ILPB3/4510-1-230/16-6/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego za przygotowanie opracowania.
ILPB3/4510-1-230/16-6/AKinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. opracowania
 4. wynagrodzenia
 5. związek z przychodem
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 16 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego za przygotowanie opracowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 29 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) oraz pismem z 15 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia, wypłacanego za przygotowanie opracowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (zwany dalej: Zamawiający) na podstawie zawartej umowy zlecił wykonanie opracowania pn. Aktualizacji Strategii Spółki.

Zapisy umowy są następujące:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło, polegające na przygotowaniu opracowania pn. Aktualizacji Strategii Spółki z o. o.

§ 4

ODBIÓR DZIEŁA

 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wyniki prac w formie zwartego spójnego opracowania.
 2. Wykonawca przedłoży wyniki prac w formie zwartego i spójnego opracowania w postaci elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego.
 3. Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania działa ma prawo wnieść do niego uwagi. Brak wniesienia uwag oznaczać będzie przyjęcie dzieła bez zastrzeżeń.
 4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu dzieła, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania od Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5. W przypadku nie uwzględnienia uwag Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnie obiektywnego uzasadnienia ich nieuwzględnienia.
 5. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do odbioru dzieła bez zastrzeżeń.
 6. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru dzieła w ciągu 14 dnia od dnia otrzymania dzieła (liczonego od dnia wpłynięcia na pocztę mailową) oraz dostarczenia w formie papierowej.
 7. Wykonanie dzieła zostanie na rachunku wystawionym przez Wykonawcę.

§ 5

WYNAGRODZENIE

 1. Za wykonanie dzieła, o którym mowa w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł brutto (słownie trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
 2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku.
 3. Rachunek należy doręczyć na adres Spółki.
 4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dzieła.
 2. Zamawiający może korzystać z dzieła bez ograniczeń w kraju i zagranicą, we wszystkich formach oraz na wszystkich polach eksploatacji.
 3. Pola eksploatacji, na których Zamawiający może wykonywać swoje prawa majątkowe do dzieła stanowią w szczególności:
  3.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie na nośnikach elektronicznych, wprowadzanie do pamięci komputera, wytwarzanie egzemplarzy dzieła techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak również poprzez elektroniczne przesyłanie danych, w tym przez Internet.
  3.2. W zakresie obrotu oryginałem dzieła albo jego egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oryginału albo egzemplarzy.
  3.3. W zakresie rozpowszechniania dzieła – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawane i reemitowanie, udostępnienie w sieci komputerowej, wydanie drukiem, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, odpłatnie lub nieodpłatnie, rozpowszechnianie poprzez sieci telekomunikacyjne Internet, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, nadawanie przez telewizję, radio lub inne media elektroniczne.
  3.4. Tłumaczenie dzieła i rozpowszechnianie tłumaczenia w tym także za granicą.
 4. Zamawiający ma prawo do wykorzystania poszczególnych części lub całości dzieła w celach reklamowych i promocyjnych.
 5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo decydowania o pierwszym rozpowszechnieniu dzieła.
 6. Wykonawca zgadza się na poddawanie dzieła sprawdzaniu i korekcie oraz na wprowadzanie do jego treści wszelkiego rodzaju zmian i uzupełnień.
 7. Wszystkie wymienione w niniejszym paragrafie uprawnienia Zamawiający może przenieść w całości lub w części na osoby trzecie.
 8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość przysługujących mu praw majątkowych i praw zależnych z dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.
 9. Wszelkie publikacje dzieła będą zawierały na wstępie informację, kto jest autorem dzieła.

Spółka poniesione koszty w kwocie netto 3.500 zł netto za przygotowanie opracowania pn.” Aktualizacja Strategii Spółki z o. o.” i zaliczy do kosztów uzyskania przychodów Spółki.

