ILPB3/423-504/11-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

 • wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki,
 • wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) organizuje różnego rodzaju akcje o charakterze społecznym (dalej: akcje społeczne). Skierowane są one zarówno do obecnych czy potencjalnych klientów Wnioskodawcy (przy czym pojęciem tym Spółka obejmuje nie tylko bezpośrednich kontrahentów Spółki, ale także - przede wszystkim - konsumentów wyrobów / towarów Spółki), jak i do pracowników Spółki.

Do przykładowych akcji skierowanych do konsumentów należą np.:

 • Alkohol (...)” – była to wspólna akcja Wnioskodawcy, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Związku Pracodawców Przemysłu P. Celem kampanii było zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Jej adresatami byli głównie dorośli Polacy, jako świadkowie zakupu alkoholu przez nieletnich i sprzedawcy;
 • Pozory (...)” – wspólnie z członkami Związku Pracodawców Przemysłu P. w Polsce Zainteresowany prowadzi działania edukacyjne dla sprzedawców, by nie sprzedawali alkoholu osobom nieletnim pod hasłem „Pozory (...)”. Motywem przewodnim kampanii jest hasło „Reaguj, (...)”. Ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że alkohol jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich;
 • Sprawdź (...)” – to nowatorski program edukacyjny, dzięki któremu można telefon komórkowy wykorzystać jako podręczny alkomat i o każdej porze sprawdzić ilość promili w organizmie oraz poznać orientacyjny czas kiedy można bezpiecznie prowadzić samochód. Celem programu jest ograniczenie liczby pijanych kierowców na polskich drogach poprzez umożliwienie przeprowadzenia kontroli trzeźwości oraz podniesienie świadomości konsumentów na temat oddziaływania alkoholu na organizm;
 • Warto (...)” – akcja stworzona z myślą o osobach najbardziej potrzebujących, żyjących poza nawiasem społeczeństwa lub tych zagrożonych marginalizacją. Głównym elementem programu był konkurs dla organizacji pożytku publicznego na projekty związane ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, składający się z konkursu grantowego oraz działalności edukacyjno-informacyjnej. Pośrednim celem było stworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez włączenie w działania społeczności lokalnych;
 • Wprowadzenie oznaczeń odpowiedzialnościowych na opakowaniach oraz na materiałach promocyjnych np. „W (...)”, czy „Nigdy (...)” – akcja społeczna mająca na celu zmniejszenie negatywnych skutków związanych z nieodpowiedzialnym piciem alkoholu.

Do przykładowych akcji skierowanych do pracowników zaliczyć można np.:

 • E” – akcja skierowana do pracowników Spółki, zachęcająca do pracy na rzecz instytucji pozarządowych;
 • Z” – akcja o charakterze edukacji ekologicznej skierowana do pracowników Wnioskodawcy.

Organizacja akcji społecznych skierowanych do klientów jest jednym z elementów strategii budowania pozytywnego wizerunku Spółki i stanowi uzupełnianie tradycyjnych działań promocyjnych, realizowanych przez Spółkę (takich jak promocja w mediach, czy sponsoring).

Akcje społeczne skierowane do pracowników stanowią z kolei element strategii Spółki w zakresie nowoczesnego zarządzania personelem i mają na celu zwiększenie satysfakcji pracowników z pracy w Spółce, a przez to wzrost lojalności pracowników oraz ich motywacji do pracy.

Organizacja akcji społecznych jest także odpowiedzią Spółki na najnowsze trendy społeczno - gospodarcze oraz rosnące oczekiwania klientów oraz pracowników wobec przedsiębiorców, szczególnie w obszarze tzw. odpowiedzialności społecznej biznesu. Spółka zauważa także rosnącą popularność tej formy budowania pozytywnego wizerunku wśród innych przedsiębiorców, w tym u swoich konkurentów. Podejmowanie działań mających na celu budowę Jej wizerunku, jako odpowiedzialnego społecznie producenta i pracodawcy, ma więc istotne znaczenie dla długookresowego sukcesu komercyjnego Spółki.

Spółka realizuje akcje społeczne w oparciu o narzędzia wykorzystywane także przy innych działaniach promocyjnych, takie jak np. kampanie medialne, organizację wydarzeń, konkursy, a także najnowsze rozwiązania techniczne.

