możliwości rozpoznania przez Wnioskodawcę kosztów podatkowych związanych z powstaniem w Spółce osobowej zysku. Tak więc ustalenie wartości pozostawionego w Spółce osobowej zysku nie ma w niniejszej sytuacji żadnego przełożenia na możliwość uznania jej jako kosztu podatkowego. Dokonanie wyceny wartości zbywanego ogółu praw i obowiązków w Spółce osobowej nie jest tym samym, co faktyczne poniesienie wydatku.

Reasumując – w momencie sprzedaży przez Spółkę ogółu praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej, które będą jej przysługiwały jako wspólnikowi Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki zależnej, Spółka nie będzie uprawniona do uznania za koszt uzyskania przychodów wartości niewypłaconego ze Spółki osobowej zysku przypadającego na Spółkę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.