ILPB3/423-354/14-5/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zdarzenia polegającego na zwrocie weksli.
ILPB3/423-354/14-5/EKinterpretacja indywidualna
 1. dług
 2. dłużnik
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. należność
 5. weksel
 6. wierzytelność
 7. wydatek
 8. zwrot
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 lipca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zdarzenia polegającego na zwrocie weksli (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony w dniu 18 września 2014 r. o dodatkową opłatę – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu podatkowego w związku z rozwiązaniem odpisu aktualizującego,
 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zdarzenia polegającego na zwrocie weksli,
 • powstania przychodu podatkowego w związku z obniżeniem w 2014 r. wartości sprzedanych i zakwalifikowanych jako przychód w 2012 r. wierzytelności.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: „A”) jest instytucją finansową, która prowadzi działalność polegającą m.in. na udzielaniu pożyczek i kredytów na rzecz swoich członków. W październiku 2012 r. „A” dokonał sprzedaży wierzytelności o wartości 49.000,000 zł przysługujących mu wobec swoich członków. Cena uzyskana przez „A” w wyniku tej transakcji wyniosła 44.400,000 zł. Tytułem ceny nabywca (cesjonariusz) wręczył sprzedawcy weksle własne opiewające na wskazaną powyżej kwotę. Jednocześnie strony ustaliły harmonogram wykupu weksli przez nabywcę w ciągu 10 lat. Z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności „A” poniósł stratę w wysokości 4.600,000 zł. Wobec faktu, iż kwota 44.400,000 zł nie stanowiła przychodu należnego, poniesiona przez „A” strata w kwocie 4.600,000 zł, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Do końca 2013 r. nabywca wykupił weksle własne na kwotę 1.750,00 zł. W związku z zawarciem w dniu 25 czerwca 2013 r. aneksów do dotychczasowych umów sprzedaży i porozumień, na mocy których „A” przyjął na siebie i oświadczył, iż ponosi wobec nabywcy wierzytelności odpowiedzialność za wypłacalność dłużników, „A” – zgodnie z zaleceniem organu nadzoru – utworzył 100% odpis aktualizujący na pozostałą do wykupu wartość weksli, tj. na kwotę 42.650,000 zł. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odpisów aktualizujących wartość należności, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów (...), zatem również kwota 42.650,000 zł nie została zaliczona przez „A” do kosztów uzyskania przychodów.

W 2014 r. zostało podpisane porozumienie na mocy którego dokonano nowej wyceny sprzedanych wierzytelności i ustalono łączną cenę za nabycie sprzedanych w 2012 r. wierzytelności na kwotę 7.900,000 zł. Następstwem tej czynności był zwrot cesjonariuszowi pozostałych do wykupu weksli o wartości 42.650,000 zł oraz pomniejszenie nowej kwoty należnej sprzedawcy o kwotę już wykupionych weksli, tj. o wartość 1.750,000 zł. Pozostałą do uregulowania kwotę 6.150,000 zł nabywca zobowiązany jest uiszczać przelewem na rachunek bankowy „A” w ratach do końca 2018 r. W związku z zaistniałym stanem faktycznym, rozwiązano odpis aktualizujący na kwotę 42.650,000 zł oraz zaksięgowano zwrot weksli na wskazaną powyżej kwotę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy rozwiązując odpis aktualizujący „A” postąpiła prawidłowo nie zaliczając równowartości rozwiązanego odpisu aktualizującego do przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. W jaki sposób na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „A” powinna sklasyfikować zdarzenie polegające na zwrocie weksli o wartości 42.650,000 zł, czy może być ono uznane za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1... Czy istnieje możliwość zastosowania w zaistniałym stanie faktycznym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy w związku z obniżeniem w 2014 r. wartości sprzedanych i zakwalifikowanych już jako przychód w 2012 r. wierzytelności, w „A” wystąpił przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy sposób określenia „przychodu” w przedmiotowej sprawie określa art. 14 ust. 1 tej ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Jednocześnie informuje się, że w zakresie pytania nr 1 w dniu 22 października 2014 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB3/423-354/14-4/EK, natomiast w zakresie pytania nr 3 interpretacja indywidualna nr ILPB3/423-354/14-6/EK.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 wyżej wym. ustawy. Tak więc, aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
 • wydatek musi zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • wydatek nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność polegająca na wydaniu weksli o wartości 42.650,000 zł, będąca następstwem obniżenia pierwotnie ustalonej ceny za sprzedane wierzytelności nie może zostać uznana za koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Prowadzi to do wniosku, iż w zaistniałym stanie faktycznym wydanie weksli na wskazaną powyżej kwotę nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Jednakże poważne trudności wywołuje również podporządkowanie powyższej czynności któremukolwiek z wyłączeń przewidzianych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, na tle niniejszej regulacji zachodzą uzasadnione wątpliwości, jak na gruncie podatkowym należy zakwalifikować czynność polegającą na wydaniu weksli w związku z modyfikacją pierwotnego stosunku zobowiązaniowego łączącego strony w zakresie obniżenia uprzednio ustalonej ceny sprzedanych wierzytelności. Zdaniem Wnioskodawcy, należy ją uznać za czynność neutralną podatkowo, niewywołującą na gruncie prawa podatkowego żadnych skutków. W ocenie Wnioskodawcy, uzasadnieniem takiego twierdzenia jest fakt, iż dokonana przez strony na mocy zawartego porozumienia zmiana poprzednio ustalonej ceny miała na celu jedynie urealnienie wartości sprzedanych wierzytelności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.