ILPB4/4510-1-246/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem certyfikatów w drodze umorzenia z mocy prawa wskutek ich wykupu oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem certyfikatów w drodze umorzenia z mocy prawa w toku likwidacji funduszu.
ILPB4/4510-1-246/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. cena
 2. cena nabycia
 3. certyfikat inwestycyjny
 4. fundusz
 5. koszt
 6. koszty uzyskania przychodów
 7. likwidacja
 8. opodatkowanie
 9. potrącenie (kompensata)
 10. sprzedaż
 11. umorzenie certyfikatu inwestycyjnego
 12. umowa sprzedaży
 13. wartość rynkowa
 14. zatory płatnicze
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem certyfikatów w drodze umorzenia z mocy prawa wskutek ich wykupu – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem certyfikatów w drodze umorzenia z mocy prawa w toku likwidacji funduszu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego w drodze umorzenia z mocy prawa wskutek ich wykupu,
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego w drodze umorzenia z mocy prawa w toku likwidacji funduszu,
 • zatorów płatniczych.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) będący spółką podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce planuje nabyć certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: Certyfikaty) na podstawie Umowy sprzedaży.

Cena nabycia Certyfikatów będzie odzwierciedlać ich wartość rynkową wynikającą z wyceny. Cena sprzedaży Certyfikatów zostanie przez Wnioskodawcę uregulowana, przy czym nie można wykluczyć, że uregulowanie tej ceny nastąpi w formie potrącenia.

W przyszłości może dojść do sytuacji, w której Wnioskodawca dokona umorzenia Certyfikatów za wynagrodzeniem. Umorzenie Certyfikatów nastąpi w drodze umorzenia z mocy prawa wskutek ich wykupu na zasadach opisanych w art. 139 (zwłaszcza ust. 6) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2014 r., poz. 157 z późn. zm.; dalej: UFI) lub w drodze umorzenia z mocy prawa w toku likwidacji funduszu (art. 249 ust. 1 UFI).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów w związku z planowanym umorzeniem za wynagrodzeniem Certyfikatów w drodze umorzenia z mocy prawa wskutek ich wykupu (tj. zgodnie z art. 139 UFI)...
 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów w związku z planowanym umorzeniem za wynagrodzeniem Certyfikatów w drodze umorzenia z mocy prawa w toku likwidacji funduszu (tj. zgodnie z art. 249 UFI)...
 3. Czy w przypadku umorzenia Certyfikatów prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym w odniesieniu do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego nie będą miały zastosowania regulacje zawarte w art. 15b ustawy o PDOP...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytania nr 1 i 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 3 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną 15 września 2015 r. nr ILPB4/4510-1-246/15-3/DS.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku planowanego umorzenia za wynagrodzeniem Certyfikatów przez Spółkę (zgodnie z art. 139 UFI) kosztem uzyskania przychodów będzie cena nabycia tych Certyfikatów w wysokości określonej w umowie sprzedaży Certyfikatów.

Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego może nastąpić z mocy prawa wskutek ich wykupu. Taka możliwość wynika wprost z przepisu art. 139 UFI. Zgodnie z art. 139 ust. 1 UFI fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Jak stanowi natomiast art. 139 ust. 6 UFI z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, poza wydatkami wymienionymi wprost w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP nie stanowią kosztu uzyskania przychodu wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych z zastrzeżeniem ust. 7e ustawy o PDOP.

Jako, że przepisy ustawy o PDOP nie zawierają definicji „wydatków na nabycie”, dla ustalenia znaczenia tego sformułowania należy posłużyć się wykładnią językową, której reguły – w przypadku braku definicji legalnej – nakazują nadawać interpretowanym zwrotom prawnym znaczenie tożsame do potocznego znaczenia danego zwrotu. Zgodnie z definicją słowa „wydatek” zawartą w Słowniku internetowym języka polskiego PWN (http://sjp.pwnpl/szukaj/wydatek) „wydatek” oznacza – „sumę, która ma być wydana albo sumę wydaną na coś”. Uwzględniając powyższą definicję, zdaniem Wnioskodawcy, wydatek to kwota (suma), która ma być wydana na dany cel, a „wydatek na nabycie” to kwota (suma), która ma być wydana na dany, konkretny cel, jakim jest owo nabycie. Taką kwotę (sumę) stanowi bez wątpienia cena za Certyfikaty inwestycyjne wskazana w umowie sprzedaży.

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, koszt nabycia Certyfikatów należy ustalić na podstawie wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na ich nabycie (w wartości wynikającej z umowy sprzedaży Certyfikatów zawartej miedzy Spółką a Spółką zależną). Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie Certyfikatów będą zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu umorzenia Certyfikatów za wynagrodzeniem.

W konsekwencji powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku planowanego umorzenia za wynagrodzeniem Certyfikatów (zgodnie z art. 139 UFI) kosztem uzyskania przychodów będzie cena nabycia tych Certyfikatów w wysokości określonej w umowie sprzedaży Certyfikatów.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku planowanego umorzenia za wynagrodzeniem Certyfikatów przez Spółkę (zgodnie z art. 249 UFI) kosztem uzyskania przychodów będzie cena nabycia tych Certyfikatów w wysokości określonej w umowie sprzedaży Certyfikatów.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 UFI likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek Uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

W ocenie Spółki, w sytuacji gdyby w przyszłości doszło do umorzenia Certyfikatów z mocy prawa w toku likwidacji funduszu (art. 249 ust. 1 UFI), wówczas argumentacja przedstawiona przez Spółkę powyżej w Ad 1, powinna być stosowana analogicznie. W konsekwencji, w ocenie Spółki, również w przypadku umorzenia Certyfikatów przez Spółkę w toku likwidacji funduszu, koszt nabycia Certyfikatów należy ustalić na podstawie wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na ich nabycie (w wartości wynikającej z umowy sprzedaży Certyfikatów zawartej miedzy Spółką a Spółką zależną). Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie Certyfikatów będą zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu umorzenia Certyfikatów za wynagrodzeniem.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego w drodze umorzenia z mocy prawa wskutek ich wykupu jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego w drodze umorzenia z mocy prawa w toku likwidacji funduszu jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.