ILPB3/423-718/14-3/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z zakresu CSR.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 25 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka świadczy szeroko rozumiane usługi zarządcze na rzecz spółek z Grupy. Wnioskodawca wraz z pozostałymi spółkami Grupy w Polsce i na świecie angażuje się w działania z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), które zmierzają do budowania relacji biznesowych z uwzględnieniem interesu społecznego.

Spółka opracowała wizje i cele CSR, które określają najistotniejsze dla niej obszary pozytywnego wpływania na otoczenie poprzez kreowanie nowych idei w sektorze logistycznym. Wizja CSR Grupy (Wyznaczać trendy w branży przynoszące dodatkowe korzyści otoczeniu poprzez zrównoważony rozwój) realizowana jest poprzez następujące działania:

 • troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo;
 • partnerstwo, dialog oraz współpraca z interesariuszami;
 • zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy oraz utrzymanie najlepszych pracowników;
 • kompensowanie negatywnego wpływu na środowisko;
 • promocja jakości oraz roli transportu i usług logistycznych.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są przeprowadzane na szczeblu grupowym (projekty realizowane przez wszystkie spółki z Grupy, wspierane przez Wnioskodawcę w ramach świadczonych usług zarządczych), a także lokalnie jako inicjatywa konkretnej spółki czy oddziału.

W ramach działań CSR dotychczas zostały zrealizowane m.in. następujące projekty:

 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz ekologicznej jazdy samochodem dla kierowców;
 • kampania „Transport jest potrzebny”, którego celem było uświadomienie wagi transportu dla gospodarki i społeczeństwa oraz szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa drogowego zmierzającego do ograniczenia wypadków na drodze;
 • promocja bezpieczeństwa drogowego w szkołach i przedszkolach;
 • akcja „e-faktura wyższa kultura”, w ramach której za każdą zgodę uzyskaną od klienta na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną zostało posadzone jedno drzewo, w efekcie zostało posadzonych ponad 5.000 drzew;
 • akcja wolontariatu pracowniczego wpływająca pozytywnie na otoczenie, dzięki zaangażowaniu pracowników w pomoc społecznościom lokalnym;
 • wdrożenie kodeksu etycznego dla dostawców, który stawia jednolite wymagania etyczne i środowiskowe wobec wszystkich podmiotów współpracujących z Grupą;
 • współpraca z podmiotami ekonomii społecznej, promowanie różnych form prowadzenia biznesu;
 • zlecanie prac osobom wykluczonym społecznie, tworzącym spółdzielnie socjalne, promując inkluzywny model biznesu;
 • współpraca z Wyższą Szkołą – staże dla studentów, które pozwalają poznać transport i logistykę od strony praktycznej.

Spółka informuje o prowadzonych w Grupie działaniach CSR na oficjalnej stronie internetowej, stronie internetowej poświęconej kampanii społecznej „Transport jest potrzebny” oraz w prasie, telewizji i mediach społecznościowych.

W związku z realizacją działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Wnioskodawca ponosi wydatki na zakup towarów i usług służących realizacji wyznaczonych celów CSR.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na działalność z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Spółkę na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, gdyż przyczyniają się do uzyskiwania przez Spółkę przychodów podatkowych.

Warunki rozliczania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych enumeratywnie przez ustawodawcę.

Wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę stanowi koszt uzyskania przychodów, jeżeli wykazuje związek z uzyskiwanymi przychodami, nie jest zwracany w żadnej formie, został należycie udokumentowany, a ustawodawca nie wyłączył go z kręgu kosztów podatkowych.

Wydatki Wnioskodawcy na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu spełniają wszystkie wymienione warunki dla kosztów uzyskania przychodów. Przede wszystkim wpływają na zwiększanie przychodów podatkowych poprzez promocję marki i usług wśród potencjalnych klientów Grupy (wielkość przychodów uzyskiwanych przez spółki operacyjne Grupy przekłada się na wielkość przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami kalkulacji wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi zarządcze, określonymi w umowie). Działania CSR podejmowane są w celu propagowania zasad funkcjonowania zrównoważonego odpowiedzialnego biznesu, a tym samym promowanie wizerunku Grupy jako podmiotu stosującego te wartości. Każdy projekt z obszaru CSR posiada stosowną dokumentację rachunkową (faktury) oraz inne materiały, potwierdzające realizację zaplanowanych zadań. Wydatki na działania CSR nie znajdują się w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na CSR a koszty podatkowe.

Aktywność Wnioskodawcy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przekłada się na jego przychody podatkowe.

Po pierwsze, poprzez prowadzenie kampanii i rozpowszechnianie wśród uczestników obrotu gospodarczego wizji i celów CSR Wnioskodawca promuje swoją (tj. Grupy) działalność i usługi. Informacje o aktywności Wnioskodawcy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu są zamieszczane w ogólnopolskiej prasie, prasie branżowej czy na portalach informacyjnych. W konsekwencji opisanych działań Grupa zyskała reputację partnera, który w swojej działalności uwzględnia także aspekt społeczny.

