ILPB3/4510-1-437/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku objęcia udziałów (akcji) w innej spółce kapitałowej w zamian za akcje nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów oraz w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów.
ILPB3/4510-1-437/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpłatne zbycie
 4. sprzedaż udziałów
 5. zbycie
 6. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów:

 • w przypadku objęcia udziałów (akcji) w innej spółce kapitałowej w zamian za akcje nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe;
 • w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów:

 • w przypadku objęcia udziałów (akcji) w innej spółce kapitałowej w zamian za akcje nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1);
 • w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 26 czerwca 2015 r. Kapitał zakładowy Wnioskodawcy wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 udziałów. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest Pan T.D. - osoba fizyczna. Oprócz udziałów w Spółce Pan T.D. jest właścicielem ok. 85% akcji w spółce B. S.A. (dalej B.). Akcje nie są uprzywilejowane. Pierwotnie spółka B. miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która została przekształcona w spółkę akcyjną. Udziały w B. były obejmowane w ramach kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

W związku z planowaną strategią rozwoju Wnioskodawcy udziałowiec zakłada, że Wnioskodawca będzie pełnić funkcję spółki holdingowej, która będzie obejmować albo nabywać udziały (akcje) w innych spółkach kapitałowych oraz zarządzać tymi udziałami (akcjami). Ponadto przewiduje się, że Wnioskodawca będzie prowadzić działalność finansową na rzecz innych podmiotów polegającą na udzielaniu pożyczek, poręczeń lub gwarancji a także polegającą na zarządzaniu majątkiem trwałym, w tym wynajmie lub dzierżawie nieruchomości. Jednym z elementów zakładanej strategii jest powierzenie Wnioskodawcy wykonywania funkcji właścicielskich związanych z zarządzaniem akcjami w spółce akcyjnej B.

W tym zakresie udziałowiec przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, na poczet którego zostaną wniesione wszystkie posiadane akcje B., tj. ok. 85%. W zamian za otrzymane aportem akcje Wnioskodawca przekaże własne udziały, których wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej akcji otrzymanych jako aport. W związku z aportem akcji nie wystąpią dopłaty w gotówce. Nie przewiduje się również wystąpienia tzw. agio.

Zarówno Wnioskodawca, jak i B., której akcje będą przedmiotem aportu do Wnioskodawcy są rezydentami na obszarze UE/EOG i będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Ponadto, w wyniku transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w B., której akcje będą przedmiotem aportu. Planowana transakcja wypełniać będzie zatem kryteria operacji „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d i ust. 11 u.p.d.o.p. oraz w przepisach Dyrektywy Rady 2009/133/EWG z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2009, str. 34), dalej jako Dyrektywa 2009/133.

W ramach zarządzania portfelem akcji B. Wnioskodawca po przeprowadzeniu wymiany udziałów będzie realizował rożne typy transakcji. Wnioskodawca m.in. będzie:

 • uzyskiwać udziały (akcje) w innych spółkach kapitałowych w wyniku objęcia udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych spółek w zamian za akcje B. nabyte w ramach wymiany udziałów;
 • uzyskiwać środki finansowe na działalność operacyjną w wyniku sprzedaży akcji B. nabytych w ramach wymiany udziałów. Sprzedaż akcji może objąć całość lub część posiadanego portfela.

Wnioskodawca na dzień złożenia niniejszego wniosku nie jest w stanie określić, czy i w ogóle, którakolwiek z wyżej opisanych operacji gospodarczych będzie miała miejsce. Wnioskodawca chce uzyskać stanowisko organu podatkowego przed faktycznym podjęciem jakichkolwiek działań w celu jego uwzględnienia przy dokonywaniu oceny zasadności planowanych działań gospodarczych.

W związku z planowanymi działaniami Wnioskodawca chce potwierdzić:

 1. w jakiej wysokości należy ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za akcje nabyte w ramach wymiany udziałów;
 2. w jakiej wysokości należy ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach wymiany udziałów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku objęcia udziałów (akcji) w innej spółce kapitałowej w zamian za akcje nabyte w ramach wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu, będzie wartość określona zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji B. nabytych w ramach wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia będzie wartość określona zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. kosztem uzyskania przychodu będą wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za akcje nabyte w ramach wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1.

W przypadku objęcia udziałów (akcji) w innej spółce kapitałowej w zamian za akcje nabyte ramach wymiany udziałów, na dzień objęcia udziałów kosztem uzyskania przychodu, będzie wartość określona zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 2.