W piśmie uzupełniającym z 29 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że wykonanie aktualizacji opracowania pn. „Aktualizacja strategii Sp. o.o.” obejmowała w szczególności następujące obszary:

 1. Analizę makro - mikrootoczenia Spółki (w tym: diagnozę strategiczną otoczenia Spółki, zmiany w zakresie potrzeb przewozowych oraz charakterystykę systemu transportowego miasta, prognozy rozwoju rynku).
 2. Ocenę pozycji strategicznej Spółki (w tym: potencjał Spółki oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii jako sposobu na racjonalizację kosztów).
 3. Projektowanie kierunków strategicznych działalności Spółki (w tym opracowanie scenariuszy rozwoju oraz zaprojektowanie celów strategicznych i operacyjnych w ramach podstawowej działalności Spółki).
 4. Wybór i charakterystykę strategii rozwojowych (w tym: wybór strategii, charakterystykę działań i decyzji strategicznych oraz bariery rozwoju i wdrażania strategii).
 5. Opracowanie strategii związanej z rozwojem i penetracją rynku.
 6. Zalecenia dotyczące wdrażania i monitorowania strategii.
 7. Opracowanie strategii cząstkowych obejmujących identyfikację strategicznych działań operacyjnych w ramach zidentyfikowanych strategicznych kierunków działalności, poprzez przekazanie pracownikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania strategii rozwoju, połączone z pracą podczas spotkań indywidualnych z Zarządem firmy.

Spółka uważa, że wydatki związane z przygotowaniem ww. opracowania spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy, tj. służyły osiągnięciu przychodów oraz zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki.

W dniu 15 lipca 2016 r. Wnioskodawca poinformował, że w złożonym wniosku, w ostatnim akapicie opisu stanu faktycznego, pomyłkowo wpisano kwotę poniesionych kosztów w wysokości 3.500 zł netto zamiast prawidłowej 3.500 zł brutto.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę za przygotowanie opracowania pn. „Aktualizacja Strategii Spółki z o. o.” stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę za przygotowanie opracowania pn. „Aktualizacja Strategii Spółki z o. o.” stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki. Strategia zawiera m.in. analizę makro- i mikrootoczenia Spółki, ocenę pozycji strategicznej Spółki, projektowane kierunki działalności Spółki, Plany rozwojowe Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Można więc przyjąć, że koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów to takie koszty, które są poniesione w trakcie dążenia do uzyskania przychodów. Określony cel musi być widoczny w momencie ponoszenia kosztu. Ponadto poniesione koszty winny omawiany cel realizować lub co najmniej zakładać jego realność. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronienie istniejącego źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób.

Podsumowując, wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu zaistnieje związek przyczynowy i koszt nie będzie objęty dyspozycją art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wnika, że Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy zlecił wykonanie opracowania pn. „Aktualizacji Strategii Spółki”.

Wnioskodawca wskazał, że wykonanie aktualizacji opracowania obejmowała w szczególności następujące obszary:

 1. Analizę makro - mikrootoczenia Spółki (w tym: diagnozę strategiczną otoczenia Spółki, zmiany w zakresie potrzeb przewozowych oraz charakterystykę systemu transportowego miasta prognozy rozwoju rynku).
 2. Ocenę pozycji strategicznej Spółki (w tym: potencjał Spółki oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii jako sposobu na racjonalizację kosztów).
 3. Projektowanie kierunków strategicznych działalności Spółki (w tym opracowanie scenariuszy rozwoju oraz zaprojektowanie celów strategicznych i operacyjnych w ramach podstawowej działalności Spółki).
 4. Wybór i charakterystykę strategii rozwojowych (w tym: wybór strategii, charakterystykę działań i decyzji strategicznych oraz bariery rozwoju i wdrażania strategii).
 5. Opracowanie strategii związanej z rozwojem i penetracją rynku.
 6. Zalecenia dotyczące wdrażania i monitorowania strategii.
 7. Opracowanie strategii cząstkowych obejmujących identyfikację strategicznych działań operacyjnych w ramach zidentyfikowanych strategicznych kierunków działalności, poprzez przekazanie pracownikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania strategii rozwoju, połączone z pracą podczas spotkań indywidualnych z Zarządem firmy.

Jak wskazał Wnioskodawca, wydatki związane z przygotowaniem ww. opracowania spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy, tj. służyły osiągnięciu przychodów oraz zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki.

Odnosząc zatem powołane wyżej uregulowania prawne oraz przedstawione wyjaśnienia do opisanego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z zapłaconym wynagrodzeniem za przygotowanie opracowania pn. „Aktualizacja Strategii Spółki z o. o.”– mogą zostać uznane za koszty podatkowe na podstawie art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te – jak wskazała Spółka – służyły osiągnieciu przychodów oraz zabezpieczeniu źródła przychodów.

Jednocześnie, należy dodać, że co do zasady, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

 1. jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, a także
 2. w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.