W związku z realizacją akcji społecznych skierowanych do klientów lub pracowników, Spółka ponosi m.in. koszty:

 • tworzenia znaku/logo itp. danej akcji;
 • opracowania i druku materiałów informacyjnych/promocyjnych (np. broszur), a także artykułów/spotów radiowych czy telewizyjnych w mediach;
 • stworzenia odpowiednich aplikacji komputerowych, jeśli w ramach danej akcji społecznej wykorzystane są nowoczesne technologie;
 • utworzenia i utrzymania stron internetowych;
 • stworzenia regulaminu danej akcji społecznej;
 • nagród (jeśli dana akcja społeczna ma charakter konkursu);
 • organizacji wydarzeń związanych z daną akcją społeczną;
 • innych wydatków związanych z realizacją akcji społecznych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy koszty związane z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki...
 2. Czy koszty związane z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskanie przychodów Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie stanu faktycznego.

Wniosek Spółki dotyczący:

 • pytania pierwszego w zakresie zdarzenia przyszłego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 23 stycznia 2012 r. nr ILPB3/423-504/11-3/KS,
 • pytania drugiego w zakresie stanu faktycznego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 23 stycznia 2012 r. nr ILPB3/423-504/11-4/KS,
 • pytania drugiego w zakresie zdarzenia przyszłego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 23 stycznia 2012 r. nr ILPB3/423-504/11-5/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

W związku z tym, zdaniem Spółki, decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają jedynie te wydatki, które spełniają powyższy warunek i jednocześnie nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającym katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W analizowanym stanie faktycznym, Spółka realizuje akcje społeczne skierowane do klientów w celu zbudowania pozytywnego wizerunku zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej biznesu, tj. jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność idei odpowiedzialności społecznej biznesu na całym świecie, a także bardzo wysoką konkurencją na rynku, Spółka ma świadomość, że same walory produktu, atrakcyjne opakowania, czy ciekawa kampania reklamowa nie wystarczają już by przekonać klienta do zakupu danego produktu. W odbiorze konsumentów, elementy te stają się niemal standardowymi cechami wielu przedsiębiorstw o silnej pozycji na rynku. W sytuacji, gdy kryterium wyboru danego produktu / towaru przestaje być jedynie jego jakość i cena, a brane są także pod uwagę inne czynniki, takie jak wizerunek danej marki, czy warunki, w jakich dany produkt / towar został wytworzony, czynnikiem decydującym o tym, czy klient dokona zakupu produktów danego producenta może być ocena, czy uważa tego producenta za firmę postępującą w sposób godny, ekologiczny i odpowiedzialny.

Realizowane przez Spółkę akcje społeczne są bezpośrednią odpowiedzią na wspomniane powyżej oczekiwania klientów, a więc zdaniem Spółki, istnieje przyczynowo - skutkowy związek pomiędzy Jej wizerunkiem jako „odpowiedzialnego społecznie” producenta, a popytem na produkty Spółki ze strony konsumentów. Spółka zdaje sobie sprawę, że stabilny biznes można prowadzić tylko w stabilnych społecznościach, z czym wiąże się zorientowanie Spółki na wzrastającą liczbę akcji, których beneficjantami są społeczności lokalne. Odpowiedzialność społeczna to bardzo istotny środek, dzięki któremu Spółka osiąga wzrost swojej wartości w opinii różnych grup społecznych, z którymi ma bezpośredni lub pośredni kontakt. Stosowanie zasad odpowiedzialności społecznej biznesu przynosi Spółce wiele korzyści. Do najważniejszych można zaliczyć następujące z nich:

 • wzrost zaufania i zainteresowania partnerów biznesowych - Spółka może liczyć na wyższy stopień wiarygodności m.in. w oczach kredytodawców, dla których równie ważna jak stabilna sytuacja finansowa staje się wiarygodność społeczna danego przedsiębiorstwa, zwiększa to możliwość dotarcia do zewnętrznych źródeł finansowania. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt dobrego wizerunku Spółki, co zwiększa zaufanie i poziom wiarygodności w oczach kontrahentów;
 • wzrost lojalności klientów - jak już Spółka wskazała powyżej, wielu konsumentów zaczyna kierować się przy wyborze produktów / towarów szeroko pojętymi warunkami, w jakich zostały one wytworzone. Konsumenci stają się grupą coraz bardziej świadomą społecznie, dla której kwestie zaufania do przedsiębiorstwa oraz jego reputacja mają coraz większe znaczenie;
 • budowane pozytywnych relacji ze społecznością lokalną i władzami lokalnymi - akcje mające na celu dbanie o interes społeczności, w której Spółka prowadzi swój biznes, programy edukacyjne, czy propagujące istotne wartości lub bezpośrednie działania długofalowe mające na celu wsparcie środowiska lokalnego, przyczyniają się do bezkonfliktowego funkcjonowania Spółki na danym terenie, co więcej, dzięki takim działaniom Spółka zdobywa zaufanie i przychylność władz lokalnych;
 • dotarcie do nowych grup konsumentów - opisane działania Spółki często przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności danej marki Spółki oraz dotarcia do konsumentów niewrażliwych na typowe działania marketingowe.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, akcje społeczne skierowane do konsumentów należy uznać za specyficzny rodzaj działalności marketingowej, mający na celu stworzenie odpowiedniego wizerunku Spółki, a przez to zachęcenie konsumentów do wyboru Jej produktów / towarów.

