ILPB4/4510-1-252/15-4/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB4/4510-1-252/15-4/DSinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. remont środka trwałego
 4. remonty
 5. wydatek
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 4 września 2015 r. (data wpływu 10 września 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uczelnia planuje przeprowadzenie remontu domów studenckich wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.

W ramach remontu zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

 1. wymianę instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej;
 2. wymianę dźwigów osobowych wraz z remontem szybów dźwigowych i maszynowni;
 3. wymianę istniejącej zabudowy meblowej zamontowanej na stałe pomiędzy ścianami;
 4. przeniesie kotłowni zgodnie z zaleceniami Komendy Głównej Straży Pożarnej z piwnicy na poddasze;
 5. remont powierzchni węzłów sanitarnych polegający na podziale węzła sanitarnego na dwa mniejsze;
 6. wstawienie dwóch niezależnych kabin sanitarnych, w miejsce dotychczasowej jednej wydzielonej ściankami działowymi przestrzeni sanitarnej;
 7. remont boiska do gry znajdującego się na terenie osiedla akademickiego oraz remont dojść i dróg.

Przed rozpoczęciem remontu Uczelnia zleci opracowanie dokumentacji „Opinia o stanie technicznym budynku”. Dokument ten ma na celu zdiagnozowanie problemów technicznych w budynku wymagających podjęcia działań w tym kierunku, a zatem wiąże się w istocie z remontem mającym na celu przywrócenie budynkowi należytego stanu technicznego.

W uzupełnieniu do powyższego opisu Wnioskodawca doprecyzował, że z uwagi na brak legalnej definicji pojęcia „remont”, należy odnieść się do treści art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z którą: przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Wnioskodawca zauważa, że wszystkie wskazane powyżej prace, w tym poniesione na opracowanie dokumentacji „Opinia o stanie technicznym budynku”, spełniają definicję remontu określoną w art. art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ponieważ planowane przez Uczelnię prace mają na celu wymianę zużytych urządzeń czy wyposażenia budynku oraz przyległej do niego infrastruktury, w skutek czego przywrócona zostanie obiektowi jego pierwotna wartość użytkowa i stan techniczny. W szczególności:

 • wydatki poniesione na wymianę wyeksploatowanych dźwigów osobowych wraz z remontem szybów dźwigowych i maszynowni, zużytej instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę istniejącej zabudowy meblowej zamontowanej na stałe pomiędzy ścianami nie ulepszają ani nie zwiększają użyteczności obiektu, lecz mają charakter typowo odtworzeniowy;
 • wydatki na przeniesienie kotłowni zgodnie z zaleceniami Komendy Państwowej Straży Pożarnej nie stanowią ulepszenia budynku ani nie zwiększają jego wartości użytkowej. Prace te służą wyłącznie wypełnianiu niezbędnych wymogów przewidzianych przez Straż Pożarną, co jest obowiązkiem wynikającym z przepisów, umożliwiającym prowadzenie w budynku dotychczasowej działalności, nie stanowi zaś jego ulepszenia czy podwyższenia standardu;
 • prace związane z remontem powierzchni węzłów sanitarnych polegające na podziale jednego węzła sanitarnego na dwa mniejsze, czy wstawienie dwóch niezależnych kabin sanitarnych mają charakter prac remontowych i nie wpływają na zwiększanie wartości użytkowej obiektu, a ich celem jest zapewnienie użytkownikom wyłącznie korzystanie z budynku zgodne ze zwyczajowo przyjętymi w dzisiejszych czasach standardami sanitarnymi;
 • remont infrastruktury towarzyszącej tym budynkom, tj. boiska oraz dróg i dojść do budynku, które zostały wybudowane w latach 70-80 XX wieku i od tego czasu nie były remontowane, ma na celu otworzenie pierwotnego stanu technicznego budynku i infrastruktury mu towarzyszącej (boiska, drogi, dojścia do domów studenckich), zatem mają one charakter wydatków remontowych w rozumieniu Ustawy prawo budowlane;
 • wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji „Opinia o stanie technicznym budynku” mają na celu zdiagnozowanie problemów technicznych w budynku wymagających podjęcia działań w tym kierunku, a zatem wiążą się w istocie z remontem mającym na celu przywrócenie budynkowi należytego stanu technicznego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowane prace remontowe wyszczególnione w opisie zdarzenia przyszłego należy uznać za prace remontowe, a tym samym wydatki z nimi związane Uczelnia będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia zgodnie z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 4d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2014 poz. 851 j.t., dalej: ustawa o CIT)...

