ILPB3/4510-1-92/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB3/4510-1-92/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. kapitalizacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kredyt
 4. nabycie udziałów
 5. odsetki od kredytu
 6. odsetki od pożyczki
 7. odsetki skapitalizowane
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 18 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca zamierza nabyć, celem raczej długoterminowej inwestycji, ponad 10% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Unii Europejskiej (Spółka).

Udziały w Spółce, które nabędzie Wnioskodawca, mogą mieć status udziałów preferencyjnych, zapewniających Spółce określony poziom dywidendy rocznej.

W przyszłości Wnioskodawca może dokonać zbycia udziałów w Spółce, np. ich sprzedaży / zbycia osobie trzeciej lub zbycia w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) lub Spółka może zostać zlikwidowana, a wówczas Wnioskodawca otrzyma udział w kwotach / majątku likwidacyjnym.

Nabycie udziałów będzie finansowane z kredytu / pożyczki (Kredyt) udzielonego przez bank (podmiot niebędący podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 tej ustawy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznać odsetki od Kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w Spółce jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, kapitalizacji lub potrącenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie On mieć prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od Kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów w Spółce w momencie ich zapłaty / kapitalizacji / potrącenia (zależnie od tego, które z tych zdarzeń wystąpi).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 tej ustawy.

Art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera katalog wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe. Zgodnie z tym przepisem, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się m.in.:

 1. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów i akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy);
 2. wydatków na spłatę pożyczek / kredytów, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek / kredytów (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a cyt. ustawy);
 3. naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek / kredytów (art. 16 ust. 1 pkt 11 tej ustawy).

W przypadku zdarzenia przyszłego, którego dotyczy wniosek, podstawowe znaczenie ma rozróżnienie „wydatków na nabycie” udziałów od wydatków związanych z nabyciem udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od Kredytu nie mogą zostać uznane za „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje jak należy rozumieć określenie „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)”. Zdaniem Wnioskodawcy, powinny to być jednak jedynie wydatki pozostające w bezpośrednim związku, warunkujące objęcie lub nabycie udziałów / akcji, takie jak w szczególności: cena nabycia, opłaty notarialne czy opłaty skarbowe. Natomiast odsetki od Kredytu na nabycie udziałów Spółki stanowią wydatek na pozyskanie kapitału i zdaniem Wnioskodawcy, nie pozostają w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów (możliwe jest bowiem nabycie udziałów, bez konieczności ponoszenia kosztu w postaci odsetek), a zatem nie mogą być uznane za „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, w jego przypadku bezpośrednio znajdzie zastosowanie art. 15 ust. 1 ww. ustawy w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i 11 cyt. ustawy, a zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć odsetki od Kredytu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty, kapitalizacji lub potrącenia (zależnie od tego, które z tych zdarzeń wystąpi).

Reasumując, sformułowanie „wydatki na objęcie lub nabycie” - użyte przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oznacza zatem, że do kosztów uzyskania przychodów - ale dopiero z chwilą sprzedaży akcji / udziałów zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów / akcji bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów / akcji. Natomiast odsetki od kredytu / pożyczki zaciągniętych na zakup akcji / udziałów związane są ze źródłem finansowania, a zatem nie są wydatkami na nabycie udziałów / akcji.

W konsekwencji, Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznać odsetki od Kredytu na nabycie udziałów w Spółce jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty / kapitalizacji / potrącenia (zależnie od tego, które z tych zdarzeń wystąpi).

Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane w orzecznictwie sądowym, np.:

 1. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 7 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II FSK 508/05) uznał, że: „W wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia”;
 2. wyrok NSA z 13 stycznia 2006 r. (sygn. akt II FSK 229/05), w którym stwierdzono, że: „Mając powyższe ustalenie na uwadze, przechodząc na grunt ustawy podatkowej, należy stwierdzić, że przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków, nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji, ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem”;
 3. NSA w tezie wyroku z 7 września 2004 r. (sygn. akt FSK 324/2004) wskazał: „przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654), należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z ich nabyciem”;
 4. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie w prawomocnym wyroku z 7 grudnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1483/09) wskazał, że: „podzielić należy stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2006 roku sygn. akt. II FSK 508/05, zgodnie z którym w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu”;
 5. podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w prawomocnym wyroku z 4 czerwca 2008 r. (sygn. akt I SA/Bk 120/08) stwierdził, że: „Jak wskazuje się w orzecznictwie pojęcie wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce lub akcji nie obejmuje wszelkich wydatków, należy bowiem odróżnić wydatki na nabycie udziałów (akcji) od źródeł ich finansowania. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem np. opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Natomiast koszt zaciągniętego kredytu, czyli odsetki, prowizje oraz różnice kursowe nie są traktowane jako wydatki na nabycie udziałów lub akcji, lecz jako zapłata za kredyt, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. W konsekwencji w przypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu na wydatki związane z nabyciem akcji – odsetki od kredytu oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. i stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia”.