Wszystkie powyższe działania Wnioskodawcy, w ramach realizowanych przez Spółkę akcji społecznych są bezpośrednią odpowiedzią na wspomniane oczekiwania klientów czy też kontrahentów, a więc zdaniem Spółki, istnieje związek pomiędzy Jej wizerunkiem jako odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa a popytem na produkty / towary Spółki, co w konsekwencji przekłada się na wzrost przychodów Spółki.

Marketingowy charakter akcji społecznych skierowanych do konsumentów potwierdza np. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z dnia 25 maja 2006 r. sygn. 1471/DPD1/423-36/06/KK, w której organ stwierdził, że: „(...) dzięki takim akcjom (kampanie społeczne, których celem jest budowanie pozytywnych postaw wśród młodych osób spożywających alkohol - przyp. Spółki) podnosi się wiarygodność przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego partnera w kontaktach handlowych, dbającego o zdrowie potencjalnych konsumentów. Z uwagi na powyższe tego typu kampanię należy uznać, jako specyficzny rodzaj działalności marketingowej Spółki, mający na celu podniesienie zaufania konsumentów do Spółki. W związku z tym, w ocenie organu, całość kosztów przedmiotowej kampanii Strona może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów”.

Spółka pragnie także podkreślić, że akcje społeczne są coraz powszechniejszą praktyką stosowaną przez duże koncerny zajmujące się handlem i produkcją alkoholi. Dlatego też, zdaniem Spółki, ewentualna rezygnacja z tego typu działań przyczyniłaby się do pogorszenia Jej wizerunku wśród klientów, co w konsekwencji osłabiłoby Jej pozycję na rynku i mogłoby doprowadzić do spadku przychodów Spółki.

Należy też wskazać, iż postrzeganie Spółki jako odpowiedzialnego społecznie producenta wyrobów alkoholowych skutkuje wzrostem zaufania do Spółki jako wiarygodnego i odpowiedzialnego, a więc pożądanego partnera handlowego. Konsekwentnie, w dłuższym okresie tak nakierowane działania wzmacniają m.in. pozycję przetargową czy negocjacyjną Spółki np. w kontaktach z dostawcami, co naturalnie w pozytywny sposób wpływa na zdolność generowania przez Spółkę przychodów.

Podobne stanowisko do powyższego zostało także zajęte przez organ podatkowy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2009 r. sygn. IPPB3/423-1584/08-2/GJ, w której podkreślono, iż: „(...) wydatki na kampanie społeczne mieszczą się w kategorii pośrednich kosztów uzyskania przychodów, służących zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów”.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę wydatki na przygotowanie i realizację akcji społecznych skierowanych do klientów nie zostały wyłączone przez ustawodawcę z kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w treści art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, jedynym elementem warunkującym możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków jest istnienie związku przyczynowo – skutkowego polegającego na tym, że ponoszone koszty mają lub mogą mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania albo zabezpieczenia jego źródła). Przy czym, jak wynika z ustalonej linii orzecznictwa, ustawodawca nie wymaga od podatnika, by poniesione przez niego wydatki, które mają być kosztem podatkowym, dało się od razu bezwarunkowo powiązać z osiąganym przychodem. Istotne jest założenie podatnika, oparte na racjonalnych przesłankach, że taki wydatek może przynieść spodziewany rezultat.

Stanowisko takie zostało potwierdzone w licznych znanych Spółce pismach władz skarbowych, m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 lipca 2008 r. sygn. ILPB3/423-236/08-4/MM oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2008 r. sygn. IPPB3/423-1218/08-4/MW.

Reasumując, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz które mają związek z prowadzoną działalnością.