Zdaniem Wnioskodawcy wszystkie prace wymienione w opisie zdarzenia przyszłego należy traktować jako remont, odtworzenie pierwotnych właściwości technicznych budynku, nie zwiększające jego wartości użytkowej, a tym samym wydatki poniesione na te prace oraz na przygotowanie dokumentacji, na podstawie której podjęte zostaną decyzje o zakresie remontu, zaliczyć należy do wydatków na remont, a tym samym odnieść w ciężar kosztów uzyskania przychodów wdacie ich poniesienia zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, który stanowi, iż: koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Ustawa o CIT nie definiuje pojęć przebudowa, adaptacja, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja. Brak jest także definicji pojęcia remont. W celu zatem zakwalifikowania przedmiotowych wydatków do wydatków na remont czy też modernizację należy odnieść się do definicji zawartej w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), zgodnie z którą: przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Istotą remontu są zatem prace polegające na przywróceniu pierwotnego stanu technicznego i użytkowego obiektu wraz z wymianą zużytych elementów, niezmieniające dotychczasowego charakteru i funkcji budynku. Będą to zatem wszystkie zmiany przywracające pierwotny poziom techniczny, pierwotną zdolność użytkową utraconą na skutek upływu czasu i eksploatacji. Wydatki mające charakter remontowy zaliczane są zgodnie z przywołanym wyżej przepisem do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Za taką definicją remontu na gruncie prawa podatkowego opowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 27 listopada 2000 r. orzekł następująco „Wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych – można uznać za remont”. Natomiast w wyroku z 5 grudnia 2003 r. (l SA/Gd 357/2001 PSP) NSA stwierdził, że przez remont należy rozumieć wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, w skutek prac wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego nie nastąpi zmiana cech użytkowych obiektu, o których mowa w art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, co przesądzałoby o kwalifikacji prac będących przedmiotem zapytania jako modernizacji obiektu.

Wnioskodawca pragnie również zwrócić uwagę na inne rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, mające kluczowe znaczenie w tej sprawie: Wyrok NSA z dnia 11 maja 2000 r., I SA/Wr 2915/98, w którym czytamy: Kwalifikacja prac budowlanych do remontu czy też modernizacji zawsze musi się wiązać z ustaleniem przyczyn robót. Inaczej zakwalifikowane są prace, których przyczynę stanowi zmiana funkcji pomieszczenia, podniesienie jego standardu, inaczej, gdy tą przyczyną jest naprawa istniejących awaryjnych urządzeń, przy okazji której zastosowano lepsze materiały i urządzenia.

Jak wynika z orzecznictwa, dla rozstrzygnięcia, czy przedmiotowe wydatki mają charakter wydatków remontowych, decydujące znaczenie ma ustalenie celu, jakiemu mają służyć planowane prace i poniesione w związku z nimi wydatki. Nie pozostawia wątpliwości fakt, iż planowany przez Uczelnię remont ma na celu wymianę zużytych urządzeń czy wyposażenia budynku oraz przyległej do niego infrastruktury, w skutek czego przywrócona zostanie obiektowi jego pierwotna wartość użytkowa i stan techniczny. Do remontu obiektu zastosowane zostaną powszechnie wykorzystywane w dniu dzisiejszym materiały, urządzenia, które będą odpowiadać obowiązującym dziś standardom.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki na wymianę wyeksploatowanych dźwigów osobowych wraz z remontem szybów dźwigowych i maszynowni, podobnie zużytej instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, jak również wymianę istniejącej zabudowy meblowej zamontowanej na stałe pomiędzy ścianami mieszczą się w kategorii wydatków na remont, w wyniku ich poniesienia nie dochodzi bowiem do ulepszenia czy też zwiększenia użyteczności obiektu, a prace wykonywane mają charakter typowo odtworzeniowy.

Podobnie wygląda kwestia wydatków na przeniesienie kotłowni zgodnie z zaleceniami Komendy Państwowej Straży Pożarnej, nie może tu bowiem być mowy o ulepszeniu budynku czy zwiększeniu jego wartości użytkowej. Prace te służą wyłącznie wypełnianiu niezbędnych wymogów przewidzianych przez Straż Pożarną, co jest obowiązkiem wynikającym z przepisów, umożliwiającym prowadzenie w budynku dotychczasowej działalności, nie stanowi zaś jego ulepszenia czy podwyższenia standardu.

