ILPB3/4510-1-445/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionej sytuacji Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość umorzonych Należności, które wcześniej były zarachowane zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych jako przychody należne Wnioskodawcy?
ILPB3/4510-1-445/15-2/AOinterpretacja indywidualna
  1. dłużnik
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. umorzenie
  4. umorzenie wierzytelności
  5. wierzyciel
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 11 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, polskim rezydentem podatkowym oraz członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej („Grupa”). Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. dystrybucja szerokiej gamy wyrobów chemii budowlanej.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży towarów do spółki powiązanej w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z siedzibą poza terytorium Polski („Spółka powiązana”), od której posiada szereg nieuregulowanych należności handlowych („Należności”). Należności były zarachowane zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów należnych Spółki. Dla celów księgowych Należności zostały objęte odpisami, które nie były jednak podstawą do rozpoznania przez Spółkę kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych z uwagi na brak spełnienia warunków o których mowa w art. 16 ust. 2-2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności nie są należnościami przedawnionymi.

Spółka rozważa umorzenie Spółce powiązanej przedmiotowych Należności. Umorzenie Należności ma być dokonane na podstawie umowy, zgodnie z którą nastąpi zwolnienie dłużnika (tu: Spółki powiązanej) z długu za jego zgodą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionej sytuacji Spółka będzie mogła na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość umorzonych Należności, które wcześniej były zarachowane zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy jako przychody należne Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie umorzenia Należności (które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały zarachowane jako przychody należne) Spółka będzie miała prawo do zaliczenia wartość umorzonych Należności do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 cyt. ustawy.

W świetle tego przepisu, aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu albo zachowania / zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie, możliwość zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów nie może być wprost wyłączona na podstawie innych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym przepisów art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem, tych, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne.

Przytoczony przepis zakazuje, co do zasady, zaliczania do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności. Wyjątek stanowią jednak wierzytelności zaliczone uprzednio (na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) do przychodów należnych.

Z brzmienia art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika natomiast, że jako przychody podatkowe należy ujmować przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, które nie zostały faktycznie otrzymane przez podatnika, ale są mu należne.

Samo umorzenie wierzytelności (zwolnienie z długu) nie jest zdefiniowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zostało jednak uregulowane w art. 508 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwolni dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Dla skutecznego umorzenia wierzytelności jest zatem potrzebna zgoda dłużnika.

Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się wierzytelności odpisanych jako przedawnione.

W świetle powyższych uregulowań, w ocenie Wnioskodawcy, aby Spółka mogła zaliczyć umorzone Należności do kosztów uzyskania przychodów, powinny zostać spełnione następujące warunki:

  1. Należności muszą zostać uprzednio zarachowane na podstawie art. 12 ust. 3 jako przychody należne,
  2. Należności nie mogą stanowić wierzytelności przedawnionych,
  3. zwolnienie dłużnika (tu: Spółki powiązanej) z długu powinno nastąpić w drodze umowy, w której dłużnik wyrazi zgodę na umorzenie Należności.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Należności, które Spółka planuje umorzyć były zarachowane jako przychody należne na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem spełniony jest pierwszy ze wspomnianych wymogów. Spełniony jest także warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 20, tzn. planowane do umorzenia Należności nie stanowią wierzytelności przedawnionych. Ponadto Należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w inny sposób, a umorzenie Należności nastąpi na podstawie umowy, w której Spółka powiązana wyrazi zgodę na dokonanie umorzenia.

W związku z tym, zdaniem Spółki, w momencie skutecznego umorzenia Należności, Spółka będzie miała prawo do uznania ich wartości zarachowanych wcześniej jako przychody należne za koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w innych interpretacjach indywidualnych np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 kwietnia 2015 r. sygn. IPTPB3/4510- 53/15-3/PM, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 marca 2015 r. sygn. IBPBI/2/423-1468/14/MO, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 grudnia 2013 r. sygn. IPTPB3/423-350/13-4/MF, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 lutego 2013 r. sygn. IPTPB3/423-397/12-2/IR oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-1689/10/PP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ pragnie dodać, że w związku z tym, iż to pytanie podatkowe określone przez podatnika wyznacza zakres przedmiotowy wniosku, w niniejszej interpretacji indywidualnej odniesiono się ściśle do kwestii w nim zawartej, tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości umorzonych Należności. Nie odniesiono się natomiast do kwestii dotyczącej momentu zaliczenia ww. Należności do kosztów uzyskania przychodów.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.