Pogląd taki jest również jednolicie akceptowany przez organy podatkowe. Przykładowo wskazać można:

 1. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 listopada 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-963/14/MS, w której potwierdzono, że: „Zgodnie z wypracowaną linią interpretacyjną organów podatkowych, użyte w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT sformułowanie „wydatki na objęcie lub nabycie” oznacza wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie lub objęcie udziałów, bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie lub objęcie. (...) odsetki od finansowania udzielonego Wnioskodawcy na objęcie udziałów (wniesienie wkładu pieniężnego) nie będą wydatkiem warunkującym objęcie udziałów. (...) Natomiast wydatek w postaci spłaty odsetek od otrzymanego finansowania jest związany jedynie ze sposobem sfinansowania wydatków na objęcie udziałów a nie z samym objęciem. Wobec powyższego odsetki od udzielonego Wnioskodawcy finansowania nie będą stanowiły „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. (...) odsetki od udzielonego mu finansowania będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty tj. odsetki, które będą kapitalizowane, od finansowania opisanego powyżej (pożyczki bądź kredytu), które Wnioskodawca planuje zaciągnąć stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji”;
 2. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 października 2014 r. sygn. ITPB3/423-320a/14/DK i sygn. ITPB3/423-320b/14/DK;
 3. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 października 2014 r. sygn. ILPB3/423-335/14-2/PR i sygn. ILPB3/423-335/14-3/PR;
 4. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 kwietnia 2014 r. sygn. IPTPB3/423-117/14-3/GG w której uznano, że: „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost, co należy rozumieć pod pojęciem wydatków na nabycie lub objęcie akcji. Należy jednak uznać, iż przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje swoim zakresem wyłącznie wydatki pozostające w bezpośrednim związku z nabyciem akcji, a więc tego rodzaju wydatki, bez których poniesienia nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie akcji w kapitale zakładowym spółki. Za takim rozumieniem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przemawia wykładnia literalna tego przepisu i posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji”, a nie przykładowo „wydatki poniesione w celu objęcia lub nabycia udziałów lub akcji”. W sposób jednoznaczny wskazuje to na konieczność istnienia ścisłego i przede wszystkim - bezpośredniego związku tego rodzaju wydatków z nabyciem lub objęciem akcji. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że pojęcie wydatków na nabycie akcji swoim zakresem obejmuje wyłącznie takie wydatki, jak cenę nabycia, czy np. prowizję biura maklerskiego. (...) W przedstawionej sprawie zaciągnęła Kredyt na nabycie akcji w Spółce. Z tytułu tej pożyczki jest obowiązana do wypłacania odsetek. W konsekwencji, odsetki od Kredytu na nabycie akcji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty lub kapitalizacji”;
 5. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 grudnia 2013 r. sygn. ILPB3/423-431/13-2/PR, w której potwierdzono, że: „(...) odsetki od kredytu / pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów / akcji nie spełniają tak rozumianego warunku bezpośredniości, gdyż są jedynie wydatkiem związanym z uzyskaniem źródła finansowania nabycia udziałów / akcji. Nie jest to zatem wydatek na nabycie udziałów / akcji, lecz na finansowanie nabycia udziałów / akcji. W konsekwencji, powinny stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty lub kapitalizacji (...)”;
 6. takie stanowisko przedstawiono również w starszych rozstrzygnięciach organów podatkowych, np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 września 2013 r. sygn. ILPB3/423-288/13-2/PR, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 września 2013 r. sygn. ITPB3/423-254/13/PST, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2013 r. sygn. IPPB3/423-180/13-2/AG, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lutego 2013 r. sygn. IPPB3/423-989/12-2/AM, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 stycznia 2013 r. sygn. ITPB3/423-645/11/MK, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 listopada 2012 r. sygn. IPPB3/423-612/12-2/KK, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 maja 2012 r. sygn. IPPB3/423-99/12-2/DP, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 lutego 2012 r. sygn. ILPB3/423-524/11-2/MM, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2012 r. sygn. IPPB5/423-1180/11-2/IS, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 września 2011 r. sygn. IPPB3/423-522/11-2/DP oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 czerwca 2011 r. sygn. IPPB5/423-274/11-3/DG.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem Organu podatkowego, tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.