ILPB4/423-562/14-4/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wdrożeniowych systemu SAP.
ILPB4/423-562/14-4/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. licencja
 4. oprogramowanie
 5. program komputerowy
 6. wartości niematerialne i prawne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wdrożeniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 18 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wdrożeniowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wynik podatkowy PGK stanowi suma wyników podatkowych spółek wchodzących w jej skład. Ponieważ na wynik podatkowy Spółki wpływ ma opisane poniżej zdarzenie, zdarzenie to ma również wpływ na wynik podatkowy Wnioskodawcy. W związku z tym Wnioskodawca występuje z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej w tej sprawie.

A. jest spółką kapitałową, wchodzącą w skład grupy kapitałowej B.

Zarząd Spółki, będącej członkiem PGK i spółką reprezentującą Wnioskodawcę, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podjął w 2012 roku decyzję o zmianie dotychczasowego oprogramowania finansowo-księgowego i wdrożeniu nowego zintegrowanego systemu informatycznego (SAP), który pozwoli kompleksowo zarządzać procesami księgowymi, magazynowymi, kontrolingowymi, planowaniem produkcji oraz sprzedażą w Spółce. System SAP został już z sukcesem wdrożony w większości spółek wchodzących w skład grupy B. Spółka jest w trakcie wdrażania następujących modułów: moduł FI, FI AA (Rachunkowość Finansowa wraz z modułem Środków Trwałych), CO (controlling), MM (Gospodarka Materiałowa), SD (Sprzedaż i Dystrybucja), PP-PI and APO (Planowanie Produkcji wraz z modułem zaawansowanym). Ostateczne uruchomienie systemu zostało zaplanowane na czerwiec 2015 r., a część z prac wdrożeniowych została już wykonana. Spółka nie wyklucza jednak, że termin uruchomienia systemu z przyczyn obiektywnych może się zmienić.

Koszty wdrożenia systemu SAP, ponoszone przez Spółkę to głównie usługi obce świadczone przez konsultantów zewnętrznych oraz konsultantów z niemieckich spółek powiązanych, polegające na przygotowaniu oraz migracji danych, szkoleniach, dostosowaniu systemu do potrzeb własnych, jak i do potrzeb raportowania.

Spółka zawarła między innymi umowę ze spółką powiązaną B. GmbH, która dotyczy całkowitego wdrożenia SAP, harmonizacji systemów i procesów oraz wsparcia w trakcie wdrożenia projektu na bazie posiadanego doświadczenia i wiedzy.

Spółka zawarła również umowy z zewnętrznymi konsultantami, między innymi:

 • C. - umowa dotyczy głównie usługi wsparcia przy migracji danych,
 • D. - umowa dotyczy usługi testowania oraz dostosowania poszczególnych modułów SAP do środowiska Spółki A. (moduł FI, FI AA CO, MM, SD oraz PP-PI).

Wszystkie koszty ponoszone w związku z wdrożeniem systemu SAP (dalej „Koszty Wdrożeniowe”) są na bieżąco księgowane na kontach kosztów bieżącego okresu.

Spółka nie nabędzie licencji na w/w system. Licencja taka jest i pozostanie własnością jednego z niemieckich podmiotów z grupy. Od momentu wdrożenia Spółka będzie użytkowała powyższy system i będzie ponosiła w związku z tym koszty comiesięcznych opłat. Spółka nie jest w stanie określić, jak długo będzie wykorzystywała system (będzie go używała przez czas nieokreślony).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisane Koszty Wdrożeniowe poniesione w związku z wdrożenia systemu SAP, jako tzw. koszty pośrednie, Spółka może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy wszystkie opisane wyżej Koszty Wdrożeniowe, poniesione na wdrożenie nowego systemu informatycznego, który nie będzie stanowił u Spółki wartości niematerialnej i prawnej (nie stanowi własności Spółki), jako tzw. koszty pośrednie, A. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Powyższe stanowisko Wnioskodawca opiera na następującej argumentacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Ponadto w myśl art. 15 ust. 6 UPDOP kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4d UPDOP koszty uzyskania przychodu inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jednocześnie w myśl art. 15 ust. 4e UPDOP za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów (...) uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) (...).

