ILPB3/4510-1-482/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB3/4510-1-482/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. nagrody
 3. premia
 4. składki na ubezpieczenia społeczne
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 12 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz
 • potwierdzenia prawidłowości zapisów w Regulaminie Wynagradzania (pytania oznaczone we wniosku nr 2, nr 3 i nr 4).
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest Spółką zatrudniającą ponad 20 pracowników. Zasady naliczania i wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy wynikają z obowiązującego Regulaminu Wynagradzania.

Zapisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia zawarte w Regulaminie Wynagradzania Spółki: Wynagrodzenie wypłaca się miesięcznie z dołu 10 dnia każdego miesiąca w siedzibie Spółki.

Zasady kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynagrodzeń i innych świadczeń jednorazowych wynikających ze stosunku pracy, a także składek ZUS w części finansowanej przez pracodawcę i składek na FP oraz FGŚP:

 1. wypłata wynagrodzenia za pracę następuje w kolejnym miesiącu, tj. do 10-go dnia kolejnego miesiąca, zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Wynagradzania
  1. koszty wynagrodzeń wypłaconych w kolejnym miesiącu, do dnia 10-go, ujmowane są w kosztach podatkowych w miesiącu za który są należne, np. koszty wynagrodzenia za styczeń wypłaconego w lutym do dnia 10-go, są kosztem podatkowym stycznia.
  2. składki ZUS opłacane są do 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty wynagrodzenia i są one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym nastąpiło opłacenie składek ZUS, np. składki ZUS od wynagrodzeń za styczeń, wypłaconych w lutym do dnia 10-go, ujmuje się w deklaracji ZUS za m-c luty opłaca do 15 marca. Opłacone składki ZUS stanowią koszty uzyskania przychodu w m-cu marcu.
 2. wypłaty innych jednorazowych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, np. nagrody jubileuszowe, premia dodatkowa, premia roczna, następują na bieżąco w trakcie miesiąca, a także najpóźniej do 10-go dnia kolejnego miesiąca, zgodnie z Regulaminem Wynagradzania
  1. koszty innych jednorazowych świadczeń naliczanych w danym miesiącu i wypłaconych w trakcie miesiąca za który są należne lub wypłaconych do 10-go kolejnego miesiąca, są ujmowane w kosztach podatkowych w miesiącu za który są naliczone czyli należne, np. premia dodatkowa naliczona w styczniu i wypłacona w styczniu lub w lutym do dnia 10-go, jest kosztem podatkowym stycznia.
  2. składki ZUS opłacane są do 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty świadczenia jednorazowego i są one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:
   • w przypadku świadczeń naliczonych i wypłaconych w m-cu za który są należne, w miesiącu, w którym świadczenia są należne np. składki ZUS dot. premii dodatkowej naliczonej w styczniu i wypłaconej w styczniu, ujmuje się w deklaracji ZUS za m-c styczeń i opłaca do 15 lutego. Opłacone składki ZUS stanowią koszty uzyskania przychodu w m-cu styczniu,
   • w przypadku świadczeń naliczonych w danym miesiącu i wypłaconych do dnia 10-go miesiąca kolejnego, w miesiącu, w którym składki ZUS zostały opłacone, np. składki ZUS dot. premii dodatkowej naliczonej w styczniu i wypłaconej w lutym do dnia 10-go, ujmuje się w deklaracji ZUS za m-c luty i opłaca do 15 marca. Opłacone składki ZUS stanowią koszty uzyskania przychodu w m-cu marcu.
 3. wypłaty wynagrodzenia i innych jednorazowych świadczeń, tj.: odpraw emerytalnych, odpraw pośmiertnych i inne, są realizowane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy
  1. koszty wynagrodzenia i innych świadczeń naliczonych i wypłaconych w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy są ujmowane w miesiącu, w którym zostały wypłacone
   • np. rozwiązanie stosunku pracy następuje 31 stycznia:
    wynagrodzenie za styczeń wypłacone jest 31 stycznia i stanowi koszty uzyskania przychodów w m-cu styczniu;
   • np. rozwiązanie stosunku pracy następuje 31 stycznia:
    wynagrodzenie za styczeń, wypłacone po upływie terminu określonego w Kodeksie Pracy 05 lutego. Kosztem uzyskania przychodu staje się w m-cu lutym.
  2. Koszty składek ZUS dot. wypłaconego wynagrodzenia opłacane są do 15 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano wypłaty wynagrodzenia lub innego należnego świadczenia i są one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:
   • w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne,
    np. składki ZUS dot. wynagrodzenia należnego na dzień 31 stycznia i wypłaconego w styczniu, są ujmowane w deklaracji ZUS za m-c styczeń i opłacone do 15 lutego. Kosztem uzyskania przychodu stają się w miesiącu styczniu,
   • w miesiącu, w którym nastąpiło opłacenie składek ZUS,
    np. składki ZUS dot. wynagrodzenia należnego na dzień 31 stycznia i wypłaconego po upływie terminu określonego w Kodeksie Pracy w lutym, są ujmowane w deklaracji ZUS za m-c luty i opłacone do 15 marca. Kosztem uzyskania przychodu stają się w miesiącu marcu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W którym okresie sprawozdawczym, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:
  • koszty wynagrodzeń za pracę,
  • koszty innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
  • koszty składek ZUS finansowanych przez płatnika, dotyczących wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń,
  przy zastosowaniu przedstawionych powyżej, obowiązujących w Spółce, zasadach wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy...
 2. Czy zapis ujęty w Regulaminie Wynagradzania dot. terminu wypłaty wynagrodzeń jest wystarczający, aby stosować przedstawione terminy wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy...
 3. Czy w związku z tym, że wypłata innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, tj. odprawy emerytalne, premia roczna, premia dodatkowa, następuje na bieżąco po naliczeniu lub do 10-go dnia kolejnego miesiąca, Regulamin Wynagradzania powinien zawierać szczegółowy opis zasad wypłaty innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy...
 4. Czy uregulowania Kodeksu Pracy dotyczące terminu wypłacania należności związanych z wygaśnięciem stosunku pracy powinny zostać ujęte w treści Regulaminu Wynagradzania...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Wniosek Spółki w zakresie potwierdzenia prawidłowości zapisów w Regulaminie Wynagradzania (pytania oznaczone we wniosku nr 2, nr 3 i nr 4) został rozpatrzony w dniu 13 stycznia 2016 r. odrębnym rozstrzygnięciem nr ILPB3/4510-1-482/15-3/AO.

