ILPB3/423-532/09-2/DS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z tym, iż Spółka rozwiązała umowę najmu hali w celu wynajęcia większej hali, w związku z planowanym rozwojem Firmy – zwiększenia produkcji, zatrudnienia, przychodów ze sprzedaży – może Ona wypłacone odszkodowanie w wysokości sześciomiesięcznego czynszu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
ILPB3/423-532/09-2/DSinterpretacja indywidualna
  1. dzierżawa
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. najem
  4. odszkodowania
  5. rozwiązanie umowy
  6. umowa dzierżawy
  7. umowa najmu
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 08 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i prowadzi ewidencję księgową w formie ksiąg rachunkowych.

W związku z planowanym rozwojem, Firma wypowiedziała umowę najmu hali zawartą na czas określony od 15.10.2005 r. do 14.10.2014 r. z dniem 31.12.2008 r. ponieważ wynajęła większą halę w celu zwiększenia produkcji.

Powierzchnia użytkowa hali dotychczas wynajmowanej wynosiła 778,90 m 2 + wiata 190 m2, natomiast obecnie wynajmowana hala posiada powierzchnię 2.351,6 m2+ teren niezabudowany 1.480 m2 przyległy do hali.

Umowa najmu poprzedniej hali zawiera zapis, iż: „Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy jedynie przez Najemcę – po upływie minimum trzech lat jej trwania – za uprzednim sześciomiesięcznym wypowiedzeniem.

W takim przypadku Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości sześciomiesięcznego czynszu brutto”.

Umowa została rozwiązana po upływie trzech lat, w związku z czym, Spółka wypłaciła odszkodowanie w wysokości sześciomiesięcznego czynszu brutto.

W związku z wynajęciem od stycznia 2009 roku większej hali, Spółka zwiększyła zatrudnienie, które na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 16 osób, a na dzień 31.05.2009 r. wynosiło 20 osób. Zwiększyły się również przychody ze sprzedaży produktów i usług które wynosiły – przed wynajęciem nowej hali: październik 2008 r. = 222.332,91 zł, listopad 2008 r. = 211.832,22 zł, grudzień 2008 r. = 118.662,17 zł, a po wynajęciu nowej większej hali: styczeń 2009 r. = 207.105,43 zł, luty 2009 r. = 340.285,22 zł, marzec 2009 r. = 303.297,54 zł, kwiecień 2009 r. = 293.113,56 zł.

Wnioskodawca nadmienia, że udało Mu się zwiększyć produkcję, przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz zatrudnienie w warunkach panującego kryzysu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z tym, iż Spółka rozwiązała umowę najmu hali w celu wynajęcia większej hali, w związku z planowanym rozwojem firmy – zwiększenia produkcji, zatrudnienia, przychodów ze sprzedaży – może ona wypłacone odszkodowanie w wysokości sześciomiesięcznego czynszu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowanie w wysokości sześciomiesięcznego czynszu wypłacone zgodnie z warunkami umowy oraz w związku z planami rozwojowymi firmy będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w chwili zapłaty.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz koszty zachowania albo zabezpieczenia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Artykuł 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłącza z grupy kosztów uzyskania przychodów wydatki mające charakter kar i sankcji, jednak wyłączenie to ogranicza się do ściśle wymienionych w nim przypadków. Powołany przepis stanowi bowiem, iż nie uważa się za koszty kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Zdaniem Spółki, powyższy przepis nie wyłącza odszkodowania zapłaconego przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1 (...).

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Przy czym, zwrot „w celu” oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo - skutkowym, takim że poniesienie go ma wpływ na powstanie przychodu lub zabezpieczenie albo zachowanie jego źródła. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

W tym miejscu należy podkreślić, iż ciężar co do prawidłowego udokumentowania wydatku, jak i wykazania związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskaniem przychodu spoczywa na podatniku. Podatnik bowiem musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec okolicznościom, które doprowadziły do poniesienia wydatku.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Przepis ten stanowi katalog zamknięty, dotyczący zdarzeń gospodarczych spowodowanych wadliwością towarów lub robót i usług będących przedmiotem działalności gospodarczej. Wada jest w tym przypadku podstawową przyczyną eliminacji poniesionych kosztów z kosztów podatkowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka rozwiązała przedterminowo umowę najmu z wynajmującym. Jak zaznacza Wnioskodawca, decyzja o skróceniu umowy najmu była podyktowana rozwojem Firmy.

W związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy, Spółka została zobowiązana do zapłacenia odszkodowania na mocy warunków wynikających z zawartej umowy najmu.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż odszkodowanie zapłacone w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy najmu, można uznać za koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zapłacone przez Spółkę przedmiotowe odszkodowanie w wysokości odpowiadającej sześciomiesięcznemu czynszowi brutto za wynajem hali, pozostaje w związku pośrednim z uzyskiwanymi przychodami, gdyż w efekcie zakończenia umowy najmu hali, Spółka wynajęła większy obiekt, zwiększając przy tym produkcję, przychody ze sprzedaży produktów i usług, a także zatrudnienie.

Reasumując stwierdzić należy, iż stanowisko Spółki w kwestii kwalifikacji wydatków w postaci odszkodowania poniesionego w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.