ILPB3/423-641/14-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych nabytych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ILPB3/423-641/14-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. składniki majątkowe
 4. sprzedaż
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych nabytych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych nabytych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) otrzyma w drodze aportu wniesionego przez spółkę jawną zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). Wartość ZCP wniesionego przez wspólnika będącego spółką jawną wynosić będzie 1000 jednostek pieniężnych. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego spółka jawna otrzyma udziały Spółki o łącznej wartości nominalnej równej 100 jednostek pieniężnych. Wartość objętych przez spółkę jawną udziałów Spółki zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki, podczas gdy nadwyżka wartości otrzymanego w ramach aportu do Spółki ZCP nad wartością nominalną objętych przez spółkę jawną udziałów Spółki (tj. 900 jednostek pieniężnych; agio) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

Spółka przewiduje, iż w przyszłości może dojść do odpłatnego zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w drodze aportu w ramach ZCP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jak należy ustalić wartość kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych nabytych w ramach aportu ZCP, w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątkowych nabytych w ramach aportu ZCP w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego należy ustalić w oparciu o przepis art. 15 ust. 1u w związku z art. 15 ust. 1s ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okoliczność wystąpienia agio przy aporcie ZCP pozostanie bez znaczenia przy ustalaniu wartości tych kosztów.

Uzasadnienie.

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 1u ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 15 ust. 1s ustawy, w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

 1. w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych składników.

Zacytowane powyżej przepisy jednoznacznie ukazują zasady, według których należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku nabytych także w ramach wniesionego aportem ZCP.

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w ramach aportu ZCP, wartość kosztów uzyskania przychodów należy określić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych podmiotu wnoszącego wkład (tj. spółki jawnej), pomniejszonej o dokonane przez Spółkę oraz spółkę jawną odpisy amortyzacyjne.

Jednocześnie, w odniesieniu do odpłatnego zbycia pozostałych składników majątkowych niestanowiących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w ramach aportu ZCP, wartość kosztów uzyskania przychodów należy ustalić w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia, tj. ksiąg podatkowych spółki jawnej na dzień wniesienia aportu.

Zdaniem Spółki, bez znaczenia w analizowanym przypadku pozostaje wartość nominalna wydanych udziałów (tj. 100 jednostek pieniężnych) w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (o wartości 1000 jednostek pieniężnych). Żaden z zacytowanych powyżej przepisów, tj. zarówno art. 15 ust. 1s, jak i art. 15 ust. 1u ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uzależniają stosowania wyrażonych w nich zasad od wartości nominalnej wydanych udziałów podmiotowi wnoszącemu aport. Zdaniem Wnioskodawcy, również fakt zaistnienia nadwyżki wartości wnoszonego przez spółkę jawną wkładu ponad wartością nominalną obejmowanych przez tę spółkę udziałów (w omawianym przypadku w wysokości 900 jednostek pieniężnych) nie ma wpływu na możliwość stosowania art. 15 ust. 1s i art. 15 ust. 1u powołanej ustawy. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednoznacznie wskazują na zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w ramach aportu ZCP i nie uzależniają ich stosowania od relacji wartości wnoszonego wkładu do wartości nominalnej obejmowanych udziałów przez wnoszącego ten wkład. W związku z tym, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, zastosowanie znajdą przepisy art. 15 ust. 1u w związku z art. 15 ust. 1s ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Innymi słowy, wystąpienie agio nie wpłynie w żaden sposób na wartość kosztów uzyskania przychodów ustalanych przez Spółkę przy zbyciu składników majątkowych wychodzących w skład ZCP.

Podobne stanowisko wyraził przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPB3/423-205/14-4/PR), w której to zgodził się z podatnikiem, że: „koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży przedmiotu aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo poszczególnych składników majątkowych powinien zostać ustalony w następujący sposób:
  • w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które istniały u wnoszącego wkład kosztem uzyskania przychodu będzie wartość netto tych składników w księgach wnoszącego wkład na dzień nabycia wkładu, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne;
  • w przypadku pozostałych składników, które istniały u dokonującego wkład kosztem uzyskania przychodu będzie ich wartość przyjęta dla celów podatkowych i wynikająca z ksiąg podatkowych wnoszącego wkład na dzień nabycia”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 lipca 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-490/13/SD) stwierdził, iż: „ art. 15 ust. 1s pkt 1 ustawy o pdop, dotyczy ustalania wartości składników majątkowych zaliczonych przez podmiot wnoszący aport do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wniesione do Spółki w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast art. 15 ust. 1u ustawy o pdop, odnosi się z kolei wprost do ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych nabytych w ten sposób. Reasumując, w przypadku składników majątku zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość początkowa tych składników, określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki (odpowiadająca wartości początkowej tych składników majątku wynikającej z ewidencji podmiotu wnoszącego wkład) pomniejszona o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.