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynagrodzenia i inne należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez zakład pracy, zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, o ile zostaną wypłacone (postawione do dyspozycji) w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. zalicza się je do kosztów podatkowych na zasadzie kasowej, tj. w dacie ich wypłaty (postawienia do dyspozycji) pracownikowi.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia i inne świadczenia:

 • naliczone i wypłacone w danym miesiącu, za które są należne,
 • naliczone w danym miesiącu i wypłacone do 10-go dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu za który są należne, są wypłacane w terminach zgodnych z obowiązującym w Spółce Regulaminem Wynagradzania i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów miesiąca za który są należne.

W razie uchybienia terminu wymienionego w Regulaminie Wynagradzania, tj. do 10-go dnia kolejnego miesiąca, koszty wynagrodzeń stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich wypłacenia (postawienia do dyspozycji).

Zgodnie z art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, w części finansowanej przez pracodawcę, składki na FP oraz FGŚP, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu za który ww. wynagrodzenia są należne, pod warunkiem, że zostaną opłacone:

 • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
 • z tytuły należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d ustawy o podatku od osób prawnych.

Zgodnie z wymienionymi przepisami, zdaniem Wnioskodawcy, składki ZUS od wynagrodzeń i innych świadczeń należnych za dany miesiąc i wypłaconych:

 • w danym miesiącu, opłacone do dnia 15-go kolejnego miesiąca są kosztem podatkowym miesiąca za który należne są wynagrodzenia lub inne świadczenia,
 • do 10-go dnia kolejnego miesiąca, są opłacone w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wynagrodzenia i stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich opłacenia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.