ILPB3/423-481/14-2/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów sportowych i medycznych dla pracowników.
ILPB3/423-481/14-2/PRinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. świadczenia medyczne
  3. świadczenia na rzecz pracowników
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów gumowych oraz z innych tworzyw sztucznych. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce i prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu w zakresie sprzedaży tych towarów. Spółka zatrudnia średnio 75 pracowników na podstawię umowy o pracę.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników oraz w celu kreowania przyjaznego wizerunku Spółki, Wnioskodawca finansuję z własnych środków obrotowych pakiety medyczne i sportowe.

Przedmiotowe pakiety upoważniają pracowników do korzystania odpowiednio z usług medycznych lub usług sportowych w wybranych obiektach, na podstawie stosownych umów zawartych przez Spółkę z podmiotem zewnętrznym. Pakiety medyczne gwarantują pracownikowi profilaktykę zdrowotną, dostęp do podstawowych oraz specjalistycznych badań i konsultacji lekarskich, podstawowe szczepienia, badania laboratoryjne, zabiegi ambulatoryjne, wizyty domowe i inne usługi w zakresie opieki medycznej (nieobejmujące badań w zakresie medycyny pracy). W skład pakietów sportowych natomiast wchodzą zajęcia sportowe oraz wstęp na obiekty sportowe.

Wszyscy pracownicy uprawnieni są do nabycia od Wnioskodawcy jednego z pakietów na mocy obowiązującego w Spółce regulaminu wynagradzania i na warunkach w nim określonych. Wedle regulaminu wynagradzania Spółka pobiera od pracowników odpłatność z tytułu przekazywania im pakietów w wysokości 2 zł brutto. Opłata pobierana jest z wynagrodzenia pracownika, które wypłacane jest do 10 dnia następnego miesiąca. Pozostała część jest opłacana przez Spółkę i uznawana jako przychód pracownika.

Za zakup pakietów Spółka co miesiąc otrzymuje faktury VAT opiewające na kwotę netto powiększoną o odpowiednie stawki VAT. Jedna z faktur dotyczy pakietów sportowych i zawiera dwie stawki podatku VAT: stawkę 8% za obiekty sportowe oraz stawkę 23% za tzw. pakiet korzyści. Druga z faktur dotyczy pakietów medycznych, do których zastosowano zwolnienie z podatku VAT.

Spółka odlicza pełen podatek VAT naliczony z tytułu nabycia pakietów sportowych, ale jednocześnie nalicza podatek należny z tytułu odpłatnego świadczenia usług w zakresie udostępnienia tych świadczeń na rzecz pracowników stosując odpowiednie stawki. Podstawą opodatkowania jest kwota odpłatności ponoszonej przez pracownika, pomniejszona o podatek VAT należny(tzw. kalkulacja VAT „w stu”). Stawka podatku wynosi odpowiednio:

  • 8% w zakresie wstępu na obiekty sportowe,
  • 23% w pozostałym zakresie np. w odniesieniu do uczestnictwa w zajęciach sportowych.

W przypadku usług medycznych Spółka korzysta ze zwolnienia z VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości usług sportowych i medycznych, które częściowo finansuje dla swoich pracowników ze środków obrotowych, biorąc pod uwagę okoliczność zaliczania tych odpłatności jako przychód pracownika, od którego odprowadzany jest należny podatek dochodowy od osób fizycznych, a uprawnienie pracownika do nabycia od Wnioskodawcy pakietów po symbolicznej cenie wynika z regulaminu wynagrodzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, opłacane przez Spółkę dla pracowników, z jej środków obrotowych, pakiety medyczne i sportowe są kosztami uzyskania przychodów.

Spółka ponosi wydatki na zapewnienie pracownikom opieki medycznej i pakietów sportowych w celu zapewnienia dobrej kondycji fizycznej i zdrowotnej pracowników. Stanowią one również pozapłacowy czynnik motywacyjny dla pracowników, który przekłada się na wydajność i efektywność wykonywanej pracy, przyczynia się do zmniejszenia absencji chorobowej pracowników, a także kreuje przyjazny wizerunek Spółki do pracownika. Wydatki te są związane w sposób pośredni z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami i wg Wnioskodawcy stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto nie zostały one wprost wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poza tym uprawnienie pracownika do nabycia pakietu medycznego lub sportowego wynika bezpośrednio z regulaminu wynagradzania i jest rodzajem świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika, które traktowane jest jako jego przychód. Jest to forma wynagrodzenia za pracę, a wynagrodzenia stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów. Powyższe podejście zostało potwierdzone także wielokrotnie przez organy podatkowe, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 września 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-225/12-3/KJ), w której stwierdzono, iż: (...) koszt Spółki poniesiony na zwiększenie wynagrodzenia Jej pracowników ze stosunku pracy, opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych i uwzględnionego w podstawie wymiaru składek na ubezpieczanie społeczne (mówimy o wynagrodzeniu ze stosunku pracy, w niniejszej sprawie, zarówno w sensie prawa pracy, jak i w sensie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie jej art. 12), powoduje zwiększenie motywacji pracowników do pracy (pracownik lepiej wynagradzany lepiej pracuje), a co za tym idzie jest lepsza wydajność i jakość ich pracy – przyczyna według koncepcji związku przyczynowo-skutkowego, na skutek lepszej pracy pracownik6w Spółka osiąga większe przychody z działalności gospodarczej – skutek według koncepcji związku przyczynowo-skutkowego”.

Analogiczne stanowisko zaprezentowano także w innych interpretacjach organów podatkowych, przykładowo w:

  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1065/13/PC),
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 maja 2013 r. (sygn. IPPB1/415-208/13-4/MS),
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 marca 2013 r. (sygn. IPPB5/423-3/13-5/MK),
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 marca 2011 r. (sygn. ILPB3/423-969/10-8/MM).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie informuje się, że w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.