ILPB3/4510-1-33/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zamontowaniem słupów oświetleniowych wraz z oprawami i żarówkami oraz szafkami oświetlenia wraz z układem sterowania.
ILPB3/4510-1-33/15-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. gmina
 3. infrastruktura techniczna
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. potrącalność kosztów
 6. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zamontowaniem słupów oświetleniowych wraz z oprawami i żarówkami oraz szafkami oświetlenia wraz z układem sterowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 31 marca 2015 r. (data wpływu 01 kwietnia 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zamontowaniem słupów oświetleniowych wraz z oprawami i żarówkami oraz szafkami oświetlenia wraz z układem sterowania.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka jest firmą deweloperską, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego.

Spółka jest właścicielem i była współwłaścicielem działek budowlanych, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowią teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Działki które stanowiły współwłasność z innym podmiotem gospodarczym zostały, przed zakupem przez Spółkę udziału w tych działkach, wydzielone i przeznaczone na drogę wewnętrzną - osiedlową (dalej: nieruchomość drogowa).

Na działkach stanowiących własność Spółka planuje wybudowanie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Nieruchomość drogowa została przez Spółkę oraz współwłaściciela utwardzona nawierzchnią mineralno-bitumiczną. Spółka oraz współwłaściciel wybudowali na nieruchomości drogowej oświetlenie drogowe, tj. linię kablową wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe.

W grudniu 2014 r. Spółka (oraz współwłaściciel) sprzedała Gminie udziały w nieruchomości drogowej wraz z wybudowanym na niej oświetleniem drogowym, stanowiącym jej część składową. Gmina dokonała powyższego zakupu z przeznaczeniem na realizacje celu publicznego.

Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 22 grudnia 2014 r. dokumentującym sprzedaż Spółka zobowiązała się, w ramach oświetlenia drogowego, do:

 • zamontowania na nieruchomości drogowej słupów oświetleniowych (na istniejących fundamentach) wraz z oprawami oraz żarówkami w ilości 45 sztuk,
 • szafki oświetlenia ulicznego wraz z układem sterowania oświetleniem,

w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z umową sprzedaży Spółka za wykonanie powyższych prac nie będzie domagać się odrębnego wynagrodzenia i uznaje, że ich wykonanie następuje w ramach rozliczeń - sprzedaży wyżej opisanej, dokonanej w miesiącu grudniu 2014 r. / nie będą podlegały odrębnemu fakturowaniu/.

Wyżej opisane prace dodatkowe Spółka planuje zrealizować w okresie czerwca-lipca 2015 r. i wówczas ponosić będzie faktyczne nakłady. Spółka przewiduje, że łączna kwota poniesionych wydatków będzie kształtować się w wysokości ok. 150.000,00 zł netto.

Zgodnie z umową Spółki rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Pismem stanowiącym uzupełnienie opisanego zdarzenia przyszłego Spółka wskazała, że:

 1. uzyskała w grudniu 2014 r. przychód podatkowy z tytułu sprzedaży Gminie udziałów w nieruchomości wraz z wybudowanym na niej oświetleniem drogowym. Sprzedaż nastąpiła za symboliczną złotówkę;
 2. w akcie notarialnym z dnia 22.12.2014 r. (umowa sprzedaży) nie ma bezpośredniego zapisu, że cena sprzedaży obejmuje również wydatki na zamontowanie słupów oświetleniowych wraz z oprawami i żarówkami oraz szafki oświetlenia wraz z układem sterowania, jak również brak jest bezpośredniego zapisu, że cena ta została na moment sprzedaży pomniejszona o te wydatki. Jednakże w akcie notarialnym w par. 4 dokonano zapisu, że spółka wraz ze współwłaścicielem „sprzedają Gminie udziały łącznie stanowiące całą nieruchomość składającą się z działek (...) wraz z wybudowanym na tej nieruchomości oświetleniem drogowym opisanym bliżej w par. 2 pkt 2 aktu notarialnego” (par. 2 pkt 2 aktu notarialnego opisuje wybudowane do momentu sprzedaży oświetlenie drogowe, tj. linię kablową wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe). Przy czym w par. 8 aktu notarialnego spółka „oświadcza, że w ramach Oświetlenia Drogowego zobowiązuje się do:
  • zamontowania na nieruchomości drogowej słupów oświetleniowych (na istniejących fundamentach) wraz z oprawami oraz żarówkami w ilości 45 sztuk oraz szafki oświetlenia ulicznego wraz z układem sterowania oświetleniem,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie infrastruktury oświetleniowej od właściwego organu,
  • dokonanie cesji na rzecz gminy wierzytelności wynikających z rękojmi i gwarancji,
  • przekazania (przeniesienia własności) Gminie zamontowanego urządzenia na podstawie odrębnej umowy. Gmina zobowiązuje się do przejęcia zamontowanych wyżej wymienionych urządzeń.
  Za wykonanie powyższych zobowiązań Spółka, zgodnie z par. 8 aktu notarialnego nie będzie domagać się „dodatkowego wynagrodzenia i uznaje, że ich wykonanie następuje w ramach rozliczeń finansowych wyżej opisanych”.
  Z zapisów aktu notarialnego, zdaniem Spółki wynika, że wykonanie dodatkowych czynności związanych z budową oświetlenia jest elementem zawartej w grudniu 2014 r. umowy sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) wraz z oświetleniem drogowym i zostało wycenione łącznie na symboliczną złotówkę.
  Prace dodatkowe nie będą podlegały odrębnemu fakturowaniu: Spółka zobowiązuje się je wykonać, natomiast Gmina zobowiązuje się je przyjąć - żadne dodatkowe wynagrodzenie nie zostanie Spółce wypłacone.
 3. wydatki związane z budową całego oświetlenia zarówno wykonanego przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży w grudniu 2014 r., jak i te które Spółka dopiero poniesie w 2015 r., są związane z przychodem uzyskanym od Gminy w grudniu 2014 r., pomimo że wydatki, które zostały poniesione, jak i te które będą dopiero poniesione są znacznie wyższe niż kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty zamontowania słupów oświetleniowych wraz z oprawami i żarówkami oraz szafki oświetlenia wraz z układem sterowania będą stanowić koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym 2014/korekta zeznania/czy w roku podatkowym 2015/, tj. na bieżąco w momencie faktycznego ich poniesienia/...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej opisane wydatki poniesione po sporządzeniu sprawozdania finansowego i złożeniu zeznania za 2014 r. stanowić będą koszty uzyskania przychodów w roku ich faktycznego poniesienia, tj. w roku podatkowym 2015.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1, co oznacza, że są kosztem uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami.

