ILPB3/4510-1-338/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na organizację imprezy gwiazdkowej dla dzieci pracowników Spółki?
ILPB3/4510-1-338/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. pracownik
 4. świadczenia na rzecz pracowników
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 8 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka w celu integracji pracowników i ich rodzin organizuje corocznie imprezę gwiazdkową dla dzieci pracowników Spółki.

W imprezie uczestniczą dzieci pracowników Spółki i nie biorą w niej udziału osoby z zewnątrz np. kontrahenci Spółki, czy też ich dzieci.

W trakcie imprezy dzieci pracowników Spółki biorą udział w zabawach i grach, dostają poczęstunek składający się z napojów i słodyczy oraz otrzymują drobne upominki.

Organizacja imprezy gwiazdkowej dla dzieci pracowników jest finansowana przez Spółkę z jej środków obrotowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na organizację imprezy gwiazdkowej dla dzieci pracowników Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Za koszty stanowiące koszt uzyskania przychodów w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uważa się m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

Zatem, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

W świetle aktualnego stanowiska organów skarbowych oraz sądów administracyjnych koszty pracownicze mogą obejmować również wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, czyli np. w postaci organizacji dla nich imprez (wycieczek) integracyjnych (okolicznościowych).

Zdaniem Spółki, wydatki poniesione przez Spółkę w celu zorganizowania gwiazdki dla dzieci, której celem jest zapewnienie dobrych relacji Spółki z pracownikami i ich rodzinami oraz umocnienie więzi pomiędzy Spółką a jej pracownikami należy uznać również za spełniające warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W organizowanej przez Spółkę imprezie biorą udział wyłączenie dzieci pracowników Spółki. W imprezie gwiazdkowej nie biorą udziału uczestnicy niezwiązani ze Spółką a organizacja przez Spółkę imprezy gwiazdkowej dla dzieci bez wątpienia ma wpływ na zintegrowanie się zespołu pracowników zatrudnionych w Spółce oraz na kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki u jej pracowników i członków ich rodzin.

Zdaniem Spółki „kosztami pracowniczymi” mogą być także wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to jest bowiem związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodziny nie uczestniczyliby w spotkaniu).

Biorąc powyższe pod uwagę, w opinii Spółki, ponoszone przez nią wydatki na organizację imprezy gwiazdkowej dla dzieci pracowników Spółki mogą być zaliczone do jej kosztów uzyskania przychodów.

Prawidłowość stanowiska Spółki co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnictwo w imprezach organizowanych przez pracodawcę na rzecz rodzin pracowników potwierdza m.in. indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2015 r. o sygn. akt IBPBI/2/423-1570/14/AP czy też interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 listopada 2013 r. o sygn. akt ITPB3/423-406/13/PST.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.