ILPB4/4510-1-202/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace przedprojektowe.
ILPB4/4510-1-202/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. koszty pośrednie
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. potrącalność kosztów
 5. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace przedprojektowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace przedprojektowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność produkcyjną. Pod wpływem rosnącego zapotrzebowania na wyroby Spółki ze strony aktualnych klientów oraz perspektywy pozyskania nowych znaczących klientów, firma zamierza wybudować nowy zakład, który będzie stanowił integralną część (w sensie prawnym) Spółki.

Inwestycja będzie polegała na wybudowaniu nowego drugiego zakładu na nowym terenie. W tym celu Spółka nabyła w miesiącu grudniu 2014 r. od Urzędu Miejskiego w X grunt niezabudowany, na którym powstanie w przyszłości nowy zakład, w skład którego wejdą budynki i budowle wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Nieruchomość gruntowa została wprowadzona na stan środków trwałych Spółki w grudniu 2014 r.

Na chwilę obecną trudno określić jakie budynki oraz jaka ich liczba powstaną na nowym gruncie - będzie to zależne od szeregu czynników. Niewątpliwie najbardziej istotnym będą możliwości finansowe Spółki - one zdecydują o skali i wielkości przedsięwzięcia. W wariancie minimalnym na nowym terenie powstanie nowoczesne centrum logistyczne, które jest już w tej chwili bardzo potrzebne Spółce (magazyn wyrobów i surowca wraz z częścią socjalną oraz infrastrukturą techniczną). W przypadku bardziej optymistycznym obok centrum logistycznego powstanie również hala produkcyjna, która będzie naturalnym przedłużeniem aktualnej działalności produkcyjnej (produkcja kartoników z tektury litej). Możliwe jest również, że na terenie nowej hali produkcyjnej będą wytwarzane nowe wyroby z użyciem nowej technologii.

W miesiącu kwietniu 2015 r. biuro architektoniczne wykonało na zlecenie Spółki prace przedprojektowe polegające na scaleniu działek wchodzących w skład zakupionego gruntu i analizie możliwości zagospodarowania terenu w przyszłości.

W/w prace na chwilę obecną Spółka nie może przypisać do konkretnej inwestycji. Budowa nowego zakładu zostanie rozpoczęta najwcześniej na przełomie 2015/2016 roku i wg szacunków Spółki może trwać nawet około 3-4 lat.

Biuro architektoniczne wyceniło swoją pracę na 7.000,00 zł netto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy wydatki na prace przedprojektowe Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie już w miesiącu kwietniu... Czy może należy zaliczyć je do przyszłych nakładów inwestycyjnych i ująć w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne dopiero po zakończeniu inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki na prace przedprojektowe polegające na scaleniu działek i analizie możliwości zagospodarowania terenu w przyszłości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie w miesiącu kwietniu 2015 r.

Spółka uważa, że wydatki te nie mają wpływu na ustalenie wartości początkowej przyszłych składników majątku, tym bardziej, że na chwilę obecną Spółka nie ma wiedzy ile budynków powstanie na danym terenie oraz kiedy inwestycja budowy nowego zakładu zostanie rozpoczęta.

Zgodnie z Prawem budowlanym rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, tj. niewątpliwie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zatem Spółka uważa, że wydatki na prace przedprojektowe ponoszone przed rozpoczęciem inwestycji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zakwalifikowanie wskazanego powyżej wydatku, jako kosztu pośredniego, oznacza, iż podlegać on będzie potrąceniu w dacie jego poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego. W przypadku Spółki będzie to data wykonania usługi na podstawie otrzymanej faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć inwestycję, która będzie polegała na wybudowaniu nowego drugiego zakładu na nowym terenie, nabywając w tym celu niezabudowany grunt, który został wprowadzony na stan środków trwałych Spółki w grudniu 2014 r. Na chwilę obecną trudno – ze względu na możliwości finansowe Spółki - określić jakie budynki oraz jaka ich liczba powstaną na nowym gruncie. Spółka wskazała ponadto, że w miesiącu kwietniu 2015 r. biuro architektoniczne wykonało na zlecenie Spółki prace przedprojektowe polegające na scaleniu działek wchodzących w skład zakupionego gruntu i analizie możliwości zagospodarowania terenu w przyszłości. Prace te na chwilę obecną Spółka nie może przypisać do konkretnej inwestycji, gdyż budowa nowego zakładu rozpocznie się najwcześniej na przełomie 2015/2016 roku i może trwać nawet około 3-4 lata.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), zgodnie z którym: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został on poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z ugruntowanym poglądem - kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów.

Pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika - brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód.

W świetle art. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: ilekroć w ustawie jest mowa o inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 i 613), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości: ilekroć w ustawie jest mowa środkach trwałych w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Kwestie związane z budową obiektów budowlanych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy: rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Z ust. 2 tego przepisu wynika natomiast, że: pracami przygotowawczymi są:

 1. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
 2. wykonanie niwelacji terenu,
 3. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
 4. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Z punktu widzenia konkretnej inwestycji i w sensie ekonomicznym działania przygotowawcze ściśle wiążą się z inwestycją sensu stricte, ale w sensie prawnym ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i związane z nią przepisy ustawy o rachunkowości wyraźnie odróżniają sam etap przygotowawczy od inwestycji.

W związku z powyższymi wskazaniami - wymienione we wniosku przez Spółkę wydatki związane z pracami przedprojektowymi polegającymi na scaleniu działek wchodzących w skład zakupionego gruntu i analizie możliwości zagospodarowania terenu w przyszłości, jako związane z czynnościami przygotowawczymi poniesione do czasu rozpoczęcia inwestycji, stanowią koszty pośrednie.

Kwestię potrącalności pośrednich kosztów uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ww. ustawy: koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Przepis art. 15 ust. 4e tej ustawy określa, że: za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z literalnego brzmienia ww. regulacji wynika jednoznacznie, że ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.

Tym samym poniesione przez Spółkę wydatki związane z pracami przedprojektowymi powinny być potrącone w dacie ich poniesienia.

Reasumując - wydatki na prace przedprojektowe Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie w kwietniu 2015 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.