ILPB3/423-521/14-4/JG | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki ponoszone na rzecz Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Członków można uznać za koszty uzyskania przychodu Spółdzielni?
ILPB3/423-521/14-4/JGinterpretacja indywidualna
 1. członkowie
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. rada nadzorcza
 4. spółdzielnie mieszkaniowe
 5. wydatek
 6. zakup żywności
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części odnoszącej się do:

 • wydatków związanych ze szkoleniem członków Rady Nadzorczej – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia mieszkaniowa działając na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) oraz statutu spółdzielni powołuje organy, którymi są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.

Do podstawowych zadań Rady Nadzorczej należy między innymi:

 • uchwalanie planów gospodarczych działalności kulturalno-oświatowej,
 • nadzór i kontrola bieżącej działalności Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenie nieruchomości,
 • zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 • rozpatrywanie okresowych informacji z działalności Zarządu,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań,
 • podejmowanie uchwał w sprawach dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkami Zarządu,
 • uchwalanie regulaminów,
 • wybór biegłego do zbadania bilansu,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu itp.

Członkowie Rady są zobowiązani do bieżącego uczestniczenia w pracach Rady oraz komisji, do których zostali wybrani.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) radnym przysługują:

 • diety na zasadach określonych w Statucie Spółdzielni,
 • zwrot kosztów podróży służbowych,

które zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b powyższej ustawy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Rada Nadzorcza poprzez nadzór nad pracą Zarządu eliminuje ewentualną działalność mogącą się przyczynić do zmniejszenia przychodów lub zwiększenia kosztów, jak również zobowiązuje Zarząd do podejmowania działań wpływających na zwiększenie przychodów bądź zmniejszenie kosztów. Ponieważ Rada Nadzorcza jako organ nadzorujący pracę Zarządu wywiera istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów oraz uzyskiwanych przychodów, Zarząd stara się stworzyć jej członkom odpowiednie warunki, aby radni mogli jak najlepiej realizować swoje statutowe zadania. Wydatki ponoszone na rzecz Rady to przede wszystkim dostarczanie materiałów biurowych, kalendarzy, zakup kawy, herbaty, słodyczy, drobne posiłki (obiad, lunche) oraz udział w szkoleniach, na których omawiane są aktualne problemy spółdzielczości mieszkaniowej.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Organu do uzupełnienia wniosku o wyjaśnienie jakie „pozostałe organy stanowiące” i jakiego rodzaju wydatki są objęte pytaniem podatkowym przedstawionym we wniosku, Spółdzielnia wskazała na Walne Zgromadzenie Członków, dokonując następującego uzupełnienia wniosku.

Spółdzielnia mieszkaniowa działając na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) oraz statutu spółdzielni, powołuje organy, którymi są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.

Do podstawowych zadań Rady Nadzorczej należy między innymi:

 • uchwalanie planów gospodarczych i działalności kulturalno-oświatowej,
 • nadzór i kontrola bieżącej działalności Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenie nieruchomości,
 • zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 • rozpatrywanie okresowych informacji z działalności Zarządu,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań,
 • podejmowanie uchwał w sprawach dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu,
 • uchwalanie regulaminów,
 • wybór biegłego do zbadania bilansu,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu itp.

Do podstawowych właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej kulturalnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej/dochodu ogólnego/lub sposobu pokrycia strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady są zobowiązani do bieżącego uczestniczenia w pracach Rady oraz komisji, do których zostali wybrani.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) radnym przysługują:

 • diety na zasadach określonych w Statucie Spółdzielni,
 • zwrot kosztów podróży służbowych,

które zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. h powyższej ustawy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Rada Nadzorcza poprzez nadzór nad pracą Zarządu eliminuje ewentualną działalność mogącą się przyczynić do zmniejszenia przychodów lub zwiększenia kosztów, jak również zobowiązuje Zarząd do podejmowania działań wpływających na zwiększenie przychodów bądź zmniejszenie kosztów. Ponieważ Rada Nadzorcza jako organ nadzorujący pracę Zarządu wywiera istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów oraz uzyskiwanych przychodów, Zarząd stara się stworzyć jej członkom odpowiednie warunki, aby radni mogli jak najlepiej realizować swoje statutowe zadania. Wydatki ponoszone na rzecz Rady to przede wszystkim dostarczanie materiałów biurowych, kalendarzy, zakup kawy, herbaty, słodyczy, drobne posiłki (obiad, lunche) oraz udział w szkoleniach, na których omawiane są aktualne problemy spółdzielczości mieszkaniowej.

Walne Zgromadzenie ma również decydujący wpływ na kierunki rozwoju Spółdzielni, co skutkuje jej rozwojem i przyczynia się do efektywniejszego działania Spółdzielni. Wydatki dotyczące obsługi Walnego Zgromadzenia to zakup kawy, ciasta, obiad.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie określone w piśmie uzupełniającym z 17 grudnia 2014 r.

Czy wydatki ponoszone na rzecz Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Członków można uznać za koszty uzyskania przychodu Spółdzielni...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu uzyskania, zarachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, w związku z czym wydatki dotyczące obsługi organów Spółdzielni (Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Członków) mające na celu zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania spełniają powyższe warunki i mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie wydatków związanych ze szkoleniem członków Rady Nadzorczej,
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 851, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Podsumowując, wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu zaistnieje związek przyczynowy i koszt nie będzie objęty dyspozycją art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

Jak wynika z powyższego, treść tej regulacji zawiera bezwzględny nakaz wyłączenia z kosztów wszelkich wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z jednym tylko wyjątkiem – wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pełnionych funkcji.

Tym samym, wydatki na rzecz samego organu, a nie poszczególnych jego członków, mające na celu sprawne jego funkcjonowanie, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów według ogólnych zasad określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc zatem powyższe do przedstawionego przez Spółdzielnię stanu faktycznego należy stwierdzić, że wydatki poniesione na funkcjonowanie organów Spółdzielni takich jak Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Członków, które nie są wydatkami na rzecz poszczególnych członków tych organów – mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów.

Do takich wydatków w przypadku Rady Nadzorczej należą: materiały biurowe, kalendarze, kawa, herbata, słodycze, drobne posiłki (obiad, lunche), a w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków: zakup kawy, ciasta, obiad.

Ww. wydatki nie mają bowiem charakteru wydatków osobowych na rzecz członków wskazanych organów Spółdzielni i nie stanowią przysporzenia majątkowego dla tych osób, gdyż wiążą się tylko i wyłącznie z funkcjonowaniem organów.

W tym stanie rzeczy, stanowisko Spółdzielni w odniesieniu do wymienionych wyżej wydatków należało uznać prawidłowe.

Jednocześnie należy nadmienić, że ciężar dowodu w zakresie wykazania związku kosztu z przychodem leży w tym przypadku po stronie podatnika, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

Natomiast za koszty uzyskania przychodów związanych z ogólnym funkcjonowaniem Spółdzielni nie można uznać wydatków ponoszonych przez Spółdzielnię na szkolenia członków Rady Nadzorczej w zakresie problematyki spółdzielczości mieszkaniowej. Wydatki te mają charakter wydatków typowo osobistych na rzecz członków Rady – przyczyniają się do podnoszenia ich kwalifikacji, poszerzenia wiedzy, którą osoby te muszą posiadać by pełnić powierzone funkcje, jak również zdobyta wiedza może być wykorzystana przez te osoby obecnie i w przyszłości nie tylko dla potrzeb zasiadania w Radzie Nadzorczej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym wydatki te, na podstawie art. 16 ust.1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy więc uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.