ILPB3/4510-1-309/15-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB3/4510-1-309/15-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. były pracownik
 2. emeryci
 3. koszty pogrzebu
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. kwiaty
 6. pracownik
 7. rodzina
 8. upominki
 9. wydatek
 10. śmierć
 11. świadczenia na rzecz pracowników
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A” będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych ponosi m.in. koszty związane z zakupem upominków, prezentów o wartości 650 zł oraz kwiatów dla pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę. Prezenty i kwiaty finansowane są w całości ze środków obrotowych. Wydatki związane z ww. zakupami dokonywane są bezpośrednio po przejściu danej osoby na emeryturę lub rentę. Celem ww. wydatków jest docenienie pracowników, ich wieloletniej rzetelnej pracy na rzecz „A”. Ma to również pozytywny wpływ na motywację do pracy pozostałej części załogi.

Wśród kosztów znajdują się również wydatki na zakup wiązanek pogrzebowych w związku ze śmiercią pracowników, byłych pracowników (w tym emerytów i rencistów), członków najbliższej rodziny pracowników. Zakupy te finansowane są ze środków obrotowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki na prezenty, upominki oraz kwiaty dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę zakupione bezpośrednio po przejściu na emeryturę/rentę stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy wydatki związane z zakupem wiązanek pogrzebowych ponoszone w związku ze śmiercią pracowników, byłych pracowników (w tym emerytów i rencistów) i członków najbliższej rodziny pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Wydatki ponoszone na zakup prezentów, upominków o wartości 650 zł oraz kwiatów dla pracowników odchodzących na emeryturę/rentę stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zakup prezentu, upominku, kwiatów następuje zawsze bezpośrednio po przejściu na emeryturę lub rentę i finansowany jest w całości ze środków obrotowych „A”. Przekazanie prezentu i kwiatów jest dowodem uznania i wdzięczności za dotychczasową współpracę.

Koszt zakupu prezentów i kwiatów jest uznany za koszt uzyskania przychodu, gdyż spełnia łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu i jego poniesienie jest uzasadnione związkiem wydatku z prowadzoną działalnością „A”,
 • został poniesiony i jest definitywny, czyli w ostatecznym rozrachunku pokryty został z zasobów majątkowych „A”,
 • nie został wymieniony wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartych w art. 16 art. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Docenienie pracownika, przechodzącego na emeryturę lub rentę poprzez wręczenie mu prezentu i kwiatów ma wpływ na efektywność pracy wszystkich pracowników, gdyż buduje świadomość docenienia ich pracy i motywuje do dalszej wytężonej pracy na rzecz „A”.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Wydatki na zakup wiązanek pogrzebowych związanych ze śmiercią pracowników, byłych pracowników (w tym emerytów i rencistów) i członków najbliższej rodziny pracowników należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Ponoszenie przez „A” wydatków na zakup wiązanek pogrzebowych związane jest zarówno z powszechnie przyjętą normą społeczną, jak i również zacieśnieniem więzi pomiędzy „A” a jej pracownikami. Buduje poczucie przynależności. W przypadku śmierci pracownika, byłego pracownika lub członka najbliższej rodziny pracownika „A” składa wiązankę pogrzebową na grobie zmarłego, kierując się moralnym obowiązkiem oraz zasadami współżycia społecznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Na podstawie powyższego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który – racjonalnie oceniając – mógłby przyczynić się do powstania przychodu czy jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu.

Nie każdy koszt poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. W szczególności zaś wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu (zachowania, zabezpieczenia źródła przychodu), względnie w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia strat, bądź znacznego zmniejszenia uzyskiwanych dotąd dochodów.

Przy czym kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, a także w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przyniosło (przynosiło) przychody także w przyszłości.

W tym miejscu należy zauważyć, że wydatki na rzecz pracowników, co do zasady, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskanymi przychodami i nie są wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. W ramach wydatków na rzecz pracowników ujmowanych w kosztach podatkowych – mieszczą się nie tylko „standardowe” wydatki ponoszone przez pracodawcę (takie jak koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatki z tytułu godzin nadliczbowych, różnego rodzaju nagrody itp.), ale stosowne zachowania i świadczenia związane z istniejącym aktualnie lub uprzednio stosunkiem pracy.

Odnosząc się zatem do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w kontekście pytania nr 1 należy stwierdzić, że w ramach ww. wydatków mieszczą się także wydatki poniesione ze środków obrotowych na zakup prezentu, upominku i kwiatów dla przechodzącego na emeryturę/rentę pracownika. Pożegnanie pracownika (byłego pracownika) odchodzącego na emeryturę/rentę jest powszechnie przyjętą przez pracodawców normą zwyczajową – towarzyszą temu zwykle wręczenie kwiatów i drobny, symboliczny upominek. Zachowanie pracodawcy (byłego pracodawcy) jest wyrazem szacunku dla pracownika (byłego pracownika), pamięci, podziękowania za pracę, zaangażowanie i włożony wkład w tworzenie zakładu i uzyskiwane przychody, a w konsekwencji wzmacnia więzi pomiędzy pracownikami, ma określone działanie motywacyjne dla pracowników, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przychodów.

Podobnie należy też traktować wydatki – o których stanowi pytanie nr 2 – poniesione ze środków obrotowych na zakup wiązanek pogrzebowych w związku ze śmiercią pracowników, byłych pracowników (w tym emerytów i rencistów) oraz członków najbliższej rodziny pracowników. Sama praktyka upamiętniania zmarłych jest jednym z podstawowych kanonów polskiej kultury i powszechnie przyjętą normą zwyczajową. W przypadku śmierci pracownika, byłego pracownika, czy członka najbliższej rodziny pracownika – pracodawca kierując się zasadami współżycia społecznego w dowód uznania dla zasług na jego rzecz dokonanych przez pracownika (byłego pracownika) – upamiętnia ten fakt, np. poprzez złożenie wiązanki na grobie zmarłego.

Podsumowując, opisane we wniosku wydatki sfinansowane ze środków obrotowych Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.