ILPB3/423-356/14-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB3/423-356/14-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przedstawiciel handlowy
 3. szkolenie
 4. usługi gastronomiczne
 5. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 18 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży profesjonalnych, inwestycyjnych opraw oświetleniowych.

Spółka organizuje szkolenia wewnętrzne, narady handlowe i marketingowe oraz narady techniczne, które odbywają się zarówno w siedzibie Spółki, jak i w wynajętych salach konferencyjnych, np. w hotelach. W szkoleniach biorą udział przedstawiciele handlowi prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, a także osoby z działów technicznych, marketingu, doradcy inwestycyjni, konstruktorzy, będący pracownikami Spółki. Przedstawiciele handlowi, prowadzący własną działalność gospodarczą świadczą na rzecz Spółki usługi na podstawie zawartych umów zlecenia („Umowa o świadczenie usług”).

Tematyką organizowanych szkoleń są m.in.:

 1. nowe produkty Spółki,
 2. nowe rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w produktach Spółki,
 3. wprowadzanie nowych produktów,
 4. działanie strony www i sklepu internetowego Spółki,
 5. odpowiadanie na pytania klientów,
 6. windykacja należności,
 7. zasady funkcjonowania ubezpieczenia należności i informowanie klienta w tym zakresie,
 8. postępowanie i czas odpowiedzi, w przypadku zgłoszenia reklamacji przez klienta (zgodnie z procedurami ISO w Spółce),
 9. intensyfikacja sprzedaży i negocjacje z klientami.

Narady handlowe i marketingowe dotyczą m.in. następujących zagadnień:

 1. polityka cenowa Spółki,
 2. promocje,
 3. metody wsparcia sprzedaży w zakresie promowanych wyrobów i towarów z oferty Spółki,
 4. dystrybucja materiałów reklamowych,
 5. realizowane projekty inwestycyjne w danym regionie,
 6. określenie zasad sprzedaży w ramach danego projektu.

Narady techniczne dotyczą m.in. następujących zagadnień:

 1. rozwój produktów,
 2. przekazywanie uwag własnych oraz klientów do działów technicznych i produkcyjnych w zakresie rozwoju produktów (pożądane kierunki zmian, wytyczne osób obsługujących rynek na podstawie własnego doświadczenia i obserwacji zmian na rynku),
 3. tworzenie i omówienie asortymentu Spółki,
 4. spotkania prezentujące prototypy produktów Spółki.

W ww. spotkaniach organizowanych przez Spółkę biorą udział wszystkie osoby z zespołów handlowych lub też wybrane osoby – w zależność od tematyki spotkań oraz potrzeb. Decydująca w tym zakresie jest możliwość wykorzystania informacji przekazywanych na spotkaniach w bieżącej działalności przedstawicieli handlowych.

Ze względu na to, że szkolenia, narady i spotkania trwają zwykle kilka dni lub też część uczestników nie posiada miejsca zamieszkania w okolicach miejsca szkolenia, Spółka zapewnia wynajem sali konferencyjnej, posiłki (poczęstunek, obiad) oraz nocleg dla uczestników. Organizacja szkoleń, narad, spotkań wynika ze struktury sprzedaży, jaką posiada Spółka. Dystrybucja produktów odbywa się bowiem za pośrednictwem osób współpracujących ze Spółką w ramach własnej działalności gospodarczej i na podstawie umów zewnętrznych. Współpracownicy ci prowadzą aktywną sprzedaż produktów Spółki, rozbudowują sieć powiązań handlowych i kanałów dystrybucji, a tym samym generują przychód u Spółki.

Ww. szkolenia, narady, spotkania są niezbędne do zapoznania pośredników handlowych ze specyfiką produktów, które oferują swym klientom. Wynika to z faktu, iż produkty Spółki są produktami specjalistycznymi, o których informacje nie są powszechnie dostępne i co do których Spółka posiada własne, wypracowane latami i nierozpowszechniane know-how.

