ILPB3/4510-1-517/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z udziałem Uczestników w Programie motywacyjnym.
ILPB3/4510-1-517/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. potrącalność kosztów
 5. program motywacyjny
 6. programy
 7. uczestnicy
 8. wydatek
 9. wypłata
 10. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 6 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z udziałem Uczestników w Programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z udziałem Uczestników w Programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

A” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca) jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Wnioskodawca jest komplementariuszem „Ax” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej: Spółka), który odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania Spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

W Spółce funkcjonuje program motywacyjny, przewidujący wykorzystanie instrumentu finansowego (dalej: Program).

W związku z powyższym, opracowano zasady realizacji instrumentu pochodnego (dalej: Zasady) obejmujące osoby pełniące kluczowe stanowiska w Spółce lub podmiotach powiązanych, mających wpływ na działalność i wyniki Spółki (dalej: Uprawnieni) na podstawie zawartych odrębnie umów (dalej: Porozumienie). Na podstawie Zasad kreowane są pochodne instrumenty finansowe (dalej: Jednostki Uczestnictwa, Jednostki) spełniające - w ocenie Wnioskodawcy - definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361). Jednostki Uczestnictwa nie są oferowane innym osobom niż Uprawnieni.

Celem programu jest wsparcie realizacji strategii Spółki, wzrost jej obrotów i zapewnienie realizacji ponadprzeciętnych wyników finansowych poprzez powiązanie wartości Jednostek przyznanych Uprawnionym ze wzrostem wartości Spółki, mierzonym określonymi wskaźnikami ekonomicznymi. Wartość Jednostek instrumentu pochodnego oparta jest o wzrost wartości instrumentów bazowych, jakimi są m.in. wartości zysku lub przychodu osiągniętego przez Spółkę. Wskaźniki te w kolejnych latach (edycjach) mogą się zmieniać, jednak zawsze będą miały charakter zobiektywizowany, najczęściej finansowy i powiązany z poprawą wyników działalności Spółki, a co za tym idzie - zwiększeniem lub zabezpieczeniem źródeł jej przychodów. W konsekwencji będą miały również wpływ na wynik podatkowy Wnioskodawcy.

W Porozumieniach i Zasadach określone są m.in. liczba przyznanych Jednostek, warunki ich rozliczenia (realizacji) oraz sposób kalkulacji wartości Jednostki na moment rozliczenia instrumentu pochodnego. Zgodnie z postanowieniami Zasad, objęcie Jednostek przez Uprawnionych jest nieodpłatne. Należy zaznaczyć, iż w momencie przyznawania Jednostek, ich realna wartość wynosi zero, a Uprawnieni nie mogą w żaden sposób zbyć, obciążyć lub przenieść jakichkolwiek praw wynikających z posiadania Jednostek na rzecz osób trzecich.

Realizacja Jednostek instrumentu finansowego następuje przez rozliczenie wskaźników finansowych i dokonanie wypłaty gotówkowej, nie wcześniej niż po przyjęciu sprawozdań finansowych za dany okres rozliczeniowy.

Realizacja Jednostek Uczestnictwa, na zasadach i warunkach określonych szczegółowo w Zasadach, daje Uprawnionemu prawo do otrzymania wypłaty gotówkowej kalkulowanej jako iloczyn liczby Jednostek Uczestnictwa i wartości Jednostki Uczestnictwa.

Do momentu ogłoszenia finalnych wyników finansowych za okres rozliczeniowy wskazany w Zasadach, nie ma możliwości realizacji praw wynikających z Jednostek instrumentu pochodnego, a tym samym wystąpienia przez Uprawnionych z jakimkolwiek roszczeniem w tym zakresie do Spółki lub Wnioskodawcy. Dodatkowo, do momentu realizacji praw wynikających z Jednostek instrumentu pochodnego nie ma możliwości określenia wartości (czy nawet istnienia) przysporzenia po stronie Uprawnionych.

Koszty poniesione przez Spółkę w związku z realizacją wypłat wynikających z uczestnictwa w Programie mają oczywisty związek z wynikami osiąganymi przez Spółkę poprzez główną zasadę Programu, tj. motywowanie Uczestników do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio zadań na rzecz Spółki w możliwie najbardziej staranny sposób, co w ocenie Wnioskodawcy, będzie się wprost przekładać na wyniki finansowe Spółki (a tym samym na wynik podatkowy Wnioskodawcy), a dodatkowo pozwoli zwiększyć retencję kluczowych osób, aby w dłuższej perspektywie bezpośrednio lub pośrednio przyczyniali się do poprawy wyników finansowych Spółki.

Ponieważ koszty ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją Programu odzwierciedlone będą w deklaracjach podatkowych i działalności Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (analogicznie również przychodów), Wnioskodawca składa niniejszy wniosek w celu zabezpieczenia swojego stanowiska w zakresie ujęcia kosztów realizacji Programu dla celów podatkowych, ponieważ Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia kosztów i przychodów podatkowych zgodnie z tym udziałem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy ewentualne wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z udziałem Uczestników w Programie motywacyjnym, tj. wartość środków wypłacanych przez Spółkę Uczestnikom z tytułu realizacji przyznanych im Jednostek Instrumentu, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku...
 2. Czy w przypadku prawidłowej odpowiedzi na pytanie 1, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z Programem, w części przypadającej na Wnioskodawcę proporcjonalnie do jego udziału w zysku, powinny być rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w dniu, na który ujęto je w księgach na podstawie realizacji rozliczenia Programu, tj. wypłaty środków pieniężnych Uprawnionym...

