ILPB3/423-716/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Moment dokonania sprzedaży akcji spółki akcyjnej nabytych w ramach otrzymanego wkładu niepieniężnego uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu wartości stanowiącej równowartość wartości nominalnej udziałów jakie będzie wydawał akcjonariuszom spółki akcyjnej w zamian za otrzymane aportem akcje.
ILPB3/423-716/14-2/KSinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odpłatne zbycie
  3. sprzedaż udziałów
  4. wartość nominalna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich przychodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy (dalej również jako „Spółka”).

Podwyższenie odbędzie się w ten sposób, iż osoba/osoby fizyczne i być może osoby prawne (mające siedzibę/miejsce zamieszkania w Polsce dalej również jako „osoby” lub „akcjonariusze”) wniosą na pokrycie podwyższonego kapitału Spółki, w zamian za jej udziały, akcje spółki akcyjnej, która również ma siedzibę na terytorium Polski i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (aport).

Powyższe aporty będą miały miejsce, tj. zostaną dokonane i zarejestrowane, po 1 stycznia 2015 r. i będą odbywały się w taki sposób, iż pomiędzy pierwszym nabyciem akcji spółki akcyjnej przez Wnioskodawcę na skutek otrzymanego aportu a ostatnim takim nabyciem minie okres krótszy niż 6 miesięcy – w tym też okresie w wyniku powyższych wkładów niepieniężnych Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce akcyjnej.

Przy czym Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu nie od pojedynczego akcjonariusza (żaden z akcjonariuszy nie posiada akcji spółki akcyjnej reprezentującej bezwzględną większość praw głosu), a w wyniku otrzymania wszystkich aportów.

Nie jest również wykluczone, iż akcjonariusze dokonają wkładu niepieniężnego akcji spółki akcyjnej jednocześnie, tzn. w tym samym dniu i/lub na mocy jednego dokumentu/jednej umowy (aportowej) akcjonariusze przeniosą na Wnioskodawcę bezwzględną większość praw głosu w spółce akcyjnej.

W zamian za wnoszone aporty akcjonariusze otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy (w związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy).

Wnioskodawca może po otrzymaniu powyższych wkładów niepieniężnych dokonać sprzedaży akcji spółki akcyjnej.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż jego strategią jest nabywanie akcji Spółki Akcyjnej tak aby finalnie uzyskać bezwzględną większość praw głosu w tej spółce, stąd obok otrzymania aportu/aportów może on nabywać akcje Spółki Akcyjnej w drodze zakupu (stąd nabycie bezwzględnej większości głosów nastąpiłoby w takim przypadku dzięki nabyciu w drodze aportu/aportów akcji Spółki Akcyjnej po uprzednim zakupieniu pakietu mniejszościowego). Przy czym ustalenie kosztu podatkowego na zbyciu akcji nabytych w drodze zakupu nie jest przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca pragnie bowiem wskazać, iż akcjonariat Spółki Akcyjnej jest bardzo rozdrobniony, a on planuje podjąć zintensyfikowane działania dla skupienia w jego rękach bezwzględnej większości praw głosu w Spółce Akcyjnej (z tego powodu w zależności od odpowiedzi rynku na jego plany może nastąpić dywersyfikacja źródeł nabycia).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż będzie on w momencie dokonania sprzedaży akcji spółki akcyjnej nabytych w ramach otrzymanego wkładu niepieniężnego uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu wartości stanowiącej równowartość wartości nominalnej udziałów jakie będzie wydawał akcjonariuszom spółki akcyjnej w zamian za otrzymane aportem akcje...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on w momencie dokonania sprzedaży akcji spółki akcyjnej nabytych w ramach otrzymania wkładu niepieniężnego uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu wartości stanowiącej równowartość wartości nominalnej udziałów jakie będzie wydawał akcjonariuszom spółki akcyjnej w zamian za otrzymane aportem akcje.

Uzasadnienie stanowiska:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w związku z faktem, iż planowane czynności będą miały miejsce po 1 stycznia 2015 r., należy rozpatrywać skutki podatkowe na gruncie brzmienia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wersji nadanej ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., Nr 1328). W konsekwencji wszelkie dalsze przepisy powoływane są w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W zakresie przychodów podatkowych, stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast na podstawie art. 14 tej ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych: wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Przy czym zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów: wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Stąd ustalenie wartości kosztu uzyskania przychodu ze zbywanych akcji/udziałów nabytych w ramach wkładu niepieniężnego odbywa się na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e, w przypadku gdy wkład niepieniężny spełnia definicję tzw. wymiany udziałów – wówczas kosztem podatkowym jest wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały/akcje są nabywane (powiększona o ewentualne zapłaty w gotówce).

W przypadku braku spełnienia definicji wymiany udziałów, stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, przy czym Minister Finansów w wydawanych interpretacjach również jednolicie podkreśla, iż w takim przypadku kosztem podatkowym również jest wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały/akcje są nabywane (powiększona o ewentualne zapłaty w gotówce), przykładowo:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 12 grudnia 2013 r. sygn. IBPBI/2/423-1125/13/MO: „ w przypadku sprzedaży udziałów wniesionych do Spółki aportem (w zamian za które Spółka wydała własne udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości wkładu do niej wniesionego), kosztem uzyskania przychodów z tytułu ich zbycia będzie wartość nominalna udziałów Spółki wydanych Spółce z o.o.”;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 9 marca 2012 r. sygn. IPPB3/423-1076/11-2/GJ, gdzie organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Przepisy Ustawy CIT wprost wskazują, iż w każdym przypadku odpłatnego zbyciu udziałów (akcji) kosztem uzyskania przychodów rozpoznawanym przez podmiot zbywający są wydatki poniesione przez ten podmiot na ich uprzednie nabycie. Wydatki te można rozpoznać w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki. Tak wynika zarówno z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, jak i z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT”.

Z powyższego wynika, iż niezależnie od tego czy opisywane aporty spełnią definicję tzw. wymiany udziałów (zdefiniowaną w art. 12 ust. 4d ustawy i analogicznie w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), co będzie uzależnione od finalnego sposobu wnoszenia aportów przez wspólników spółki akcyjnej (ich kolejności oraz liczby głosów wnoszonych każdym aportem, gdyż finalnie, w związku z rozdrobnieniem akcjonariatu nie jest wykluczone, iż część transakcji aportowych może spełniać definicję wymiany udziałów a część nie), to kosztem uzyskania przychodu rozpoznanym na moment sprzedaży akcji spółki akcyjnej przez Wnioskodawcę będzie wartość stanowiąca równowartość wartości nominalnej udziałów, jakie Wnioskodawca wyda akcjonariuszom spółki akcyjnej w zamian za otrzymane aportami akcje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.