Ponadto, przedstawiciele handlowi zapoznawani są ze sposobem funkcjonowania i polityką Spółki, mają istotny wpływ na zmiany w jej produktach (przekazywanie uwag klientów), a także otrzymują wiedzę, niezbędną do zwiększenia efektywności usług świadczonych na rzecz Spółki (tj. zwiększenia sprzedaży).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przepis art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że ponoszone przez Spółkę wydatki na posiłki (poczęstunek, obiad) oraz wydatki na nocleg dla uczestników szkoleń, narad i spotkań będących przedstawicielami handlowymi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale stale współpracują ze Spółką, stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że wydatki na organizację szkoleń wewnętrznych, narad i spotkań (w tym wydatki na posiłki, nocleg i wynajem sali konferencyjnej) ponoszone na uczestników będących przedstawicielami handlowymi, prowadzącymi własną działalność gospodarczą, Spółka powinna zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie stanowią przy tym kosztów reprezentacji, wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie.

1.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowana albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

2.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, warunkiem uznania określonych wydatków za koszty uzyskania przychodów jest to, aby wydatek łącznie spełniał poniższe przesłanki:

 1. został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
  Spółka spełnia ten warunek, gdyż samodzielnie finansuje koszty przeprowadzanych szkoleń, narad, spotkań, ponosząc wszelkie wydatki z nimi związane, w tym w szczególności koszty wynajmu sali, noclegu, poczęstunku.
 2. był definitywny (rzeczywisty, tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;
  Spółka spełnia ten warunek, gdyż wydatki na organizację szkoleń, narad, spotkań są ponoszone w jej imieniu i na jej rzecz. Spółka nie otrzymuje zwrotu poniesionych wydatków od uczestników.
 3. pozostawał w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
  Por. Ad. 1 poniżej.
 4. poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;
  Por. Ad. 1 poniżej.
 5. został właściwie udokumentowany;
  Spółka spełnia ten warunek, gdyż w zakresie poniesionych wydatków posiada faktury VAT dokumentujące nabyte usługi i poniesione koszty, a także materiały szkoleniowe/konferencyjne dotyczące szkoleń;
 6. nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
  Por. Ad. 2 poniżej.

Ad. 1. Związek przyczynowo-skutkowy wydatków z działalnością Spółki.

Analizowane wydatki na wynajem sali, zapewnienie posiłków oraz noclegów są ponoszone w podstawowym zakresie, tj. niezbędnym do zapewnienia sprawnego przebiegu szkoleń, narad, spotkań o charakterze wewnętrznym dla osób mających kluczowy wpływ na wysokość obrotów Spółki.

W trakcie ww. wydarzeń bowiem, uczestnikom przekazywana jest m.in. wiedza o nowych produktach, oferowanych przez Spółkę, zasadach postępowania w relacjach z klientami (odpowiadanie na pytania, windykacja należności, ubezpieczenie należności, obsługa reklamacji, negocjacje, strategie sprzedaży). Uczestnicy poznają zatem produkty, które są przez nich następnie oferowane i sprzedawane klientom Spółki.

W konsekwencji, organizacja szkoleń, narad i spotkań przyczynia się do szczegółowego zapoznania się przez współpracowników z oferowanymi przez Spółkę produktami, a także z procedurami postępowania w kontaktach z klientami, co przyczynia się do zwiększenia jakości obsługi klientów Spółki oraz zwiększenia ich satysfakcji z zakupu.

Produkt Spółki stanowi bowiem swego rodzaju „narzędzie pracy” poszczególnych przedstawicieli handlowych, doradców inwestycyjnych i innych uczestników szkoleń, którego odpowiednie i profesjonalne zaprezentowanie stanowi kluczowy czynnik skutecznej sprzedaży. Uczestnicy szkoleń zapoznają się również z funkcjonowaniem strony internetowej oraz sklepu internetowego Spółki, za pośrednictwem którego mogą oni sprzedawać produkty.

W konsekwencji, przeprowadzane szkolenia zwiększają skuteczność działań przedstawicieli handlowych (polepszają wyniki sprzedażowe) oraz przekładają się na lepszą jakość obsługi klienta, a w konsekwencji zwiększają obroty Spółki.

Podczas narad handlowych, marketingowych i technicznych, uczestnicy zapoznawani są z polityką cenową Spółki, działaniami dotyczącymi rozwoju produktów, aktualnymi inwestycjami Spółki, związanymi z działalnością uczestników narad, metodami wsparcia ich sprzedaży (np. materiały reklamowe), prezentowane są prototypy produktów, a także przekazywane i omawiane są uwagi klientów co do oferty Spółki oraz obserwacje uczestników co do zmian na rynku.

