ILPB3/4510-1-298/15-4/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie potrącalności kosztów uzyskania przychodów.
ILPB3/4510-1-298/15-4/JGinterpretacja indywidualna
 1. cel wydatku
 2. koszty pośrednie
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. potrącalność kosztów
 5. pracownik
 6. program motywacyjny
 7. programy
 8. wydatek
 9. związek przyczynowo-skutkowy
 10. związek z przychodem
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potrącalności kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 21 sierpnia 2015 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potrącalności kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, pozostając polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów.

Spółka dążąc do zwiększenie motywacji pracowników do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników finansowych Spółki, ustanowiła program motywacyjny oparty na instrumentach pochodnych (dalej: „Program”). Program oparty jest na pochodnych instrumentach finansowych realizowanych w formie wypłat gotówkowych, które to wypłaty uzależnione są od określonego wskaźnika finansowego Spółki. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

Uczestnikiem Programu może zostać pracownik Spółki piastujący jedno ze stanowisk objętych Programem (dalej: „Uczestnicy Programu”), który otrzyma zgodę Spółki na uczestnictwo w Programie. Zasady Programu określa „Umowa pochodnego instrumentu finansowego” (dalej: „Umowa”), zawierana z każdym z Uczestników Programu w momencie jego przystąpienia do Programu.

Zasady Programu polegają na umożliwieniu Uczestnikom Programu objęcia emitowanych przez Spółkę pochodnych instrumentów finansowych, na podstawie których Uczestnicy Programu uzyskują warunkowe prawo (dalej: „Prawo”) do otrzymania od Spółki w przyszłości rozliczenia pieniężnego (dalej: „Rozliczenie Pieniężne”) uzależnionego od wartości wskaźnika, tj. skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki za konkretny rok budżetowy (dalej: „Wskaźnik”). Uczestnicy Programu obejmują emitowane przez Spółkę pochodne instrumenty finansowe za odpłatnością, gdzie cena nabycia określona jest w Umowie.

W odniesieniu do każdego przyznanego Prawa, wysokość faktycznego Rozliczenia Pieniężnego przysługującego Uczestnikowi Programu za dany rok budżetowy uzależniona jest od osiągnięcia przez Spółkę w danym roku budżetowym określonej w Umowie wartości Wskaźnika. W przypadku jeżeli określona w Umowie progowa wartość Wskaźnika nie zostanie osiągnięta, wysokość Rozliczenia Pieniężnego wynikającego z przyznanego Prawa wynosi 0.

Faktyczna realizacja konkretnego Prawa przez Uczestnika Programu dokonywana będzie poprzez wypłatę Uczestnikowi Programu kwoty Rozliczenia Pieniężnego. Wypłata Rozliczenia Pieniężnego następować będzie po sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i ustaleniu wysokości Wskaźnika. Kwota wypłaconego Rozliczenia Pieniężnego zostanie ujęta jako koszt w księgach rachunkowych w roku wypłaty Rozliczenia Pieniężnego.

W przypadku rozwiązania Umowy w trakcie roku budżetowego kwota Rozliczenia Pieniężnego przysługującego Uczestnikowi Programu ulega obniżeniu o 1/12 za każdy (pełen) miesiąc pozostający od dnia rozwiązania Umowy do końca roku budżetowego.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest niezależne od prawa do otrzymania świadczeń wynikających z innych umów zawartych z Uczestnikiem Programu, w szczególności wynikających ze stosunku pracy, w tym premii i nagród przewidzianych regulaminem pracy (umowa stanowi porozumienie odrębne od umowy o pracę z danym pracownikiem).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego dokonywane przez Spółkę na rzecz Uczestników Programu będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki potrącalny w momencie wypłaty...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego dokonywane przez Spółkę na rzecz Uczestników Programu będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a koszt ten będzie potrącalny w momencie poniesienia wydatku przez Spółkę zgodnie z zasadą określoną w art. 15 ust. 4d ww. ustawy, tj. w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Kosztami uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższy przepis oznacza, iż podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, wszelkich wydatków, pod warunkiem, że (i) nie zostały one enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (ii) że istnieje związek pomiędzy ich poniesieniem a możliwością uzyskania przychodu podatkowego lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Przede wszystkim, aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów, nie może być on wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wśród wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Wydatki, które Spółka ponosić będzie w związku z wypłatą Uczestnikom Programu kwot Rozliczenia Pieniężnego nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, zatem spełniają pierwszy warunek zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Drugi warunek wymaga, by dany wydatek poniesiony był w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przy czym, aby wydatek stanowił koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie musi on wiązać się z konkretnym przychodem, bowiem w przeciwieństwie do konstrukcji normatywnej podatku dochodowego od osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych nie ma katalogu źródeł przychodów. W konsekwencji warunkiem zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych nie jest wystąpienie konkretnego przychodu, ale wystarczające jest w tym względzie podjęcie działań w celu jego potencjalnego osiągnięcia albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Związek wydatków z przychodami może mieć przy tym charakter pośredni.

