ILPB3/4510-1-106/16-6/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia na rzecz innego podmiotu akcji w Spółce zależnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 18 marca 2016 r. (według daty wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia na rzecz innego podmiotu akcji w Spółce zależnej (pytanie nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.) oraz pismem z 9 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia na rzecz innego podmiotu akcji w Spółce zależnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
  • ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji w Spółce zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca będący spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) będzie akcjonariuszem innej spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka zależna).

Przeprowadzona zostanie transakcja wniesienia do Spółki aportem akcji Spółki zależnej, w wyniku której Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej, której akcje będą nabywane. Jednocześnie, w związku z dokonywaną transakcją wniesienia do Spółki aportem akcji w Spółce zależnej nie wystąpią zapłaty w gotówce.

W zamian za wniesiony aport, akcjonariusz Spółki zależnej otrzyma nowe udziały Spółki, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Akcje Spółki zależnej zostaną wniesione w wartości wynikającej z wyceny rzeczoznawcy, a wartość nominalna wyemitowanych przez Spółkę udziałów w zamian za aporty będzie odpowiadała wartości wnoszonych akcji Spółki zależnej (wynikającej z wyceny rzeczoznawcy) – tj. nie wystąpi agio emisyjne.

Spółka nie wyklucza, że w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w zależności od warunków biznesowych, w przyszłości dokona zbycia (całości lub części) akcji Spółki zależnej nabytych w wyniku wskazanych powyżej transakcji, przy czym zbycie akcji (całości lub części) nastąpi na rzecz innego podmiotu lub na rzecz Spółki zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem.

W piśmie z 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedstawiona w opisie zdarzenie przyszłego transakcja wniesienia do Spółki aportem akcji Spółki zależnej, w wyniku której Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej, będzie spełniać warunki do uznania jej za wymianę udziałów zgodnie z art. 12 ust. 4d w zw. z art. 12 ust. 11 i art. 12 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zbycia przez Spółkę akcji w Spółce zależnej na rzecz innego podmiotu, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będzie wartość nominalna własnych udziałów wydanych przez Spółkę na rzecz akcjonariusza Spółki zależnej w zamian za otrzymany aport w postaci akcji Spółki zależnej...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zbycia przez Spółkę akcji w Spółce zależnej na rzecz Spółki zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będzie wartość nominalna własnych udziałów wydanych przez Spółkę na rzecz akcjonariusza Spółki zależnej w zamian za otrzymany aport w postaci akcji w Spółce zależnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 16 maja 2016 r. nr ILPB3/4510-1-106/16-7/AO.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przez Spółkę akcji Spółki zależnej na rzecz innego podmiotu, nabytych w zamian za otrzymany aport w postaci akcji Spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna własnych udziałów wydanych przez Spółkę na rzecz akcjonariusza Spółki zależnej w zamian za wniesione przez niego do Spółki akcje Spółki zależnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Z kolei, stosownie do treści art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Odnosząc powyższe przepisy do zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca chciałby zauważyć, iż Spółka rozważa w przyszłości odpłatne zbycie akcji Spółki zależnej, które zostaną przez nią nabyte w wyniku transakcji wymiany udziałów (o których mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Tym samym, Spółka będzie mieć prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z przedmiotową transakcją, które to koszty, zdaniem Spółki, zostaną określone w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu zbycia akcji Spółki zależnej, Spółka będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych akcjonariuszowi Spółki zależnej w zamian za akcje Spółki zależnej wniesione do Spółki.

Powyższe stanowisko zostało wielokrotne potwierdzone w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, z których jako przykład można wskazać na:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lipca 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-456/14/BG, w której organ wskazał, że: „w przypadku sprzedaży udziałów (nabytych wcześniej w ramach transakcji wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych) wydanych w zamian za otrzymane udziały”;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 czerwca 2014 r. sygn. IPPB3/423-427/14-2/MS1, w której organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika: „w oparciu o treść przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e w zw. art. 12 ust. 4d i ust. 11 ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów nabytych w Spółce Zbywanej będzie kwota odpowiadająca wartości nominalnej wyemitowanych przez Wnioskodawcę udziałów, objętych przez Spółkę Zbywającą w drodze Transakcji Wymiany Udziałów”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2013 r. (sygn. ILPB4/423-56/13-4/DS), w której organ stwierdził, że: „jeżeli spółka (tu: Spółka) nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki (tu: XSP), będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów (tu: na rzecz XSA), powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce za wymienione udziały” (podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 23 maja 2013 r. sygn. ILPB4/423-56/13-5/DS).

Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w szczególności art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku zbycia akcji Spółki zależnej otrzymanych w wyniku transakcji wymiany udziałów Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej własnych udziałów wydanych akcjonariuszowi Spółki zależnej w zamian za otrzymane akcje Spółki zależnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy planowana transakcja będzie tzw. transakcją wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; powyższa kwestia stanowi bowiem element zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego.

Ustosunkowując się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.