Informacje te, w szczególności w zakresie polityki cenowej, są niezbędne do przeprowadzania przez przedstawicieli handlowych transakcji sprzedaży, a także prowadzeniu skutecznych negocjacji. Poprzez wsparcie sprzedaży materiałami reklamowymi, zwiększona zostaje również możliwość przyciągnięcia przez przedstawicieli większej liczby klientów i zapoznanie się z oferowanymi produktami.

Szkolenia, narady i spotkania zapewniają poprawę współpracy i komunikacji pomiędzy jego uczestnikami, a także między uczestnikami a Spółką. Podczas szkoleń rozwiązywane są problemy związane z procedurami wewnętrznymi, obsługą klienta, a także udzielane są odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości uczestników. Działania te umożliwiają zatem poprawę relacji pomiędzy Spółką a jej współpracownikami oraz zwiększają prawdopodobieństwo długookresowej współpracy, dzięki czemu Spółka zmniejsza koszty ewentualnego wdrażania nowych współpracowników (zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodu).

W dynamicznie rozwijającym się rynku oraz w obliczu znacznej konkurencji istotny jest również fakt, że podczas narad Spółka otrzymuje informacje zwrotne od uczestników na temat preferencji i opinii klientów, dzięki czemu może budować lepszą strategię produktu/sprzedaży/marketingu/jakości i skuteczności działania.

Narady stają się zatem centrum wzajemnej wymiany informacji pomiędzy Spółką a uczestnikami, miejscem omawiana i rozwiązywania problemów. Uczestnicy mogą również samodzielnie podejmować inicjatywę w zakresie rozwiązywania określonych spraw związanych ze sprzedażą produktów. Narada ma bowiem charakter wzajemnej wymiany pomysłów i podejmowania ostatecznych decyzji, co również zacieśnia współpracę pomiędzy współpracownikami a Spółką (w tym także jej pracownikami, realizującymi niektóre działania we współpracy z przedstawicielami handlowymi).

Konieczność przeprowadzania szkoleń, narad, spotkań wynika z faktu dynamicznego rozwoju rynku, wzrostu konkurencji, w związku z czym Spółka musi elastycznie reagować na sygnały z rynku, na bieżąco zmieniać strategię działania, wprowadzać innowacyjne rozwiązania, ulepszać produkt, celem dostosowania oferty do zmieniających się warunków rynkowych. Informacje o wszelkich zmianach rynkowych muszą być na bieżąco wymieniane pomiędzy Spółką i jej współpracownikami, będącymi łącznikiem pomiędzy Spółką i jej klientami.

Biorąc pod uwagę powyższe, poniesione koszty wynajmu sali, posiłków oraz noclegów są niezbędne dla przeprowadzenia kilkudniowego szkolenia, narad i spotkania oraz mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki, bowiem przyczyniają się do zwiększenia przychodu Spółki. Pomiędzy poniesionymi przez Spółkę wydatkami na organizację szkoleń, narad, spotkań a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu (lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu) przez Spółkę istnieje zatem bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy.

Analizowane wydatki są niezbędne także ze względu na to, że uczestnicy świadczący usługi na rzecz Spółki mają miejsca zamieszkania w różnych częściach Polski. W związku z tym, brak zapewnienia noclegu, wyżywienia i sali uczestnikom spowodowałoby, że część z nich w ogóle nie brałaby udziału we wspomnianych wydarzeniach, co odbiłoby się negatywnie na przychodach Spółki (niższa skuteczność sprzedażowa pośredników handlowych).

Gdyby natomiast Spółka organizowała szkolenia, narady i spotkania we wszystkich lokalizacjach, w których posiada współpracowników, wygenerowałoby to wyższe koszty, niż organizacja szkoleń w jednej lokalizacji dla wszystkich współpracowników, których dotyczy tematyka szkolenia, narady, czy spotkania.

