ILPB3/4510-1-135/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją programu motywacyjnego.
ILPB3/4510-1-135/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. program motywacyjny
 3. wydatek
 4. zarząd
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 16 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją programu motywacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Spółka ma siedzibę na terenie Polski, a jej dochody opodatkowane są w całości polskim podatkiem dochodowym od osób prawnych, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka jest członkiem międzynarodowego koncernu (dalej: „Koncern”). W Polsce natomiast mają siedzibę także inne spółki z koncernu tworząc ze Spółką Grupę (dalej: „Grupa”).

Kierując się chęcią poprawy wyników finansowych, a tym samym sprostania rosnącej konkurencji, Spółka wprowadziła tzw. Program Motywacyjny (dalej: „Program”) skierowany do członków jej Zarządu (dalej: „Uczestnicy”). Celem Programu jest stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Uczestników do zwiększenia efektywności pracy i działań podejmowanych na rzecz Spółki, które mają zapewnić stały i systematyczny wzrost osiąganych przez Spółkę zysków.

Program funkcjonuje na zasadach określonych w regulaminie Programu (dalej: „Regulamin”) oraz w umowach o przystąpieniu do Programu, które Spółka zawarła z każdym z Uczestników (dalej: „Umowa”). Przystąpienie do Programu miało charakter dobrowolny. Każdy z Uczestników przystąpił z chwilą podpisania dotyczącej go Umowy.

Na podstawie Umowy, każdy z Uczestników na początku aktualnego roku obrotowego Spółki, który dla potrzeb Programu jest okresem rozliczeniowym (dalej: „Okres rozliczeniowy”), otrzymuje określoną ilość Certyfikatów Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (dalej: „Certyfikaty”). Certyfikaty co do zasady mają postać zdematerializowaną, jednakże na każde wezwanie Uczestnika Spółka zobowiązana jest do wydania ich wersji zmaterializowanej (papierowej). Przyznanie Certyfikatów następować będzie poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w ewidencji przyznanych Certyfikatów prowadzonej przez Spółkę (dalej: „Ewidencja”).

Wedle zasad przewidzianych Regulaminem Certyfikaty mogą być zbywane przez Uczestników. Zbycie Certyfikatów wymaga wyemitowania ich w wersji zmaterializowanej oraz ich wydanie nabywcy, a także odznaczenia tej okoliczności w treści dokumentu samego Certyfikatu, jak i w Ewidencji. Nabywca Certyfikatów jest uprawniony do realizacji wynikających z nich praw na zasadach analogicznych do Uczestników.

Po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, którego dotyczą wydane Certyfikaty, Uczestnik (lub nabywca Certyfikatów) ma prawo do zwrócenia się do Spółki o realizację wynikających z nich praw (dalej: „Realizacja Certyfikatów”). Warunkiem powstania roszczeń Uczestnika o Realizację Certyfikatów jest m.in. spełnienie określonych warunków formalnych, tj.: zakończenie Okresu rozliczeniowego, którego dotyczą Certyfikaty, zatwierdzenie przez odpowiedni organ nadzorczy Koncernu rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych Grupy za ten okres, sporządzonych zgodnie ze standardami grupowymi opartymi na IFRS.

Regulamin dla określenia poziomu wypłat pieniężnych dokonywanych przez Spółkę z tytułu uczestnictwa w Programie (dalej: „Kwoty Realizacji”) przewiduje posłużenie się tzw. Instrumentami Bazowymi A i B. Wysokość kwot Realizacji będzie kalkulowana jako suma kwoty proporcjonalnej do Wymiaru Instrumentu Bazowego A oraz kwoty proporcjonalnej do Wymiaru Instrumentu Bazowego B w Okresie rozliczeniowym. Jako Instrument Bazowy A przyjęto poziom wyniku EBT uzyskanego w Okresie Rozliczeniowym przez dany Zakład Produkcyjny Spółki, który pozostawał w Okresie Rozliczeniowym pod bezpośrednim nadzorem danego Uczestnika, ustalony w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki zatwierdzone przez odpowiedni organ nadzorczy Koncernu. Natomiast, jako Instrument Bazowy B przyjęto poziom wyniku EBT uzyskanego przez Grupę w Okresie Rozliczeniowym, ustalony w oparciu o sprawozdanie finansowe Grupy zatwierdzone przez odpowiedni organ nadzorczy Koncernu. Realizacja Certyfikatów następuje na żądanie Uczestnika (lub nabywcy Certyfikatów) poprzez ich wykreślenie ze stosownej ewidencji prowadzonej przez Spółkę (a także po ich fizycznym unicestwieniu, w razie wydania Certyfikatów w formie zmaterializowanej).

Reasumując, Realizacja Certyfikatów uzależniona jest od Instrumentu Bazowego A i B w Okresie rozliczeniowym, którego dotyczą. Po pierwsze, aby jakiekolwiek środki pieniężne związane z Programem zostały wypłacone konieczne jest osiągnięcie w ogóle zysku przez dany Zakład Produkcyjny Spółki lub określonego minimalnego zysku przez Grupę, a tym samym od wystąpienia Instrumentu Bazowego A lub B uzależniona jest sama możliwość dokonania wypłaty Kwoty Realizacji. Po drugie, Kwota Realizacji, wzrasta proporcjonalnie wraz ze wzrostem Wymiaru instrumentu Bazowego A oraz Wymiaru Instrumentu Bazowego B.

Należy podkreślić, iż przyjęcie przez Spółkę Programu, opartego na ww. zasadach, będzie miało na celu zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez Uczestników na rzecz Spółki w związku z realizacją ich obowiązków. W konsekwencji Uczestnicy, poprzez ich finansową motywację, której wymiar uzależniony będzie od zysków danego Zakładu Produkcyjnego Spółki lub Grupy, mają podejmować działania mające wpływ na poprawę wyników finansowych Spółki, które to wyniki uzależnione są w znacznej mierze od zaangażowania Uczestników w działania na rzecz Spółki.

