ILPB3/4510-1-199/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 21 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca świadczy szeroko rozumiane usługi zarządcze na rzecz spółek z Grupy.

Wnioskodawca wraz z pozostałymi spółkami z Grupy w Polsce i na świecie angażuje się w działania z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), które zmierzają do budowania relacji biznesowych z uwzględnieniem interesu społecznego.

W ostatnim czasie Spółka zaktualizowała strategię CSR poprzez koncentrację także w obszarze edukacji. Spółka realizując wizję zrównoważonego rozwoju jej otoczenia popiera równy dostęp do edukacji dzieci i młodzieży. W ramach aktywności w nowym obszarze Spółka nawiązała współpracę z wybranymi domami dziecka (...), której celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka poprzez wspieranie i finansowanie ich potrzeb edukacyjnych. W ramach współpracy Wnioskodawca zawarł porozumienie z wybranymi domami dziecka, na mocy którego:

  • Spółka zapewni wychowankom domu dziecka zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na drodze;
  • Spółka zapewni i sfinansuje wychowankom domów dziecka (tym, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności) pomoc korepetytorów - nauczycieli zajmujących się logopedią, matematyką, językiem angielskim, a także innymi dziedzinami wiedzy;
  • wybrane domy dziecka poprzez swoich pracowników będą wspierać wychowanków objętych pomocą Wnioskodawcy w wykonywaniu zadań domowych, powtarzaniu wiedzy zdobytej na zajęciach, w poszerzaniu wiedzy oraz monitorować postępy w nauce i zmieniające się potrzeby edukacyjne swoich wychowanków.

W celu realizacji przyjętych zobowiązań, Spółka podjęła współpracę z korepetytorami (i w razie zapotrzebowania będzie ją także podejmowała w przyszłości z innymi korepetytorami), których zadaniem będzie wykonywanie usług edukacyjnych na rzecz wskazanych wychowanków domów dziecka w ramach planu nauki zatwierdzonego przez Wnioskodawcę. Wynagrodzenie korepetytorów będzie w całości pokrywane przez Spółkę z jej środków własnych.

Spółka będzie informowała o prowadzonych w Grupie działaniach CSR w zakresie edukacji wychowanków domów dziecka na oficjalnej stronie internetowej.

31 marca 2015 r. została wydana dla Spółki interpretacja indywidualna (dotyczącą rozpoznawania wydatków na CSR jako kosztów podatkowych. Interpretacja została wydana przed aktualizacją strategii i rozszerzeniem jej o działania z zakresu edukacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na finansowanie edukacji wychowanków domów dziecka, wpisującej się w cele CSR Wnioskodawcy, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez niego na sfinansowanie edukacji wychowanków domów dziecka mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, gdyż mieszczą się w ramach celów strategii CSR.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych enumeratywnie przez ustawodawcę.

Wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę stanowi koszt uzyskania przychodów, jeżeli wykazuje związek z uzyskiwanymi przychodami, nie jest zwracany w żadnej formie, został należycie udokumentowany, a ustawodawca nie wyłączył go z kręgu kosztów podatkowych.

Wydatki ponoszone na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym na edukację wychowanków domów dziecka) spełniają wszystkie wymienione warunki dla kosztów uzyskania przychodów. Przede wszystkim wpływają na zwiększanie przychodów podatkowych poprzez promocję marki i usług wśród potencjalnych klientów Grupy. Działania CSR finansowane są bezpośrednio przez Wnioskodawcę ze środków własnych, ich celem jest propagowanie zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, a każdy projekt z obszaru CSR posiada stosowną dokumentację rachunkową (faktury) oraz tę, potwierdzającą faktyczną realizację zaplanowanych zadań. Ponadto, wydatki na działania CSR nie znajdują się w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów.

Spółka uzyskała potwierdzenie (w formie interpretacji indywidualnej), iż wydatki ponoszone na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą stanowić koszty podatkowe, gdyż przyczyniają się do wzrostu przychodów podatkowych. Z tego względu, wydatki ponoszone na edukacje wychowanków domów dziecka, jako, że mieszczą się w zakresie zaktualizowanych celów i strategii CSR Spółki także mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

W związku z przedstawioną powyżej argumentacją oraz w oparciu o uzyskaną już interpretację indywidualną Spółka wnosi o uznanie jej stanowiska za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.