ILPB3/4510-1-441/15-3/KS | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z organizacją akcji w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
ILPB3/4510-1-441/15-3/KSinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. konkursy
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpowiedzialność
 5. programy
 6. promocja
 7. reklama
 8. wizerunek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 11 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 16 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży płyt wiórowych surowych, płyt MDF i OSB, jak również wyrobów uszlachetnionych, m.in. płyt laminowanych, podłóg laminowanych, paneli boazeryjnych oraz elementów postforming (blatów kuchennych).

Niezależnie od aspektów ekonomicznych prowadzonej działalności gospodarczej intencją Spółki jest również troska o środowisko naturalne oraz aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

W związku z powyższym, Wnioskodawca angażuje się w liczne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, dalej również jako: CSR) koncentrując się w szczególności na obszarach, w których dostrzega on istotne potrzeby społeczne, w tym:

 • ochrona środowiska,
 • edukacja,
 • sport i aktywność fizyczna,
 • rozwój dzieci i młodzieży,
 • kultura i sztuka,
 • pomoc w sytuacjach katastrof naturalnych.

Uwzględniając potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy Spółka podjęła się m.in. organizacji następujących akcji:

 • akcji „(...)” zainicjowanej przez Spółkę w 2011 r., która polega na dystrybucji bułek i drożdżówek wśród uczniów zerówek i klas l-3 szkół podstawowych; w ramach realizacji tej akcji Spółka zleca lokalnej piekarni przygotowanie pieczywa pozbawionego spulchniaczy i ulepszaczy, które następnie jest wręczane dzieciom podczas lekcji;
 • akcji „(...)”, której program obejmuje przeprowadzenie zawodów sportowych w następujących dyscyplinach: biegu na 5 km oraz marszu Nordic Walking na 5 km; akcja skierowana jest do wszystkich osób chętnych;
 • akcji „(...)”, obejmującej działania ukierunkowane na promocję sportu, działania proekologiczne i edukacyjne, w tym uruchomienie oraz odnawianie tzw. (...) Szlaku (trasa Nordic Walking), budowa siłowni na świeżym powietrzu, wieszanie przez uczniów szkół podstawowych budek lęgowych dla ptaków;
 • akcji „(...)”, polegającej na sadzeniu drzew i krzewów na terenie sąsiadującym z obwodnicą miejską oraz oczyszczaniu okolicznego terenu; w ramach tej akcji Spółka zachęca do sadzenia roślin mieszkańców miejscowości, w której znajduje się jej siedziba; w akcji biorą udział również pracownicy Spółki;
 • akcji „(...)” stanowiącej element projektu „W trosce o naturę” opracowanego i realizowanego przez (...), w ramach której Spółka zorganizowała szereg działań skierowanych do dzieci i młodzieży w formie lekcji i konkursów związanych z tematyką selektywnej zbiórki odpadów.

Wymienione wyżej akcje stanowią jedynie część aktywności Spółki podejmowanej obecnie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Należy podkreślić, że Spółka dwukrotnie znalazła się na liście podmiotów wyróżnionych z prowadzenia działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu ogłaszanej przez (...). Wnioskodawca zamierza angażować się w podobne akcje również w przyszłości.

Co istotne, poprzez organizację wskazanych powyżej akcji Wnioskodawca promuje jednocześnie swoją działalność poprzez umieszczanie odpowiednich oznaczeń (logo, nazwy strony internetowej) np. na woreczkach, do których pakowane są bułki w ramach akcji „(...)”, na bandach reklamowych zlokalizowanych w wybranych miejscach wzdłuż trasy przeznaczonej do biegu i marszu w ramach akcji „(...)”, na tablicach informacyjnych i drogowskazach na trasie tzw. (...) Szlaku. Informacje o realizacji przez Spółkę działań społecznych i ekologicznych są także publikowane na stronie internetowej Spółki.