Spółka realizując obowiązki określone w Regulaminie Programu oraz Umowach, zobowiązana będzie m.in. dokonywać kalkulacji kwot i dokonywać wypłat pieniężnych należnych poszczególnym Uczestnikom programu z tytułu realizacji Certyfikatów Uczestnictwa.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy zauważyć, iż w związku z realizacją Programu, Spółka ponosić będzie wydatki, na które składać się będą kwoty pieniężne wypłacane Uczestnikom tytułem Realizacji Certyfikatów (jeśli spełnione będą przesłanki od których uzależniona jest wypłata, o których mowa powyżej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki związane z realizacją Programu, na które składać się będą kwoty pieniężne wypłacane Uczestnikom, jako wynagrodzenie z tytułu Realizacji Certyfikatów (jeśli spełnione zostaną określone przesłanki) będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z Realizacją Programu, na które składać się będą kwoty pieniężne wypłacane Uczestnikom, jako wynagrodzenie z tytułu Realizacji Certyfikatów (jeśli spełnione będą określone warunki wypłaty), będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Podatnik ma więc prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowym od osób prawnych wszelkich poniesionych wydatków, pod warunkiem, że:

  1. istnieje związek pomiędzy ich poniesieniem a możliwością uzyskania przychodu podatkowego lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, oraz
  2. nie zostały one enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Są to dwa podstawowe i jedyne kryteria uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu przewidziane przez ustawę. A zatem wydatki poniesione przez podatnika mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli są nakierowane na osiągnięcie przychodu, przy czym warunkiem koniecznym zaliczania danego wydatku do kosztów podatkowych nie jest wystąpienie konkretnego przychodu, lecz także jego poniesienie w celu potencjalnego osiągnięcia przychodu, a także zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Wystarczające jest przy tym wykazanie choćby pośredniego związku kosztu z przychodami.

W odniesieniu do sytuacji opisanej w niniejszym wniosku, należy zauważyć, iż uzasadnieniem dla wdrożenia przez Spółkę Programu, jak również - w przypadku spełnienia określonych Regulaminem i Umowami przesłanek - dla wypłaty kwot pieniężnych tytułem realizacji Certyfikatów, jest chęć zwiększenia zysków osiąganych przez Spółkę. Program ma bowiem motywować Uczestników do zwiększenia efektywności ich działań podejmowanych na rzecz Spółki, co zaowocuje wydajniejszą realizacją celów biznesowych Spółki, w szczególności poprawą jej wyników finansowych, jak również zabezpieczeniem źródła jej przychodów w dalszej perspektywie.

W świetle powyższego, istnieje zatem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami, jakie Spółka będzie ponosić w związku z Programem (chodzi o środki pieniężne, jakie Spółka będzie wypłacać Uczestnikom jako Realizacja Certyfikatów), a potencjalnymi zyskami, jakie uzyska. Ponadto zwiększona konkurencyjność Spółki, osiągnięta dzięki wdrożeniu Programu, przyczyni się do zachowania źródła aktualnie osiąganych przychodów. W konsekwencji, wspomniane wydatki będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy zauważyć, iż powyższe stanowisko znajduje oparcie w szeregu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, dotyczących możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z funkcjonowaniem podobnych programów motywacyjnych. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 października 2014 r. (sygn. IPPB1/415-796/14-2/KS), w której uznano za prawidłowe następujące stanowisko:

Celem wprowadzenia w spółce programu, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, jest uzyskanie dodatkowej motywacji pracowników i osób współpracujących ze spółką poprzez umożliwienie tym osobom uzyskania dodatkowych dochodów w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi spółki i grupy kapitałowej do której należy spółka. Ponieważ uzyskiwanie tych dodatkowych korzyści przez uczestników programu jest ściśle skorelowane z wynikami finansowymi spółki - im lepszy wynik finansowy tym wyższe korzyści dla uczestników programu - w efekcie program, poprzez poprawę motywacji pracowników i efektywność wykonywanych przez nich obowiązków, ma przyczyniać się do zwiększenia efektywności spółki i poprawy jej wyników finansowych oraz pozycji rynkowej. Wprowadzenie programu służy zwiększeniu i zabezpieczeniu przychodów spółki”.

Podobnie, za prawidłowe Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko wnioskodawcy (interpretacja indywidualna z 23 października 2013 r. sygn. IPPB3/423-659/13-2/MC), zgodnie z którym:

Uzasadnieniem dla przyznania kluczowym pracownikom Spółki jednostek uczestnictwa jest m.in. funkcja motywacyjna, gdyż pracownicy stając się posiadaczami jednostek których wartość zależy od wyników finansowych Spółki, są dodatkowo motywowani do jak najlepszej pracy w celu maksymalizacji zysków osiąganych przez Spółkę. (...) W świetle powyższego, zdaniem Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym, istnieje zatem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami poniesionymi przez Spółkę w związku z udziałem jej kluczowych pracowników w Programie, a potencjalnym przychodem lub zachowaniem oraz zabezpieczeniem źródła tych przychodów. (...) wydatki te mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT w momencie realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa przez pracowników Spółki”.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w szeregu innych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego (m.in. interpretacje: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2014 r. nr ILPB3/423-97/14-2/JG; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 marca 2011 r. nr IBPBI/2/423-1827/10/JD; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 listopada 2008 r. nr IPPB5/423-40/08-3/DG; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 lipca 2010 r. nr IPPB3/423-322/10-2/JB).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.