ILPB3/4510-1-144/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na zakup usług związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych, poniesionych na podstawie faktur wystawianych w ww. zakresie przez Kontrahentów.
ILPB3/4510-1-144/15-4/AOinterpretacja indywidualna
 1. baza danych
 2. cel wydatku
 3. informacja handlowa
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. umowa
 6. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 3 czerwca 2015 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest firmą oferującą produkty z branży autokosmetyków i szeroko pojętej chemii samochodowej, akcesoriów samochodowych, wyposażenia warsztatów, narzędzi oraz innych produktów (dalej: „towary z oferty Wnioskodawcy”). Działalność Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów usług (dalej: „VAT”). Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w Polsce.

W związku z prowadzoną działalnością oraz zamiarem jej dostosowywania do potrzeb i wymagań rynku, Wnioskodawca jest zainteresowany pozyskiwaniem informacji dotyczących danych sprzedażowych towarów z oferty Wnioskodawcy, które pozwolą mu szybko reagować na oczekiwania rynku (konsumentów).

W tym celu, z wybranymi podmiotami prowadzącymi sprzedaż towarów z oferty Wnioskodawcy i spełniającymi określone kryteria (dalej: „Kontrahenci”), Wnioskodawca planuje zawrzeć umowy regulujące podejmowanie przez tychże Kontrahentów określonych czynności związanych z gromadzeniem i udostępnianiem Wnioskodawcy danych sprzedażowych Kontrahenta (dalej: „Umowa”).

Umowa zawierana z Kontrahentami będzie określać w szczególności:

 • zasady gromadzenia i udostępniania przez Kontrahenta informacji dotyczących danych sprzedażowych towarów z oferty Wnioskodawcy;
 • zasady kalkulacji wynagrodzenia należnego Kontrahentowi z tytułu usług gromadzenia i udostępniania Wnioskodawcy danych sprzedażowych towarów z oferty Wnioskodawcy.

W ramach zawieranych Umów Kontrahent będzie zobowiązany do bieżącego gromadzenia danych dotyczących dokonywanej przez niego sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy obejmujących np.: ilość sprzedanych poszczególnych towarów z oferty Wnioskodawcy, ilość towarów z oferty Wnioskodawcy sprzedanych przez poszczególne filie sprzedaży detalicznej Kontrahenta, wartości dotyczące stanów magazynowych towarów z oferty Wnioskodawcy w poszczególnych filiach Kontrahenta.

Ponadto, Umowa będzie regulowała zasady udostępniania Wnioskodawcy danych gromadzonych przez Kontrahenta. W tym zakresie Umowa może przewidywać okresowe (np. comiesięczne lub codzienne) udostępnianie określonych danych lub też udostępnianie danych o określonych godzinach. Umowa może również określać dodatkowe warunki oraz parametry, które będzie musiał spełnić (osiągnąć) Kontrahent.

Wynagrodzenie należne Kontrahentom z tytułu świadczenia wskazanych powyżej usług może być kalkulowane w oparciu o wartość zakupów towarów dokonanych przez Kontrahenta z oferty Wnioskodawcy w uzgodnionym okresie rozliczeniowym - tj. okresie obowiązywania Umowy. W takiej sytuacji, wynagrodzenie może stanowić określony procent wartości zakupów towarów Wnioskodawcy dokonanych przez danego Kontrahenta w ww. okresie. Kalkulacja oraz wypłata wynagrodzenia będzie następowała po zakończeniu uzgodnionego okresu obowiązywania Umowy.

Z tytułu powyższych działań Kontrahenci będą wystawiać na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku z 3 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że informacje uzyskane w związku ze świadczoną przez Kontrahentów usługą, pozwolą Wnioskodawcy na bieżąco monitorować popyt konsumentów na towary z oferty Wnioskodawcy oraz bez zbędnej zwłoki reagować na zmiany obserwowane na rynku (np. zwiększenie zainteresowania poszczególnymi produktami, spadek zainteresowania innymi produktami). Powyższe oznacza dla Wnioskodawcy możliwość elastycznego dostosowywania oferty produktów do zmieniającego się zapotrzebowania, co przełoży się na zwiększoną dostępność pożądanych przez konsumentów produktów Wnioskodawcy. W dalszej perspektywie będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost przychodów osiąganych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej lub co najmniej pozwoli utrzymać te przychody na niezmienionym poziomie (pomimo konkurencji istniejącej na tym rynku).

