ILPB3/4510-1-291/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zależnej.
ILPB3/4510-1-291/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. agio
 2. aport
 3. kapitał zapasowy
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odpłatne zbycie
 6. udział
 7. wkład
 8. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zależnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zależnej.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca, Spółka) z siedzibą w Polsce jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wobec powyższego, Spółka jest zobowiązana do rozliczania się w Polsce z całości dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym, włączając w to dochody uzyskane poza granicami Polski. W przypadku tych ostatnich dochodów, rozliczenie następuje z uwzględnieniem postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę (o ile ma ona zastosowanie).

Wnioskodawca zamierza zbyć całość lub część udziałów (dalej: Udziały), które będzie posiadać na moment takiego zbycia w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka Zależna). Zbycie nastąpi w formie wniesienia do innej spółki kapitałowej powiązanej pośrednio bądź też bezpośrednio z Wnioskodawcą (dalej: Spółka Powiązana) wkładu niepieniężnego w postaci takich Udziałów (niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

Zbywane Udziały wyemitowane przez Spółkę Zależną będą udziałami objętymi w związku z dokapitalizowaniem i zapewnieniem Spółce Zależnej odpowiednich środków poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej na podstawie stosownej uchwały w zamian za wkład pieniężny. Przedmiotem aportu będą Udziały objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, tj. wartość nominalna nowych Udziałów wyemitowanych przez Spółkę Zależną będzie znacznie mniejsza niż wartość wkładu. Nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną Udziałów Spółki Zależnej stanowi tzw. agio. Nadwyżka ta, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych, przekazywana jest na kapitał zapasowy Spółki Zależnej. W związku z występowaniem na moment obejmowania Udziałów zadłużenia Spółki Zależnej wobec Spółki z tytułu pożyczki i obowiązku jej spłaty, przedmiotem aportu mogą być Udziały opłacone w części lub w całości w drodze kompensaty (potrącenia) wzajemnych roszczeń - tj. potrącenia roszczenia Spółki Zależnej o wpłatę wkładu pieniężnego z całością lub częścią wierzytelności Spółki o zwrot pożyczki.

Spółka pragnie podkreślić, że w wyniku takiego aportu Spółka Powiązana nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w Spółce Zależnej, której Udziały będą przedmiotem aportu.

Spółka Powiązana jest rezydentem podatkowym z siedzibą w kraju Unii Europejskiej.

Spółka nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie innego państwa Unii Europejskiej poprzez położony tam zakład w rozumieniu odpowiedniej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Dla celów niniejszego zapytania, Spółka przyjmuje, że na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, prawo opodatkowania z tytułu zbycia przez Spółkę Udziałów w drodze aportu do Spółki Powiązanej będzie przysługiwało Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia (np. w formie aportu) przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie wartość wkładu przeznaczonego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego oraz na pokrycie podwyższenia kapitału zapasowego (tzw. agio) Spółki Zależnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia w formie aportu przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji będzie wartość wkładu przeznaczonego na: pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej (podwyższenie kapitału nominalnego) oraz pokrycie podwyższenia kapitału zapasowego Spółki Zależnej (tzw. agio).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów lub akcji.

Pojęcie wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych. W praktyce organów podatkowych ugruntowane jest jednak stanowisko, iż użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów - jakkolwiek dopiero z chwilą zbycia udziałów - zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie/objęcie tych udziałów. Do typowych kosztów warunkujących nabycie/objęcie udziałów zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów/wniesiony wkład (w tym w formie kompensaty) oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem i objęciem, jak np. opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego, itp.

W świetle przepisu art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. poz. 1030, z późn. zm.), udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Wskazany przepis statuuje zasadę, zgodnie z którą, udziału w spółce o.o. nie można obejmować poniżej jego wartości nominalnej, jakkolwiek dopuszczalna jest sytuacja, w której udział objęty będzie po cenie wyższej od jego wartości nominalnej.

Mając na uwadze powyższe, Spółka pragnie zauważyć, że zgodnie z odpowiednim oświadczeniem Spółki o wniesieniu wkładu pieniężnego do Spółki Zależnej, wartość nowych udziałów w Spółce Zależnej (uiszczona w części w formie kompensaty) określona zostanie w kwocie (znacząco) wyższej od ich wartości nominalnej, a nadwyżka ponad wartość nominalną zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Zależnej. Powyższe zostanie potwierdzone we właściwym oświadczeniu Spółki o objęciu nowych udziałów, jak również w odpowiedniej uchwale o zmianie umowy Spółki Zależnej.