Dlatego też, mając na uwadze, że:

 • akcje społeczne skierowane do klientów stanowią specyficzną formę działalności marketingowej, mającej na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki w oczach klientów jako przedsiębiorcy odpowiedzialnego społecznie, a przez to zachęcenie konsumentów do wyboru produktów Spółki oraz że
 • wydatki poniesione na przygotowanie i realizację akcji społecznych nie zostały wskazane w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wyłączone z kosztów uzyskania przychodów,

zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych oraz potencjalnych klientów Spółki można uznać w całości za koszty uzyskania przychodów Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. Przesłankę celowości spełniają zarówno te wydatki, których poniesienie służy bezpośrednio osiąganiu konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia.

W tym miejscu wskazać należy, że przepisy ustawy podatkowej dokonują podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty „pośrednie” (koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami).

Jako koszty „pośrednie” przyjmuje się przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu.

W złożonej rzeczywistości życia gospodarczego istnieje obiektywna i zasadnicza trudność w precyzyjnym wyznaczeniu linii rozgraniczającej poszczególne przejawy aktywności gospodarczej, wykazywanej przez przedsiębiorców. Chodzi tu o ich podstawową działalność (produkcję, handel, usługi) i towarzyszące tej działalności przedsięwzięcia o charakterze marketingowym, promocyjnym, reklamowym, reprezentacyjnym - dotyczące sprzedaży wytwarzanych dóbr i usług oraz relacji z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami.

O tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, decyduje podmiot prowadzący tę działalność, lecz nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodu i jako taki podlegać odliczeniu od postawy opodatkowania. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego uznać więc należy, że aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów, np. w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia strat, bądź znacznego zmniejszenia uzyskiwanych dotąd dochodów.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca organizuje różnego rodzaje akcje o charakterze społecznym, które skierowane są do obecnych i potencjalnych klientów Spółki. Organizacja takich akcji jest jednym z elementów strategii budowania pozytywnego wizerunku Spółki i stanowi uzupełnianie tradycyjnych działań promocyjnych realizowanych przez Spółkę, takich jak promocja w mediach czy sponsoring.

W związku z realizacją akcji społecznych do klientów, Wnioskodawca ponosi m.in. wydatki:

 • tworzenia znaku/logo itp. danej akcji;
 • opracowania i druku materiałów informacyjnych/promocyjnych (np. broszur), a także artykułów/spotów radiowych czy telewizyjnych w mediach;
 • stworzenia odpowiednich aplikacji komputerowych, jeśli w ramach danej akcji społecznej wykorzystane są nowoczesne technologie;
 • utworzenia i utrzymania stron internetowych;
 • stworzenia regulaminu danej akcji społecznej;
 • nagród (jeśli dana akcja społeczna ma charakter konkursu);
 • organizacji wydarzeń związanych z daną akcją społeczną;
 • innych wydatków związanych z realizacją akcji społecznych.

W ocenie tut. Organu, prowadzenie przedmiotowych akcji społecznych niewątpliwie wzmacnia wizerunek Spółki. Jednym ze sposobów budowania pozytywnego wizerunku w zbiorowej świadomości jest bowiem angażowanie się firmy w działalność społeczną. Społeczne zaangażowanie wymaga przy tym pewnego wkładu ze strony Spółki. Jednak w dłuższym czasie koszty te zwracają się, gdyż wzrasta lojalność klientów, zwiększa się pozycja Spółki na rynku, która jest postrzegana jako firma nie tylko nastawiona na zysk.

Jak wynika z treści wniosku, akcje społeczne skierowane do konsumentów Wnioskodawca uznaje za specyficzny rodzaj działalności marketingowej, mający na celu stworzenie odpowiedniego wizerunku Spółki, a przez to zachęcenie konsumentów do wyboru Jej produktów (towarów), co w konsekwencji przekłada się na wzrost przychodów Spółki.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów), obciąża Podatnika.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno też wynikać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów.

Ponadto, tut. Organ pragnie nadmienić, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia poszczególnych wydatków Wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Dokonując bowiem interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

W świetle powyższego, wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki – co do zasady – stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże zastrzec należy, że to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania w sposób wiarygodny, iż zamiar poniesionych wydatków był obiektywnie związany z osiągnięciem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem jego źródła.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, iż w treści złożonego wniosku, Wnioskodawca błędnie powołał „ art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”, podczas gdy powinno być art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ uznał powołaną przez Wnioskodawcę podstawę prawną za oczywistą pomyłkę, pozostającą bez wpływu na ocenę istoty Jego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto nadmienia się, iż w zakresie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku od towarów i usług zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.