Dzięki zaangażowaniu w projekty CSR Grupa znalazła się na jednym z czołowych miejsc w rankingu firm najbardziej odpowiedzialnych społecznie w branży transportowo-logistycznej opublikowanym przez Dziennik w 2014 r. Co więcej, Grupa reprezentowała Polskę w europejskim konkursie w zakresie CSR.

Po drugie, dzięki aktywności w obszarze CSR Wnioskodawca (a także pozostałe spółki z Grupy) ma możliwość uczestniczenia w przetargach na świadczenie usług transportowych i logistycznych organizowanych przez największe światowe firmy działające w różnych branżach. Zgodnie ze współczesnymi oczekiwaniami w biznesie, światowe koncerny kładą duży nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu i podejmują współpracę tylko z tymi partnerami, którzy w prowadzonej działalności uwzględniają interesy społeczne i środowiskowe. Wnioskodawca, przedstawiając potencjalnemu kontrahentowi ofertę na świadczenie usług transportowych czy logistycznych, musi wykazać, że jest przedsiębiorcą społecznie odpowiedzialnym, i wskazać, jakie czynności podejmuje w obszarze CSR. Około 90% międzynarodowych przetargów dotyczących usług logistycznych zawiera pytania dotyczące społecznej odpowiedzialności dostawcy.

Działania CSR czynią Spółkę (a także inne podmioty z Grupy) konkurencyjnymi na rynku usług transportowo-logistycznych, co umożliwia pozyskiwanie realizujących duże obroty klientów i tym samym skutkuje zwiększeniem przychodów podatkowych.

Po trzecie, CSR realizowany jest także poprzez dbałość o pracowników (przekraczając obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy) i ich warunki pracy. W ramach działań społecznie odpowiedzialnych, pracownikom Spółki dostarczane są owoce, co bez wątpienia służy promowaniu zdrowego trybu życia. W zakładowych kantynach można nabyć posiłki sporządzone ze zdrowych i świeżych produktów o ograniczonej zawartości soli i konserwantów. Ponadto, co roku organizowany jest Zdrowy Tydzień dla pracowników Grupy (zlokalizowanych w dziesięciu krajach europejskich), podczas którego odbywają się spotkania z dietetykami, lekarzami, trenerami sportu. Dzięki takim działaniom Spółka wpływa pozytywnie na zdrowie swoich pracowników, ale także zapewnia im wysoki standard warunków pracy. W efekcie pracownicy przywiązują się do firmy, identyfikują się z jej wartościami, co przekłada się na wydajniejszą ich pracę, a ostatecznie także na wyższe przychody podatkowe Spółki.

Aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu skutkuje tym, iż marka Spółki jest rozpoznawana, a sama Spółka identyfikowana jest jako partner zaangażowany w sprawy społeczne, środowiskowe i bezpieczeństwa pracy. Działalność CSR przynosi wymierne efekty w postaci zwiększania przychodów poprzez poszerzanie grona klientów Grupy (także tych działających globalnie) oraz pozyskiwanie i utrzymywanie wykwalifikowanych, doświadczonych i zaangażowanych pracowników. CSR zwiększa przewagę konkurencyjną firm, wyróżniając przedsiębiorstwo na tle innych podmiotów gospodarczych.

Ponadto, działania CSR są podejmowane również w aspekcie zarządzania ryzykiem biznesowym, towarzyszącym działalności Grupy. Przykładowo, wprowadzono m.in. alkomaty we wszystkich portierniach Grupy, służące badaniu trzeźwości wjeżdżających i wyjeżdżających kierowców.

Podkreślenia wymaga, iż Komisja Europejska nałożyła na kraje członkowskie obowiązek raportowania danych pozafinansowych. Od 2017 r. wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 osób będą zobligowane do przedstawiania raportów społecznych. Tym samym, działalność w obszarze CSR stanie się już nie tylko „wizytówką” nowoczesnego i świadomego biznesu, ale i realizacją obowiązku prawnego.

Przedstawione wyżej argumenty przemawiają za uznaniem, iż wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na aktywną działalność w obszarze CSR pozostają w związku z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami podatkowymi i z tego względu stanowią koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko organów podatkowych wobec działań CSR.

Dotychczas opublikowane interpretacje indywidualne wydawane w imieniu Ministra Finansów wskazują, iż wydatki na działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu są kwalifikowane jako koszty podatkowe, gdyż pośrednio przyczyniają się do zwiększania przychodów podatkowych.

Przykładowo, zasadność rozpoznawania wydatków na CSR jako kosztów podatkowych potwierdzają interpretacje:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.