Ponadto, przeprowadzane szkolenia, narady i spotkania mają wyraźnie dominujący merytoryczno-szkoleniowy charakter, gdyż zwykle nie zawierają części rozrywkowej, mającej na celu integrację pracowników, bądź też ewentualna część rozrywkowa ma poboczne znaczenie – z punktu widzenia czasowego, kosztowego, a także harmonogramu wydarzenia. Ewentualna część integracyjna ma miejsce nie częściej niż raz na kwartał i jest elementem wprowadzanym dodatkowo na koniec dnia.

W związku z tym, poniesione wydatki znajdują ekonomiczne, racjonalne uzasadnienie zarówno co do celu, jakim jest osiągnięcie przychodu (np. strategie sprzedażowe, specyfika produktów, nowe produkty), zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodu (np. windykacja należności, obsługa reklamacji), jak i co do wysokości (wynajem sali, noclegi, standardowe posiłki).

Powyższe stanowisko jest zgodne z aktualnym stanowiskiem Ministra Finansów, który w interpretacji ogólnej z 25 listopada 2013 r. (DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521), wskazał, że w przypadku wydatków na poczęstunek dla kontrahentów, niezależnie od tego czy ma on miejsce w siedzibie Spółki, czy też w poza siedzibą, stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki, o ile:

 1. wydatki są ponoszone w celach biznesowych;
 2. wydatki są ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. celem dominującym spotkania z kontrahentem nie jest stworzenie dobrego obrazu firmy lub kreowanie pozytywnych relacji z kontrahentem.

Kryteria te są także podkreślane przez sądy administracyjne oraz organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych.

Ad. 2. Wydatki poniesione przez Spółkę (wynajem sali, posiłki, nocleg) jako nienoszące znamion „reprezentacji”.

Zgodnie z aktualną linią orzeczniczą (np. wyrok NSA z 17 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 702/11) pojęcia „reprezentacji” nie należy zawężać wyłącznie do reprezentacji okazałej, wystawnej, kosztownej, gdyż „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi działanie, mające na celu wykreowanie oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów.

W związku z tym, reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia.

W przypadku Spółki, wydatki ponoszone na wynajem sali, posiłki oraz nocleg nie można zakwalifikować do pojęcia „reprezentacji” w rozumieniu ww. przepisu. Celem organizacji szkoleń, narad i spotkań nie jest bowiem wykreowanie pozytywnego wizerunku Spółki, gdyż nie biorą w nich udziału bezpośredni klienci Spółki, będący ostatecznymi nabywcami produktów czy potencjalni klienci. Szkolenia, narady i spotkania mają charakter wyłącznie wewnętrzny, nie zaś zewnętrzny (reprezentacyjny), gdyż organizowane są dla osób świadczących na rzecz Spółki określone zadania, w szczególności sprzedaż produktów do ostatecznych klientów Spółki. Uczestnicy zapoznają się m.in. z produktami, aspektami funkcjonowania obsługi klienta zgodnie z procedurami Spółki, polityką cenową Spółki, sposobem rozwiązywania konfliktów. Współpracownicy mogą również omawiać bieżące problemy, proponować zmiany, omawiać podejmowane decyzje. W konsekwencji, szkolenia, narady i spotkania są niezbędne dla pełnej realizacji zobowiązań przez jego uczestników, wynikających z umów o świadczenie usług, tj. oferowanie i sprzedaż produktów, w sposób zgodny z wytycznymi Spółki.

Na szkolenia zapraszane są wszystkie osoby współpracujące ze Spółką, bez względu na osiągane przez nich wyniki sprzedaży. Oznacza to, że szkolenia nie mają charakteru kreowania wizerunku Spółki w stosunku do konkretnych osób. Celem szkolenia jest m.in. przekazanie informacji wszystkim uczestnikom o produktach, strategii działania Spółki. W szkoleniach, naradach oraz spotkaniach biorą udział wyłącznie osoby, których zakres wykonywania działań pokrywa się z ich tematyką (jedyne kryterium).

Co więcej, posiłki zapewniane podczas szkoleń, narad i spotkań nie są ich celem samym w sobie, lecz mają charakter wyłącznie pomocniczy do głównego elementu, jakim jest przekazanie określonych informacji, wskazanych w opisie stanu faktycznego. Zapewnienie posiłków umożliwia natomiast Spółce wyłącznie sprawne i zgodne z harmonogramem przeprowadzenie szkolenia, narady, czy spotkania.

