ILPB4/4510-1-3/15-4/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB4/4510-1-3/15-4/DSinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. licencja
  4. odpisy amortyzacyjne
  5. prawa majątkowe
  6. wartości niematerialne i prawne
  7. wartość początkowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r. i 29 stycznia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze energetycznym. Zgodnie z zawartą umową Spółka nabyła prawo do dokumentacji projektowej, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne. Na mocy umowy na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do projektu koncepcyjnego – studium wykonalności, projektów budowlanych, uzgodnień, dokumentacji, projektów przetargowych oraz dokumentacji i dokumentów budowlanych i przetargowych dotyczących budowy farmy wiatrowej, a także wszelkiej innej dokumentacji, w tym wykonanych wizualizacji, pomiarów i analiz, zezwoleń, opinii, zawartych umów, w tym umowy o przyłączenie do sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma zastosowanie na polach eksploatacji na terenie Polski i poza jej granicami w celu budowy i rozbudowy farmy wiatrowej, wykorzystywania prac w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Z dniem podpisania umowy Wnioskodawca nabył również prawa własności nośników, na których Prace zostały utrwalone.

Nabyte prawa majątkowe zostały wykorzystane na potrzeby działalności Spółki poprzez wykorzystanie ich do budowy farmy wiatrowej stanowiącej środek trwały Wnioskodawcy (zostanie przekazany do używania w 2014 r.) przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabyte majątkowe prawo autorskie podlega zaliczeniu bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia czy podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 tej ustawy w okresie nie krótszym niż 24 miesięcy zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy rozpoznanie nowej wartości niematerialnej i prawnej jest możliwe wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w ustawie CIT, tj. co do zasady, nabycie określonych w ustawie CIT wartości nadających się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywanych przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy, leasingu.

Spółka nabyła prawo do dokumentacji projektowej, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne. Na mocy umowy na Spółkę jako Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do projektu koncepcyjnego – studium wykonalności, projektów budowlanych, uzgodnień dokumentacji, projektów przetargowych oraz dokumentacji i dokumentów budowlanych i przetargowych dotyczących budowy farmy wiatrowej, a także wszelkiej innej dokumentacji, w tym wykonanych wizualizacji, pomiarów i analiz, zezwoleń, opinii, zawartych umów, w tym umowy o przyłączenie do sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma zastosowanie na polach eksploatacji na terenie Polski i poza jej granicami w celu budowy i rozbudowy farmy wiatrowej, wykorzystywania prac w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Z dniem podpisania umowy Wnioskodawca nabył również prawa własności nośników, na których Prace zostały utrwalone.

Nabyte prawa majątkowe zostały wykorzystane na potrzeby działalności Spółki poprzez wykorzystanie ich do budowy farmy wiatrowej stanowiącej środek trwały Wnioskodawcy (zostanie przekazany do używania w 2014 r.) przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca na podstawie umowy kupna sprzedaży nabył prawa majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok. Nabyte prawa majątkowe zostały wykorzystane na potrzeby działalności Spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, nabyte majątkowe prawo autorskie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 w okresie nie krótszym niż 24 miesiące zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl art. 15 ust. 6 kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej, najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. l7a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Przepis art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: (i) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), (ii) plastyczne, (iii) fotograficzne, (iv) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. W myśl art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych majątkowymi prawami autorskimi są prawa do korzystania z utworu oraz prawo do rozpowszechniania utworem na różnych polach eksploatacji. W myśl art. 17 ww. ustawy jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Ponadto zgodnie z art. 41 przejście autorskich praw majątkowych na inną osobę następuje w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. W tym przypadku przejście praw nastąpiło na podstawie umowy. Zapis art. 61 ustawy o prawie autorskim mówi, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. W tym przypadku nabyte prawo majątkowe zastosowano do budowy farmy wiatrowej stanowiącej środek trwały Wnioskodawcy.

Stosując powyższe przepisy Spółka prawnie skutecznie nabyła autorskie prawa majątkowe, które zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji. Zdaniem Spółki wartość określona w umowie stanowi wartość początkową autorskiego prawa majątkowego zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 jako wartość niematerialna i prawna i zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 powinna być amortyzowana przez okres 24 miesięcy. Okres ten może być dłuższy niż 24 miesiące. Jak stanowi bowiem art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż 24 miesiące od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość prowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Z kolei ust. 3 tego artykułu stanowi, iż za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Spółka nabyła prawo do dokumentacji projektowej, w tym majątkowe prawa autorskie. Na mocy umowy na Spółkę jako Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do projektu koncepcyjnego – studium wykonalności, projektów budowlanych, uzgodnień dokumentacji, projektów przetargowych oraz dokumentacji i dokumentów budowlanych i przetargowych dotyczących budowy farmy wiatrowej, a także wszelkiej innej dokumentacji, w tym wykonanych wizualizacji, pomiarów i analiz, zezwoleń, opinii, zawartych umów, w tym umowy o przyłączenie do sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma zastosowanie na polach eksploatacji na terenie Polski i poza jej granicami w celu budowy i rozbudowy farmy wiatrowej, wykorzystywania prac w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Z dniem podpisania umowy Wnioskodawca nabył również prawa własności nośników, na których Prace zostały utrwalone.

Nabyte prawa majątkowe zostały wykorzystane na potrzeby działalności Spółki poprzez wykorzystanie ich do budowy farmy wiatrowej stanowiącej środek trwały Wnioskodawcy (przekazany do używania w 2014 r.) przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca na podstawie umowy kupna sprzedaży nabył prawa majątkowe prawa autorskie, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok. Nabyte prawa majątkowe zostały wykorzystane na potrzeby działalności Spółki.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż nabyte majątkowe prawo autorskie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 w okresie nie krótszym niż 24 miesiące zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.