W przypadku odpłatnego zbycia akcji B. nabytych w ramach wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia będzie wartość określona zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. kosztem uzyskania przychodu będą wydatki w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za akcje B. nabyte w ramach wymiany udziałów.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Stanowisko dotyczące pytania nr 1:

W przypadku objęcia udziałów (akcji) w innej spółce kapitałowej w zamian za akcje B. nabyte przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów, u Wnioskodawcy, z tytułu objęcia udziałów (akcji) powstanie przychód do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychód z tego tytułu powstaje w dniu wskazanym w art. 12 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień objęcia udziałów (akcji) koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p ustala się zgodnie z art. 15 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie wskazanego przepisu określenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w przypadku m.in. objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Dotyczyć to będzie także nabycia udziałów (akcji) w zamian za inne udziały (akcje) wnoszone aportem. W takim przypadku stosownie do art. 15 ust. 1j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodu ustala się w zależności od rodzaju wkładu za jaki pierwotnie zostały nabyte udziały (akcje), które będą wnoszone aportem. W przypadku Wnioskodawcy przewiduje się, że będą to akcje B. objęte w wyniku wymiany udziałów, które były nabywane w ramach kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W takim przypadku stosownie do art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodu ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w wysokości wydatków faktycznie poniesionych na nabycie udziałów.

Stanowisko dotyczące pytania nr 2:

Wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) co do zasady nie stanowią kosztu uzyskania przychodu na dzień ich poniesienia stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże w określonych przypadkach, m.in. na dzień odpłatnego zbycia objętych lub nabytych udziałów (akcji), wydatki te są kosztem uzyskania przychodu. Szczególny przypadek dotyczy zbycia udziałów lub akcji, które spółka kapitałowa nabyła w wyniku otrzymania przedmiotu aportu w ramach wymiany udziałów. W takim przypadku taka spółka nie dokonuje wydatku na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w ścisłym tego słowa znaczeniu. Spółka dokonuje bowiem wydania własnych udziałów (akcji) w związku z nabyciem udziałów (akcji) innej spółki kapitałowej wnoszonych jako aport. Jeżeli zatem dojdzie do zbycia nabytych w taki sposób udziałów (akcji) to wówczas, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość odpowiadająca nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki kapitałowej, których udziały (akcje) są nabywane w ramach operacji wymiany udziałów.

Jeżeli zatem Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia akcji B. nabytych w ramach wymiany udziałów wówczas w celu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu będą wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcowi w zamian za aportowane akcje B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedstawiając we wniosku opis zdarzenia przyszłego, adekwatnie do zadanego pytania dotyczącego sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia nabytych udziałów, Wnioskodawca wskazał, że opisana transakcja wypełniać będzie kryteria operacji „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d i ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie okoliczność, że mamy do czynienia z wymianą udziałów przyjęto za element zdarzenia przyszłego.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, podatnik dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie. Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

 • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca planuje uzyskiwać udziały (akcje) w innych spółkach kapitałowych w wyniku objęcia udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych spółek w zamian za akcje B. nabyte w ramach wymiany udziałów oraz uzyskiwać środki finansowe na działalność operacyjną w wyniku sprzedaży akcji B. nabytych w ramach wymiany udziałów. Sprzedaż akcji może objąć całość lub część posiadanego portfela.

Odnosząc się do kwestii ustalenia kosztu uzyskania przychodów w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za akcje nabyte w ramach wymiany udziałów powołać należy przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Sposób ustalenia kosztów uzyskania ww. przychodu, ustalanych na dzień objęcia udziałów (akcji) wkładów, jest zróżnicowany w zależności od tego co było przedmiotem wkładu niepieniężnego.

Art. 15 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości:

 1. wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
 2. wartości:
  1. określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

– jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni.

Dodatkowo, jeżeli w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) podatnik poniósł wydatki związane z ich objęciem, ww. koszty uzyskania przychodów, mogą zostać powiększone o te wydatki (art. 15 ust. 1o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Analiza treści powyższych przepisów wskazuje, że w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego do innych spółek kapitałowych będą udziały (akcje), które nie zostały objęte za wkład niepieniężny – koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) należy ustalić zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości wartości określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z powyższego wynika, że nie można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki te są kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji).

Podsumowując, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w innej spółce kapitałowej w zamian za akcje nabyte w ramach wymiany udziałów, na dzień objęcia udziałów (akcji), kosztem uzyskania przychodu będzie wartość określona zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wartość nominalna wydanych udziałów własnych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów.

Odnosząc się do kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, należy powołać się na treść przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z jego treścią, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powyżej przytoczonej regulacji wynika, że jeżeli spółka nabywająca będzie zbywać nabyte w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) będzie mogła zaliczyć wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikowi spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o ewentualną zapłatę w gotówce.

Podsumowując, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia będzie wartość określona zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. kosztem uzyskania przychodu będą wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za akcje nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.