Powyższe znajdzie swój wyraz poprzez przykładowo:

 • Umożliwieniu Wnioskodawcy dostosowania wolumenu produkcji poszczególnych towarów / zapasów z oferty Wnioskodawcy do aktualnego popytu na nie - tj. zwiększenie produkcji / zapasów lepiej sprzedających się towarów (towarów poszukiwanych przez konsumentów) kosztem ograniczenia produkcji / zapasów tych towarów z oferty Wnioskodawcy, które cieszą się zdecydowanie mniejszym popytem.
 • Skrócenie okresu składowania poszczególnych towarów z oferty Wnioskodawcy - zmniejszanie zapasów tych towarów, na które zapotrzebowanie wykazuje tendencję zniżkową.
 • Umożliwienie Wnioskodawcy przeznaczenia wolnych zasobów na finansowanie rozwoju działalności w kierunku tych towarów z oferty Wnioskodawcy, które cieszą się większym zainteresowaniem u konsumentów.
 • Adaptację przez Wnioskodawcę bieżącej oferty towarów z oferty Wnioskodawcy do warunków lokalnych - tj. lepsze pozycjonowanie przez Wnioskodawcę poszczególnych towarów na rynku, a przez to zwiększenie wolumenu ich sprzedaży na określonym obszarze.
 • Umożliwienie bardziej efektywnego prowadzenia logistyki transportu towarów z oferty Wnioskodawcy - lepsze planowanie dostaw na określone obszary sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy, których zapasy u Kontrahentów grożą wyczerpaniem, co umożliwi również skrócenie realnego czasu oczekiwania przez Kontrahentów.
 • Profilowanie przez Wnioskodawcę kierowanej do Kontrahentów (dystrybutorów) oferty z uwzględnieniem danych sprzedażowych - celem sprzedaży tych towarów z oferty Wnioskodawcy, którymi obrót jest mniejszy (np. odpowiednie kształtowanie cen i polityki rabatowej dla poszczególnych Kontrahentów).
 • Umożliwienie profilowania kampanii reklamowych do finalnych klientów w celu wspierania sprzedaży tych towarów z oferty Wnioskodawcy, których sprzedaż wykazuje tendencję spadkową.

Osiągnięcie opisanych korzyści umożliwi Wnioskodawcy analiza Raportów sprzedaży i stanów magazynowych, które będę przygotowywane przez Kontrahenta na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą. Powyższe powinno przełożyć się na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi uczestnikami rynku towarów oferowanych przez Wnioskodawcę, stosującymi tradycyjny model pozyskiwania danych sprzedażowych o swoich produktach (tj. wyłącznie w oparciu o własne dane sprzedażowe, które odzwierciedlają trendy rynkowe z pewnym opóźnieniem). Działania te doprowadzą do zwiększenia dostępności towarów z oferty Wnioskodawcy, w porównaniu do towarów firm konkurencyjnych - niezdolnych do szybszego reagowania na zmieniający się popyt na ich produkty - co również, zdaniem Wnioskodawcy, powinno prowadzić do wzrostu osiąganych przychodów (generowanie przychodów podatkowych) lub co najmniej utrzymania ich na niezmienionym poziomie (zachowanie / zabezpieczenie źródła przychodów podatkowych).

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, fakt poniesienia wydatków na zakup usług w zakresie gromadzenia danych będzie bezsprzecznie związany z osiągnięciem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym będzie On uprawniony do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów wydatków na zakup usług związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych, poniesionych na podstawie faktur wystawianych w ww. zakresie przez Kontrahentów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie dokonania zakupu usług związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodów w wysokości ceny zakupu, wynikającej z otrzymanych faktur wystawianych przez Kontrahentów.

a.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

b.

Zdaniem Wnioskodawcy - nie ma wątpliwości, że wynagrodzenie z tytułu usług związanych z gromadzeniem i udostępnianiem przez Kontrahentów danych sprzedażowych nie stanowi żadnego z wydatków, który na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu.

c.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Umowy zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentami będą regulowały podejmowanie przez Kontrahentów określonych czynności związanych z gromadzeniem i udostępnianiem Wnioskodawcy informacji dotyczących danych sprzedażowych towarów z oferty Wnioskodawcy. W tym zakresie, Kontrahenci, którzy podpiszą Umowy z Wnioskodawcą, będą zobowiązani do bieżącego gromadzenia danych dotyczących dokonywanej przez danego Kontrahenta sprzedaży towarów z oferty Wnioskodawcy obejmujących m.in.: ilość sprzedanych poszczególnych towarów z oferty Wnioskodawcy, ilość towarów z oferty Wnioskodawcy sprzedanych przez poszczególne filie sprzedaży detalicznej Kontrahenta, wartości dotyczące stanów magazynowych towarów z oferty Wnioskodawcy w poszczególnych filiach Kontrahenta.