Zatem, aby zakwalifikować wydatki, które Spółka ponosić będzie w związku z wypłatą Uczestnikom Programu kwot Rozliczenia Pieniężnego do kosztów uzyskania przychodów, wydatki te powinny być ponoszone w celu uzyskania przez Spółkę przychodów podatkowych albo zachowania lub zabezpieczenia jej źródła przychodów. Celem ustanowienia przez Wnioskodawcę „Programu motywacyjnego opartego na instrumentach pochodnych” jest zwiększenie efektywności kluczowych pracowników poprzez zmotywowanie ich do osiągania lepszych wyników i wykonywania swych obowiązków z najwyższą możliwą starannością. Program wpłynie na działania Uczestników Programu, bowiem to, w jaki sposób będą oni wykonywać swoje obowiązki, przekładać się będzie pośrednio na wysokość Rozliczeń Pieniężnych, przysługujących im z tytułu uczestnictwa w Programie. Spółka spodziewa się, iż w konsekwencji wprowadzenia Programu, wzrośnie motywacja Uczestników Programu do podejmowania działań ukierunkowanych na osiągnięcie przez Spółkę lepszych wyników finansowych. W efekcie, poprawie ulegnie efektywność funkcjonowania Spółki, a w konsekwencji zwiększy się wysokości uzyskiwanych przez Spółkę przychodów.

Ponadto, wprowadzenie Programu spowoduje mocniejsze związanie Uczestników Programu ze Spółką zachęci ich do pozostania w Spółce, co sprzyja realizacji celów biznesowych. Przełoży się to na zmniejszenie odpływu wykwalifikowanej kadry do konkurencji i zapobiegnie rozpowszechnianiu know-how wypracowanego przez Spółkę. W efekcie, realizacja programu wpływa na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów Spółki.

W związku z powyższym, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym istnieje związek pomiędzy wydatkami Spółki z tytułu wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego na rzecz Uczestników Programu a zwiększeniem przychodów Spółki i zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródeł jej przychodów.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego dokonywane przez Spółkę na rzecz Uczestników Programu będą stanowić koszt uzyskania przychodów, który nie będzie powiązany z konkretnym przychodem, lecz z ogółem działalności Spółki. Jako koszt o charakterze pośrednim, będzie on rozpoznawany przez Wnioskodawcę w momencie jego poniesienia, tj. w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego dokonywane przez Spółkę na rzecz Uczestników Programu będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a koszt ten będzie potrącalny w momencie wypłaty Rozliczenia Pieniężnego.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych z upoważnienia Ministra Finansów, w tym w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 maja 2015 r. (sygn. IBPBI/2/4510-159/15/AP), w której organ podatkowy potwierdził, iż: „Wydatki na wypłaty gotówkowe z tytułu realizacji Rozliczenia Pieniężnego dla Osób Uprawnionych stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy PDOP”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPBI/2/4510-140/15/MO), w której organ podatkowy potwierdził, że: „Wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego dokonywane na rzecz Uczestników przez Spółkę będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 października 2014 r. (sygn. IPPB3/423-706/14-2/JBB), w której organ podatkowy potwierdził, iż: „Wydatki ponoszone przez Spółkę (której Wnioskodawca jest wspólnikiem komplementariuszem) w związku z uczestnictwem uprawnionych osób (uczestników) w programie i realizacją przez nich wyemitowanych przez spółkę pochodnych instrumentów finansowych (opcji), będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki. Koszt ten będzie potrącalny w momencie poniesienia wydatku przez Spółkę”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2014 r. (sygn. ILPB3/423-309/14-2/JG), w której organ podatkowy potwierdził, iż: „Wydatki związane z wypłatą środków pieniężnych z tytułu organizacji Programu stanowią (jak również będą stanowić w odniesieniu do przyszłych Umów) koszt uzyskania przychodu dla Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 września 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-670/14/MO), w której organ podatkowy potwierdził, iż „wydatki, które będzie ponosić na wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników programu motywacyjnego będą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ustosunkowując się natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.