Organizacja szkoleń, narad i spotkań poza siedzibą Spółki, w wynajętej sali jest podyktowana celami ekonomicznymi Spółki, w szczególności optymalizacją kosztową (przedstawiciele handlowi wykonują swoje zadania oraz mieszkają w różnych częściach Polski).

Z uwagi na specyfikę produktów Spółki (specjalistyczna branża), niezbędne jest szczegółowe wyjaśnienie ich parametrów i zasad działania. W związku z tym, Spółka nie może ograniczyć reklamy swych produktów do standardowej reklamy w środkach masowego przekazu. Aktywne działania współpracowników, uczestniczących w szkoleniach, naradach i spotkaniach mają bowiem większą wartość dla nabywców ww. standardowa reklama.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie m.in. w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 marca 2014 r. (nr ILPB3/423-1632/13/JS):
  (...) Koszty poczęstunku i noclegów, które ponoszone będą przy okazji spotkań, nie będą służyły stworzeniu korzystnego wizerunku firmy, a zatem nie stanowią reprezentacji w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bowiem jako koszty reprezentacji należy uznać koszty poniesione w celu kształtowania, poprawy wizerunku firmy w świadomości kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów. Natomiast uczestnikami planowanych spotkań nie będą klienci Spółki, a jej współpracownicy uczestniczący w sieci sprzedaży, a więc spotkania te będą miały swoisty charakter wewnętrzny. Działania Spółki w postaci spotkań nie będą nakierowanie na pozyskanie klientów a jedynie na omówieniu bieżących spraw oraz zasad współpracy”.
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 marca 2014 r. (nr IPPB5/423-1057/13-2/MK):
  (...) Zdaniem Wnioskodawcy będzie miał prawo zaliczyć do k.u.p. wydatki poniesione na dojazdy, zakwaterowanie, gdyż nie będą to koszty reprezentacji (...). Cała konferencja zorganizowana jest wyłącznie po to, aby przedstawić produkty A., na tle doświadczeń w ich stosowaniu przez różnych lekarzy w różnych krajach, co nie pozostaje bez wpływu na podjęcie przez poszczególne szpitale w danym kraju decyzji o nabyciu produktów A. Nie ulega natomiast wątpliwości, że im więcej możliwości zastosowania danego rodzaju urządzeń poznają lekarze, tym bardziej się do niego przekonają, co z kolei zwiększa szanse na jego zakup (od Spółki) przez placówkę medyczną w Polsce, zatrudniającą tych lekarzy. Stąd też pokrywanie przez Spółkę kosztów uczestnictwa polskich lekarzy w powyższych konferencjach, organizowanych przez inne spółki z grupy, należy traktować jako koszt bieżącej działalności, mającej na celu dotarcie do potencjalnych klientów albo rozszerzenie współpracy”.
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2014 r. (nr IPPB5/423-1040/13-2/MK):
  (...) wydatki ponoszone przez Spółkę na usługi gastronomiczne (artykuły spożywcze, napoje) w związku z organizacją spotkań z lekarzami nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Podczas organizowanych spotkań z lekarzami odbywają się profesjonalne prezentacje właściwości leczniczych wyrobów farmaceutycznych oferowanych przez Wnioskodawcę. W ocenie Organu, celem tych spotkań nie jest wyłącznie stworzenie dobrego wizerunku firmy Wnioskodawcy czy też wykreowanie pozytywnych relacji z lekarzami”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ pragnie dodać, że przedmiot niniejszej interpretacji stanowi wyłącznie kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków na posiłki, nocleg i wynajem sali konferencyjnej ponoszonych przez Spółkę w związku z organizacją szkoleń, narad i spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele handlowi współpracujący ze Spółką, prowadzący własną działalność gospodarczą. Z uwagi na fakt, że to pytanie podatkowe wyznacza zakres przedmiotowy wniosku, nie odniesiono się do zagadnienia – wskazanego przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i opisu zdarzenia przyszłego – związanego z wydatkami na ewentualną część rozrywkową i integracyjną podczas takich szkoleń, narad i spotkań.

Ponadto należy zauważyć, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa. Dokonując bowiem interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego, którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji.

Ustosunkowując się natomiast do powołanego w treści wniosku orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego należy wskazać, że nie może ono wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Z kolei, w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.