W związku z organizacją wydarzeń, o których mowa powyżej, Spółka ponosi szereg wydatków z tytułu zakupu towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia akcji, np. bułek, drożdżówek przeznaczonych na cele organizacji akcji „(...)”, drzew, krzewów, kołków przeznaczonych na cele organizacji akcji „(...)”, usługi cateringowej i usługi ochrony podczas akcji „(...)”, budowy trasy spacerowej na cele akcji „(...)”, a także materiałów reklamowych wykorzystywanych w ramach poszczególnych akcji.

Spółka nie otrzymuje wynagrodzenia czy zwrotu kosztów z tytułu organizacji działań podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z organizacją akcji w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie ponoszone przez niego wydatki związane z organizacją działań podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią koszty uzyskania przychów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu powstała z początkiem XIX w., niemniej jednak jej popularność, w szczególności w Polsce, zaczęła wzrastać stosunkowo niedawno. Intensyfikacja zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu wynika z faktu, że obecnie niezwykle dynamicznie zmienia się otoczenie gospodarcze. Coraz częściej podmioty prowadzące działalność gospodarczą poszukują pozaekonomicznych sposobów konkurowania. Świadomość, że samo dbanie o jakość towarów i usług nie jest już wystarczające sprawia, że ogromna ilość obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw włącza do swojej strategii takie elementy jak troska o społeczeństwo i środowisko naturalne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, inaczej CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) to termin, który nie posiada definicji legalnej. Niemniej jednak, w związku z rosnącą w ostatnich latach popularnością tej koncepcji podjęto szereg prób określenia jej znaczenia. Komisja Europejska zdefiniowała CSR jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. W literaturze pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu rozumie się natomiast m.in. „koncepcję opartą na najwyższych standardach etycznych, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie i świadomie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z grupami interesariuszy: społeczeństwa jako całości, a także jego wyodrębnionych grup – właścicieli, klientów, pracowników, inwestorów, dostawców, akcjonariuszy, banków i innych partnerów biznesowych”.

W związku z rozpowszechnieniem się omawianej koncepcji prestiżowe instytucje, jak np. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna podjęły się zadania usystematyzowania kwestii CSR. Efektem kilkuletnich prac ww. organizacji jest ogłoszona w 2010 roku norma ISO 26000 porządkująca zagadnienie CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu została zdefiniowana w ww. normie jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji);
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania”.

Społeczna odpowiedzialność biznesu koncentruje się na kilku obszarach, wśród których można wymienić:

 • ład organizacyjny,
 • prawa człowieka,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Podsumowując, należy wskazać, że społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że podejmowane przez nią działania w postaci dobrowolnego organizowania akcji społecznych mających na celu propagowanie postaw proekologicznych (sadzenie drzew, segregacja odpadów itp.) oraz wspomaganie lokalnych społeczności (m.in. akcja „(...)”) niewątpliwie wpisują się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Powyższą konkluzję potwierdza fakt, że Spółka dwukrotnie znalazła się na liście podmiotów wyróżnionych za działalność z zakresu CSR prowadzonej przez (...).

2. Możliwość zaliczenia wydatków na organizację działań z zakresu CSR do kosztów podatkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone w związku z organizowaniem akcji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”.

Wydatki te związane są z całokształtem aktywności gospodarczej Spółki i w sposób pośredni wpływają na generowane przez Spółkę przychody. W dalszej części wniosku Spółka przedstawia szczegółową analizę przesłanek umożliwiających zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