Uiszczona (częściowo w formie kompensaty) przez Spółkę wartość nowo objętych udziałów w Spółce Zależnej (na którą złożą się suma wartości nominalnej tych udziałów oraz agio), zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego będzie stanowiła zatem kwotę, jaką Spółka poniesie na objęcie udziałów w Spółce Zależnej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku gdyby Spółka dokonała w przyszłości zbycia udziałów w Spółce Zależnej w formie aportu, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie wartość wkładu przeznaczonego na: pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej (podwyższenie kapitału nominalnego) oraz pokrycie podwyższenia kapitału zapasowego Spółki Zależnej (tzw. agio).

W opinii Spółki, przepisem stanowiącym podstawę prawną przy ustaleniu kosztów uzyskania przychodów przy aporcie udziałów (podobnie jak w przypadku sprzedaży udziałów) jest przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem aport udziałów (podobnie jak sprzedaż) jest również formą ich odpłatnego zbycia, o której mowa we wskazanym przepisie.

W związku z powyższym, o ile zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce to wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów lub akcji – w tym w formie aportu.

Spółka chciałaby podkreślić, że stanowisko tożsame ze stanowiskiem Spółki zostało potwierdzone w jednolitej linii interpretacyjnej prezentowanej w tym zakresie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, i tak przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2014 r. sygn. ITPB3/423-441/14/AW, potwierdził, że: „w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem/nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-961/14/BG, potwierdził, że: „w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem/nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwotę stanowiącą tzw. agio, przelaną na kapitał zapasowy Spółki Zależnej”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 października 2014 r. sygn. ILPB3/423-340/14-2/JG, potwierdził, że: „w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem/nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2014 r. sygn. ILPB3/423-235/14-2/KS, potwierdził, że: „w przypadku zbycia w przyszłości udziałów w Spółce zależnej kosztem uzyskania przychodów dla celów ww. ustawy z omawianej transakcji będzie odpowiednia część łącznych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie/nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca kwotę faktycznie wpłaconą do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Wnioskodawcę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwotę stanowiącą tzw. agio, przelaną na kapitał zapasowy Spółki zależnej”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2014 r. sygn. ILPB3/423-619/13-4/PR, potwierdził, że: „w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej”.

Reasumując, zdaniem Spółki, w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodów Spółki przy aporcie udziałów w Spółce Zależnej będzie wartość wkładu przeznaczonego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej (podwyższenie kapitału nominalnego) oraz pokrycie podwyższenia kapitału zapasowego Spółki Zależnej (tzw. agio).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z powyższego wynika więc, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji).

Użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Do takich wydatków można także zaliczyć np. opłaty notarialne, prowizja biura maklerskiego.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza zbyć całość lub część udziałów, które będzie posiadać na moment takiego zbycia w innej spółce z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Zależna). Zbycie nastąpi w formie wniesienia do innej spółki kapitałowej powiązanej pośrednio bądź też bezpośrednio z Wnioskodawcą (dalej: Spółka Powiązana) wkładu niepieniężnego w postaci takich udziałów (niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Zbywane udziały wyemitowane przez Spółkę Zależną będą udziałami objętymi w związku z dokapitalizowaniem i zapewnieniem Spółce Zależnej odpowiednich środków poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej w zamian za wkład pieniężny. Przedmiotem aportu będą udziały objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, tj. wartość nominalna nowych udziałów wyemitowanych przez Spółkę Zależną będzie znacznie mniejsza niż wartość wkładu. Nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną udziałów Spółki Zależnej stanowi tzw. agio i zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Zależnej. W związku z występowaniem na moment obejmowania udziałów zadłużenia Spółki Zależnej wobec Spółki z tytułu pożyczki i obowiązku jej spłaty, przedmiotem aportu mogą być udziały opłacone w części lub w całości w drodze kompensaty (potrącenia) wzajemnych roszczeń.

W przypadku odpłatnego zbycia w formie aportu opisanych we wniosku udziałów do innej spółki kapitałowej, wskazać należy, że zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości wartości:

 1. określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 3. określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

– jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni.

Z analizy treści przywołanego przepisu wynika więc, że w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej będą udziały, które nabyte zostały w zamian za wkład pieniężny, koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów należy ustalić zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości wartości określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Zatem, w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie udziałów w przypadku ich odpłatnego zbycia w formie aportu należy uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.