Dostępy do przedmiotowych danych sprzedażowych będą niezwykle istotne z perspektywy biznesowej Wnioskodawcy. Pozwalają one bowiem Wnioskodawcy na bieżąco monitorować popyt konsumentów na towary z oferty Wnioskodawcy oraz bez zbędnej zwłoki reagować na zmiany obserwowane na rynku (np. zwiększenie zainteresowania pewnymi produktami, spadek zainteresowania innymi produktami) - tak aby zwiększyć lub co najmniej utrzymać na niezmienionym poziomie przychody podatkowe generowane przez Wnioskodawcę.

Dlatego też Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów wydatków na zakup usług związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych, poniesionych na podstawie faktur wystawianych w ww. zakresie przez Kontrahentów.

Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Jego stanowisko w przedmiotowym zakresie powinno zostać uznane za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Podatnik zobowiązany jest więc wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

Przesłankę celowości kosztu uważa się za spełnioną, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem danego kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł – obiektywnie oceniając – oczekiwać takiego efektu.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Podsumowując, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności należy wskazać, że poniesienie wydatków na nabycie opisanych we wniosku usług nie podlega wyłączeniu z kategorii kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, rozważenia wymaga, czy w stosunku do ww. wydatków spełnione są pozostałe kryteria wynikające z brzmienia art. 15 ust. 1 ww. ustawy, tj. czy koszty te poniesione zostaną w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w związku z prowadzoną działalnością oraz zamiarem jej dostosowywania do potrzeb i wymagań rynku, Wnioskodawca jest zainteresowany pozyskiwaniem informacji dotyczących danych sprzedażowych towarów z oferty Wnioskodawcy, które pozwolą mu szybko reagować na oczekiwania rynku (konsumentów). W tym celu, z wybranymi podmiotami prowadzącymi sprzedaż towarów z oferty Wnioskodawcy i spełniającymi określone kryteria (dalej: „Kontrahenci”), Wnioskodawca planuje zawrzeć umowy regulujące podejmowanie przez tychże Kontrahentów określonych czynności związanych z gromadzeniem i udostępnianiem Wnioskodawcy danych sprzedażowych Kontrahenta (dalej: „Umowa”).

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że informacje uzyskane w związku ze świadczoną przez Kontrahentów usługą, pozwolą mu na bieżąco monitorować popyt konsumentów na towary z oferty Wnioskodawcy oraz bez zbędnej zwłoki reagować na zmiany obserwowane na rynku (np. zwiększenie/spadek zainteresowania poszczególnymi produktami). Powyższe oznacza dla Wnioskodawcy możliwość elastycznego dostosowywania oferty produktów do zmieniającego się zapotrzebowania, co przełoży się na zwiększoną dostępność pożądanych przez konsumentów produktów Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, „analiza raportów sprzedaży i stanów magazynowych, które będą przygotowywane przez Kontrahenta na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą” powinno przełożyć się na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi uczestnikami rynku towarów oferowanych przez Wnioskodawcę, stosującymi tradycyjny model pozyskiwania danych sprzedażowych o swoich produktach (tj. wyłącznie w oparciu o własne dane sprzedażowe, które odzwierciedlają trendy rynkowe z pewnym opóźnieniem).

W dalszej perspektywie – jak wskazuje Wnioskodawca – będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost przychodów osiąganych z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub co najmniej pozwoli utrzymać te przychody na niezmienionym poziomie.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie tut. organu, wydatki na zakup usług wskazanych w opisie sprawy stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym będzie ona uprawniona do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów wydatków na zakup usług związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych, poniesionych na podstawie faktur wystawianych przez Kontrahentów.

Jednocześnie należy dodać, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów), obciąża Podatnika.

Dodatkowo, jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno też wynikać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów.

Ponadto, tut. organ pragnie zauważyć, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Dokonując bowiem interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ pragnie dodać, że w związku z tym, iż to pytanie podatkowe określone przez podatnika wyznacza zakres przedmiotowy wniosku, w niniejszej interpretacji indywidualnej odniesiono się ściśle do kwestii w nim zawartej, tj. związanej z możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług związanych z gromadzeniem i udostępnianiem danych sprzedażowych.

Dodatkowo informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.