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatki poniesione przez Spółkę w związku z udziałem Uczestników w Programie, tj. wartość środków wypłacanych przez Spółkę z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy, odpowiednie zasady stosuje się do rozliczania m.in. kosztów uzyskania przychodów. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w analizowanym przypadku to Wnioskodawca, jako komplementariusz Spółki (spółki komandytowej) jest zobowiązany do rozliczenia wszelkich przychodów i kosztów podatkowych - w tym również rozliczenia kosztów związanych z udziałem uczestników w Programie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Kosztem uzyskania przychodów będzie wydatek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki, które zostaną poniesione w związku z finansowaniem udziału Uczestników w Programie (tj. wypłaty z tytułu realizacji praw wynikających z przyznanych Jednostek Uczestnictwa) należy uznać za związane z działalnością gospodarczą, racjonalne, przydatne dla właściwego funkcjonowania firmy, ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodu, a także przyczyniające się potencjalnie do zwiększenia uzyskiwanych przez Spółkę przychodów w przyszłości. Podstawowym celem tego programu jest bowiem maksymalizacja wyników finansowych Spółki poprzez motywowanie adresatów Programu do wykonywania ich obowiązków z najwyższą możliwą starannością, a jednocześnie związanie kluczowych osób dla Spółki na dłużej z działaniami na jej rzecz.

Wypłata wynikająca z rozliczenia Programu będzie pokryta z zasobów majątkowych Spółki. Ponieważ uchwały zatwierdzające wyniki Programu i wypłaty są ostateczne i pozostaną niezmienne, koszty poniesione przez Spółkę nie będą w żaden sposób jej zwrócone, ani też nie ulegną modyfikacjom. Dokumentacja kosztów związanych z programem odbędzie się na podstawie wewnętrznych dokumentów księgowych Spółki, zgodnie z zasadami rachunkowości, tj. w wiarygodnie oszacowanej wysokości na etapie zawiązywania rezerw na koszty, oraz w wartości faktycznie poniesionych kosztów po zatwierdzeniu wypłaty wynikającej z rozliczenia.

Ze względu na fakt, iż w ramach Programu interes Uczestników jest zbieżny z celami Spółki, której Wnioskodawca jest komplementariuszem - to biorąc pod uwagę sposób rozliczenia kosztów i przychodów podatkowych z udziału w spółce niebędącej osobą prawną - realizacja Programu wpłynie na zwiększenie wysokości przychodów opodatkowanych, a tym samym wpłynie na wynik podatkowy Wnioskodawcy. Ponadto, wydatki ponoszone w związku z wprowadzeniem nowego Programu motywacyjnego nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedstawiony powyżej pogląd znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 maja 2015 r. (sygn. IPPB6/4510-29/15-2/AK), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 maja 2015 r. (sygn. IBPBI/2/4510-188/15/JP), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 maja 2015 r. (sygn. IBPBI/2/4510-173/15/PC), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2014 r. (sygn. ILPB3/423-309/14-2/JG) oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2014 r. (sygn. ILPB3/423-60/14-2/JG).

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy, wydatki związane z wprowadzeniem Programu motywacyjnego, tj. wydatki w wysokości wartości środków wypłacanych przez Spółkę z tytułu realizacji Jednostek Uczestnictwa, mają charakter wydatków przyczyniających się do zabezpieczenia źródeł przychodów, a także wpływających na ich zwiększenie w przyszłości, w związku z czym mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu.

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 2.

Wnioskodawca uważa, że wydatki ponoszone w związku z Programem stanowią w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji powinny być rozpoznane dla celów podatkowych w chwili poniesienia, tj. zgodnie z art. 15 ust. 4e cyt. ustawy w momencie, na który została zaksięgowania wypłata wynikająca z rozliczenia Programu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, łączą się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Konsekwentnie, w analizowanym przypadku, koszty ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją Programu rozliczane będą z przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki. Ponadto, poniesione przez Spółkę koszty spełniają wszelkie niezbędne warunki pozwalające na zaliczenie ich do kategorii kosztów podatkowych.

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 1. bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód),
 2. inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Pojęcie poniesienia kosztów zostało zdefiniowane w art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie tego przepisu, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki, które są ponoszone w związku z realizacją Programu należy potraktować na gruncie powyższych przepisów jako wydatki inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Jednocześnie, jako że przedmiotowe wydatki nie będą dotyczyć żadnego konkretnego okresu (nie są to np. koszty usług świadczonych w konkretnych okresach rozliczeniowych), a mogą wpływać motywująco na uczestników w nieograniczonej perspektywie czasowej, nie znajduje do nich zastosowanie zdanie drugie przepisu art. 15 ust. 4d ustawy. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki te powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych w dniu, na który ujęto je w księgach (tj. na podstawie dowodu potwierdzającego fakt wypłaty pieniężnej Uprawnionym).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że podobne stanowisko w zakresie pytań objętych wnioskiem zostało zawarte w interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 10 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPB3/423-62/13-3/GJ) oraz przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 8 września 2011 r. (sygn. ILPB3/423-257/11-4/KS).

W obu rozstrzygnięciach, organy podatkowe zgodziły się ze stanowiskiem, że wydatki związane z udziałem w programach motywacyjnych osób związanych z ich organizatorem mogą stanowić koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem potrącalny w dacie poniesienia.

Podsumowanie.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, wydatki na finansowanie kosztów Programu powinny stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, ustalonej zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dniu, w którym zaksięgowana została wypłata wynikająca z rozliczenia Programu.

W konsekwencji, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.