Zdaniem Spółki całość wydatków, które będzie ponosić na zamontowanie słupów, opraw, żarówek i szafek stanowić będzie koszty bezpośrednie.

Na mocy przepisów art. 15 ust. 4-4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty bezpośrednie odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (zgodnie z odrębnymi przepisami), nie później jednak niż do upływu terminu do złożenia zeznania - są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

Ponieważ Spółka będzie ponosić wydatki po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 i złożeniu zeznania za rok 2014 zasadne jest, zdaniem Spółki, zaliczenie przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznego poniesienia, tj. w roku podatkowym 2015.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Podatnik zobowiązany jest więc wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

Przesłankę celowości kosztu uważa się za spełnioną, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem danego kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł – obiektywnie oceniając – oczekiwać takiego efektu.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Podsumowując, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód – art. 15 ust. 4, ust. 4b-4c ustawy),
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie - art. 15 ust. 4d-e ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka jest właścicielem i była współwłaścicielem działek budowlanych, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowią teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Działki które stanowiły współwłasność z innym podmiotem gospodarczym zostały, przed zakupem przez Spółkę udziału w tych działkach, wydzielone i przeznaczone na drogę wewnętrzną-osiedlową. Spółka na działkach budowlanych planuje wybudowanie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nieruchomość drogowa została przez Spółkę oraz współwłaściciela utwardzona nawierzchnią mineralno-bitumiczną. Spółka oraz współwłaściciel wybudowali na nieruchomości drogowej oświetlenie drogowe, tj. linię kablową wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe. W grudniu 2014 r. Spółka (oraz współwłaściciel) sprzedała Gminie udziały w nieruchomości drogowej wraz z wybudowanym na niej oświetleniem drogowym, stanowiącym jej część składową. Gmina dokonała powyższego zakupu z przeznaczeniem na realizacje celu publicznego. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 22 grudnia 2014 r. Spółka zobowiązała się, w ramach oświetlenia drogowego, do zamontowania na nieruchomości drogowej słupów oświetleniowych (na istniejących fundamentach) wraz z oprawami oraz żarówkami w ilości 45 sztuk oraz szafek oświetlenia ulicznego wraz z układem sterowania oświetlenie - w terminie do 31 sierpnia 2015 r. Spółka za wykonanie powyższych prac nie będzie domagać się odrębnego wynagrodzenia i uznaje, że ich wykonanie następuje w ramach rozliczeń, tj. sprzedaży dokonanej w miesiącu grudniu 2014 r. Wyżej opisane prace dodatkowe Spółka planuje zrealizować w miesiącu czerwiec-lipiec 2015 r. i wówczas ponosić będzie faktyczne nakłady. Spółka przewiduje, że łączna kwota poniesionych wydatków będzie kształtować się w wysokości ok. 150.000,00 zł netto. Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia momentu potrącalności ww. rodzajów kosztów, tj. czy koszty zamontowania słupów oświetleniowych wraz z oprawami i żarówkami oraz szafki oświetlenia wraz z układem sterowania będą stanowić koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym 2014 poprzez korektę zeznania, czy też w roku podatkowym 2015, tj. na bieżąco w momencie faktycznego ich poniesienia.

Z opisu sprawy wynika, że całość wydatków, które będzie ponosić na zamontowanie słupów, opraw, żarówek i szafek Spółka kwalifikuje jako koszty bezpośrednio związane z przychodem uzyskanym w grudniu 2014 r.

W przepisie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określono, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

W myśl art. 15 ust. 4b tej ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

 1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
 2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

– są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Należy również zauważyć, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie – art. 15 ust. 4c ww. ustawy.

W przedmiotowej sprawie, skoro Spółka poniesie w 2015 r. koszty bezpośrednio związane z przychodem uzyskanym w roku 2014 r., to zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4c ww. ustawy. Wskazany przepis odnosi się do sytuacji, w której podatnik po określonym dniu ponosi koszt bezpośredni dotyczący minionego roku podatkowego.

Wobec powyższego, skoro Spółka ponosić będzie omawiane wydatki po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 i złożeniu zeznania za 2014 rok, zasadne jest zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich potrącenia w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie, tj. w roku 2015.

Podsumowując, prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty zamontowania słupów oświetleniowych wraz z oprawami i żarówkami oraz szafki oświetlenia wraz z układem sterowania będą stanowić koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym 2015, zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.