a. Związek działań podejmowanych w ramach CSR z przychodem

Dostępna literatura i opracowania traktujące o społecznej odpowiedzialności biznesu wskazują, że wdrażanie procesów CSR wiąże się z szeregiem korzyści płynących dla podmiotów gospodarczych realizujących działania z jego zakresu. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • promocja własnej marki - realizacja działań z zakresu CSR wiąże się nieodłącznie ze zwiększeniem rozpoznawalności marki przedsiębiorcy (co do zasady logo przedsiębiorcy jest umieszczane na plakatach, ulotkach etc. promujących daną akcję; w miejscu, w którym organizowana jest akcja przedsiębiorcy umieszczają swoje banery, bandy etc.), jak również z intensyfikacją jego obecności w mediach;
 • wzrost lojalności i zadowolenia klientów - obecnie, klienci, dokonując wyboru danego produktu lub usługi, kierują się nie tylko ich jakością i ceną, ale również zaufaniem do danej firmy, które to z kolei wzrasta wraz z zaangażowaniem przedsiębiorstwa w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego;
 • pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników, wzrost motywacji pracowników – zaangażowanie się przedsiębiorstwa w działania na rzecz środowiska naturalnego i społeczeństwa zwiększa motywację i lojalność pracowników, co z kolei przekłada się na wzrost ich efektywności, kreatywności, aktywności na rzecz przedsiębiorstwa, jak również uznania dla kierownictwa; ponadto, przedsiębiorcy realizujący działania z zakresu CSR są znacznie lepiej postrzegani na rynku pracy, dzięki czemu przyciągają najlepszych pracowników;
 • zwiększone zainteresowanie inwestorów - odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa są bardziej interesującymi partnerami dla potencjalnych inwestorów i kredytodawców dzięki przejrzystemu zarządzaniu, dobrym wynikom finansowym i pozytywnym relacjom z ich otoczeniem;
 • lepsze relacje z lokalnymi władzami i społecznością firmy angażujące się w działania z zakresu CSR uzyskują lepszą pozycję negocjacyjną z potencjalnymi kontrahentami i lokalnymi władzami samorządowymi, co może umożliwić uzyskanie lepszych warunków prowadzenia działalności.

W ocenie Wnioskodawcy, brak jest jakichkolwiek wątpliwości, że wszystkie wymienione powyżej korzyści wynikające z realizacji działań z zakresu CSR przekładają się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży lub zabezpieczenie/zachowanie źródła przychodów.

Odnosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego stanu faktycznego/opisu zdarzenia przyszłego należy wskazać, że Spółka, poprzez organizację akcji z zakresu CSR, oprócz niewątpliwie bezcennej działalności na rzecz lokalnej społeczności i środowiska naturalnego, również osiąga korzyści, o których mowa powyżej. W szczególności, Spółka prowadzi promocję własnej marki, pozyskuje zaufanie kontrahentów, w tym klientów, a także podnosi poziom wewnętrznej kultury organizacyjnej. Promocja marki Spółki ma miejsce m.in. w związku z ustawieniem bandów reklamowych wzdłuż trasy biegu i marszu podczas akcji „Powitaj wiosnę aktywnie”, umieszczaniem logo na woreczkach, do których pakowane są bułki w ramach akcji „(...)”, czy na drogowskazach zlokalizowanych na tzw. (...) Szlaku. Dzięki temu firma Spółki jest widziana przez kontrahentów, w tym klientów Spółki jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie. To z kolei sprawia, że zaufanie otoczenia wobec Spółki wzrasta, klienci chętniej decydują się na zakup jej produktów aniżeli wyrobów konkurentów. Dodatkowo, troska Spółki o środowisko naturalne i interesy społeczności lokalnej budzi w pracownikach poczucie, że oni również mają wpływ na te kwestie oraz, że Spółka dba także o ich dobro. W konsekwencji, pracują oni z większym zaangażowaniem, a to powoduje wzrost ich efektywności. Działania z zakresu CSR podejmowane przez Wnioskodawcę mają zatem ścisły związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i wpływają na wielkość osiąganych przez nią przychodów.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, niepodjęcie działań w zakresie CSR mogłoby znacząco ograniczyć jego rozwój, osłabić pozycję na rynku i w efekcie doprowadzić do zmniejszenia lub utraty części źródeł przychodów. Intensywna realizacja projektów CSR pomaga Spółce utrzymać się wśród liderów branży na rynku.

Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, zaangażowanie w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu niewątpliwie przyczynia się do osiągnięcia przez Spółkę przychodów lub zabezpieczenia/zachowania źródła przychodów. Tym samym, wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z aktywnością w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wypełniają kluczową przesłankę uznania ich za koszt uzyskania przychodów zgodnie z którą, aby dany wydatek mógł zostać odniesiony w ciężar kosztów podatkowych musi - w sposób bezpośredni lub pośredni - wpływać na uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów podatnika.

b. Pozostałe przesłanki warunkujące ujęcie wydatków w kosztach podatkowych

Jednocześnie, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi dodatkowo spełnić następujące przesłanki:

 1. wydatek został poniesiony i jest definitywny, tj. wydatek musi być dokonany z majątku podatnika i mieć ostateczny (bezzwrotny) charakter,
 2. wydatek nie został wymieniony w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy oraz
 3. wydatek ten został prawidłowo udokumentowany (przesłanką o charakterze formalnym, wynikającą z praktyki organów podatkowych jest obowiązek udokumentowania kosztu rzetelnym, kompletnym i wolnym od błędów dowodem księgowym).

W odniesieniu do pkt 2) należy zaznaczyć, że wydatki Spółki przeznaczone na organizację akcji podejmowanych w ramach CSR pokrywane są z jej majątku i nie są jej w jakikolwiek sposób zwracane. W związku z powyższym, wydatki będące przedmiotem analizy w ramach niniejszego wniosku należy uznać za ponoszone i definitywne.

Jednocześnie, wydatki ponoszone w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu nie zostały wymienione w negatywnym katalogu wydatków określonym w art. 16 ust. 1 ustawy.

Reasumując, w ocenie Spółki, wydatki związane z organizacją działań podejmowanych przez Spółkę w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem ich prawidłowego udokumentowania).

3. Stanowisko sądów administracyjnych i organów podatkowych w analogicznych stanach faktycznych.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że przedstawione powyżej wnioski są zgodne ze stanowiskiem prezentowanym przez sądy administracyjne i organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych. Przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 9 lutego 2012 r. (sygn. akt I SA/Po 877/11) wydanym w sprawie możliwości uznania za koszty podatkowe wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę z branży kosmetycznej na realizację projektu społecznego, polegającego na urządzeniu (za pieniądze wnioskodawcy) w całym kraju - na terenach będącym własnością spółdzielni mieszkaniowych lub gmin - placów zabaw dla dzieci, stwierdził, że: „(...) całość wydatków związanych z planowanym projektem, tj. zarówno wydatki na budowę placów zabaw jak i wydatki poniesione w celu informowania o prowadzonym projekcie przez środki masowego przekazu będą stanowiły koszty uzyskania jego przychodów. (...) Zdaniem składu sądzącego opisaną we wniosku kompanię należy pojmować całościowo a nie z rozbiciem na konkretne czynności. (...) Zdaniem składu sądzącego nie budzi wątpliwości, iż w wyniku akcji konsument będzie zachęcany do wyboru i zakupu produktów wnioskodawcy a zatem wskazane działania mogą się realnie przyczynić do zwiększenia przychodów Wnioskodawcy. Wydatki z tym związane mają zatem związek z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy, są gospodarczo i racjonalnie uzasadnione, a ich poniesienie ma na celu zwiększenie jego przychodów ze sprzedażą produktów. Uzasadnione jest zatem stanowisko, że wydatki te Wnioskodawca będzie ponosił w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów tym samym, ze zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop”. Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu poparł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 kwietnia 2014 r. (sygn. II FSK 1205/12), oddalając skargę kasacyjną złożoną przez Ministra Finansów.