Również wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji „Opinia o stanie technicznym budynku” winny zostać zaliczone do kosztów remontu. Dokument ten ma na celu zdiagnozowanie problemów technicznych w budynku wymagających podjęcia działań w tym kierunku, a zatem wiąże się w istocie z remontem mającym na celu przywrócenie budynkowi należytego stanu technicznego, a w związku z tym powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia.

Przy okazji remontu domów studenckich Uczelnia planuje również remont infrastruktury towarzyszącej tym budynkom, tj. boiska oraz dróg i dojść do budynku, które zostały wybudowane w latach 70-80 XX wieku i od tego czasu nie były remontowane. Nie budzi zdaniem Wnioskodawcy żadnych wątpliwości, iż wydatki na te prace powinny również zostać zakwalifikowane do wydatków remontowych i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Za taką kwalifikacją przedmiotowych wydatków przemawiają interpretacje organów podatkowych:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 września 2014 r.(IBPBI/1/415-684/14/ŚS): Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli w istocie przeprowadzone prace miały na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego budynku (tj. wymianę instalacji hydrantowej przeciwpożarowej) i w wyniku ich przeprowadzenia nie nastąpił wzrost wartości użytkowej tego budynku, wydatki poniesione w związku z ich przeprowadzeniem należy uznać za wydatki remontowe. W takim przypadku wydatki poniesione w związku z wykonaniem wskazanych we wniosku prac remontowych – Spółka, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem może (w części przypadającej na tę spółkę) bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 2. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2014 r. (IBPBI/2/423-1686/13/BG): Remont dźwigów obejmie: wymianę kabiny, ramy kabinowej, napędu, drzwi, instalacji elektrycznej, sterowni dźwigu, zespołu napędowego, kaset wezwań, dostosowanie oświetlenia, przeciwwagi, malowanie szybu i maszynowni dźwigu, wymianę wykładziny w maszynowni, wymianę prowadnic. Wyżej wymienione prace nie będą wpływały na gabaryty i parametry obecnego szybu windy, trwale osadzonego w ścianach kondygnacyjnych budynku mieszkalnego. Remont dźwigów nie przyczyni się do wzrostu wartości użytkowej, a jego celem jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego składnika majątkowego, nie spowoduje zmian w jego użytkowaniu, przeznaczeniu, konstrukcji i konserwacji.
  Według opinii rzeczoznawcy budowlanego zakres powyższych prac jest odtworzeniem dotychczasowych części budynku do stanu pierwotnego. Wyżej wymienione roboty w pełni kwalifikują się do robót typowo remontowych i w całym zakresie mają charakter remontu budynku.
  Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że wymienione przez Spółdzielnię wydatki związane z wymianą elementów dźwigów obejmujące koszt demontażu i zainstalowania nowych elementów mają charakter odtworzeniowy, nie powodują one zmian parametrów użytkowych i technicznych, przywracać będą pierwotną zdolność użytkową dźwigów. Ww. wydatki nie zmienią ich funkcji, gdyż wynikają one z ich eksploatacji. Zatem ww. wydatki jako stanowiące nakłady na remont poprzez odpisy funduszu remontowego należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy również prace związane z remontem powierzchni węzłów sanitarnych polegające na podziale jednego węzła sanitarnego na dwa mniejsze, czy wstawienie dwóch niezależnych kabin sanitarnych mają charakter prac remontowych, a w związku z tym poniesione na nie wydatki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.

Prace te nie mają wprawdzie charakteru odtworzeniowego, nie mniej jednak nie wpływają na zwiększanie wartości użytkowej obiektu, a zapewniają użytkownikom wyłącznie korzystanie z budynku zgodne ze zwyczajowo przyjętymi w dzisiejszych czasach standardami sanitarnymi.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wydatki wymienione w opisie zdarzenia przyszłego mają na celu otworzenie pierwotnego stanu technicznego budynku i infrastruktury mu towarzyszącej (boiska, drogi, dojścia do domów studenckich), zatem mają one charakter wydatków remontowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w zestawieniu z obowiązującym orzecznictwem NSA, a tym samym podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.