Zgodnie z art. 16b ust. 1 UPDOP amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji opisanej powyżej A. nie nabywa licencji na program komputerowy. Licencję taką posiada spółka powiązana, która udostępnia go Spółce do użytkowania. Spółka nie zawarła umowy, która stanowi o udzieleniu licencji bądź sublicencji, a zgodnie z zasadami prawa autorskiego do udzielenia sublicencji konieczne jest zawarcie umowy. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, nie dochodzi w opisanej sytuacji do udzielenia „dorozumianej” licencji zgodnie z art. 65 ustawy prawo autorskie, ponieważ takiej może udzielić tylko właściciel prawa autorskiego, a nie licencjobiorca jakim jest spółka z grupy B.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, A. nie będzie miał w opisanej sytuacji zastosowania art. 16b UPDOP, który wymienia kategorie wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, do opisanych Kosztów Wdrożeniowych będą miały zastosowanie przepisy art. 15 ust. 4d oraz 4e UPDOP, które dotyczą kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodu inne niż bezpośrednio związane z przychodami.

Spółka A. wdraża zintegrowany system informatyczny SAP, który jest powszechnie znany na rynku oraz został z sukcesem wdrożony w innych spółkach powiązanych wchodzących w skład grupy B. i w ocenie Zarządu A. jest to program, który znacząco usprawni zarządzanie firmą (przedsiębiorstwem produkcyjnym dużej skali). Obecny system informatyczny Spółki w związku z nowymi wymogami nie może być dłużej użytkowany. W związku z powyższym ponoszenie przez A. Kosztów Wdrożeniowych jest ekonomicznie uzasadnione i ma na celu osiągnięcia i zachowania źródła przychodów Spółki.

Koszty Wdrożeniowe nie zostały również wymienione w art. 16 ust. 1 UPDOP jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto Koszty Wdrożeniowe ponoszone przez Spółkę stanowią koszt pośredni w rozumieniu UPDOP, ponieważ nie można ich przypisać w żaden sposób do określonych przychodów uzyskiwanych przez A. Spółka nie jest w stanie również określić przez jaki okres po wdrożeniu będzie wykorzystywać system (będzie go używała przez czas nieokreślony).

Zatem w przypadku Kosztów Wdrożeniowych, tj. wydatków na zakup usług obcych (usługi konsultantów zewnętrznych oraz konsultantów z niemieckich spółek powiązanych zajmujących się przygotowaniem oraz migracją danych, szkoleniem, dostosowaniem systemu do potrzeb własnych, jak i do potrzeb raportowania) należy uznać, że:

 • są to wydatki ściśle związane z działalnością Spółki - nowy system umożliwi sprawniejsze zarzadzanie,
 • koszty te nie są wymienione w art. 16 ust. 1 UPDOP jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów,
 • Spółka nie nabywa w związku z wdrożeniem systemu elementu podlegającego amortyzacji (praw autorskich, innych praw pokrewnych, licencji), o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5. Spółka nie zawarła umowy przekazania takich praw ani z producentem systemu SAP, ani z podmiotami z grupy kapitałowej,
 • koszty te są potrącalne w roku, w którym miało miejsce ich poniesienie przez A. (nie można wskazać okresu, którego dotyczą).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że wszystkie ponoszone przez Spółkę Koszty Wdrożeniowe, związane z wdrożeniem systemu SAP, należy uznać za tzw. koszty pośrednie i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów A. w dacie ich poniesienia (w dniu ujęcia poszczególnych faktur za usługi obce w księgach rachunkowych A.).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-1219/12-3/MK), interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 maja 2013 r. (sygn. ILPB4/423-37/13-4/MC) oraz interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPB3/423-413/13-2/IR).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.