Analogiczne podejście prezentują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 października 2014 r. (sygn. IPPB5/423-845/14-2/JC) wydanej na rzecz podatnika realizującego w ramach CSR m.in. projekty edukacyjne i naukowe propagujące nowe technologie, edukację cyfrową dzieci i młodzieży, wzrost innowacyjności, zdrowie, zdrowy tryb życia i wspierające placówki ochrony zdrowia i pacjentów. W ww. interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika stwierdzając, iż: „Drugim celem działań CSR, który stanowi niejako konsekwencję pierwszego celu, jest budowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako firmy odpowiedzialnej społecznie i popularyzacji produktów X. przy okazji działań SCR i wzmacnianie jej renomy. Spółka ma uzasadnione podstawy oczekiwać, że działania CSR ukazują X. w lepszym świetle, jako podmiot społecznie zaangażowany i świadomy potrzeb społeczności lokalnych/regionalnych. Zdaniem X., na działania CSR należy spojrzeć z perspektywy potencjalnych albo faktycznych kontrahentów lub konsumentów, którzy mogą wyżej cenić X. jako przedsiębiorcę aktywnego społecznie od innych przedsiębiorców. W konsekwencji faktyczni i potencjalni kontrahenci i konsumenci X. mogą być bardziej skłonni kupować produkty X. niż innych przedsiębiorców. To z kolei prowadzi do słusznego wniosku o prawie X. do zaliczenia związanych z działaniem CSR wydatków do kosztów podatkowych. Wnioskodawca podkreśla, że działania CSR X. stanowią jeden z wielu narzędzi kreowania pozytywnego wizerunku X. wśród klientów i potencjalnych klientów. Działania te nie mają bezpośredniego przełożenia na zwiększenie sprzedaży produktów X., a tym samym na wzrost przychodów X. w Polsce. Jednakże w pespektywie długofalowej mogą nie tylko wywołać pozytywne skutki społeczne, lecz również przyczynić się do wzmocnienia pozycji X. na polskim rynku, w szczególności do zwiększenia wolumenu sprzedaży X. na tym rynku”.

Podobnie, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 20 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPB3/423-419/13-2/IR) za prawidłowe uznał stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Spółka realizując akcję „Energetyczny tornister”, dąży do nawiązania współpracy z podmiotami lokalnymi, w tym przypadku Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Celem działań polegających w tym przypadku na zakupie wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, jest promocja Spółki na rynku lokalnym jako przedsiębiorstwa przyjaznego mieszkańcom, które troszczy się o społeczność zamieszkującą tereny na obszarze jego działalności. Spółka działając w ten sposób dąży do osiągnięcia lepszej pozycji negocjacyjnej w zakresie swych kontaktów z lokalnymi klientami, które mogą mieć wpływ na takie aspekty działalności Spółki jak odpłatne ustanawianie służebności przesyłu czy też zawieranie umów przyłączeniowych. Reasumując są to działania, zmierzające do osiągnięcia konkretnych korzyści ekonomicznych, mających wpływ na wielkość uzyskiwanego przez Spółkę przychodu”.

Analogiczne konkluzje wynikają także z następujących pism organów podatkowych:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 grudnia 2012 r. (sygn. ILPB4/423-412/12-2/MC),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 grudnia 2011 r. (sygn. IPTPB3/423-233/11-2/MF),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 czerwca 2008 r. (sygn. ITPB3/423-184/08/MK).

Konkluzje

Konkludując powyższe rozważania należ wskazać, że wszystkie wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z podejmowaniem działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, o których mowa w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego:

  1. służą osiągnięciu przychodów lub zabezpieczeniu źródła tych przychodów m.in. poprzez:
   • promocję marki Spółki,
   • zwiększanie lojalności i zadowolenia klientów,
   • pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników, wzrost motywacji pracowników,
  2. są ponoszone przez Spółkę i mają charakter definitywny,
  3. nie zostały uwzględnione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a tym samym, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem ich prawidłowego udokumentowania).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Powołane w treści wniosku orzeczenia nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego, tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.