ILPB3/423-336/14-3/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB3/423-336/14-3/JGinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. cena
 3. gmina
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. nieumorzona część środka trwałego
 6. sieć
 7. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 3 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • dokonania oceny czy w związku z art. 12 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie zobowiązana rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu sprzedaży Sieci wyłącznie w wysokości, określonej w każdej umowie zawartej z Gminą, tj. 1 zł.
 • kosztów uzyskania przychodów.
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

W związku z podstawowym zakresem prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży towarów i usług m.in. z tytułu:

 • produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej,
 • produkcji i dystrybucji (dostawy) wody pitnej i przemysłowej,
 • odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych,
 • zagospodarowanie wód deszczowo-przemysłowych i wód z odprowadzonych ścieków.

Sprzedaż ww. towarów i usług podlega w Spółce opodatkowaniu VAT według stawek innych niż zwolniona.

Aktualnie Spółka rozważa sprzedaż Gminie „A” oraz Gminie „B” części własnych środków trwałych, położonych na terenie tych Gmin, służących zbiorowej dostawie wody na cele socjalne (dalej: Sieci Wodne). Ww. Sieci Wodne:

 • wykorzystywane były przez Wnioskodawcę w latach ubiegłych (do 30.11.2012 r.) do realizacji dostaw wody bezpośrednio na rzecz mieszkańców tych Gmin (za pośrednictwem tych Sieci dostawa wody dokonywana była bezpośrednio na teren posesji danego mieszkańca – na podstawie umów zawartych z mieszkańcami),
 • zostały wybudowane w latach 60-tych ubiegłego wieku i nie były modernizowane przez cały okres ich użytkowania, Spółka usuwała jedynie awarie i wykonywała konieczne naprawy tych Sieci. Na chwilę obecną Sieci te, o ile miałyby być w dalszym ciągu wykorzystywane w przyszłości, wymagają poniesienia nakładów modernizacyjnych o wartości porównywalnej, a nawet przekraczającej wartość księgową tych Sieci,
 • na dzień złożenia niniejszego wniosku nie zostały całkowicie zamortyzowane.

Od 2012 r. Spółka nie dokonuje sprzedaży wody na terenie Gminy „A” oraz Gminy „B” bezpośrednio na rzecz mieszkańców tych Gminy (z wykorzystaniem Sieci objętych zamiarem zbycia). Spółka zawarła jednak odrębne umowy z innymi podmiotami gospodarczymi (komunalnymi przedsiębiorstwami wodociągowymi), na podstawie których dokonuje sprzedaży hurtowej wody tym podmiotom (niezbędnej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy „A” i „B”); zgodnie z tymi umowami punkt dostaw hurtowych wody znajduje się przed Sieciami Wodnymi (co do których planowane jest zbycie).

Na chwilę obecną przedmiotowe Sieci Wodne są faktycznie użytkowane (za odpłatnością) przez ww. komunalne przedsiębiorstwa wodociągowe Gminy „A” oraz Gminy „B” (które za ich pośrednictwem dostarczają wodę zakupioną w Spółce dalszym odbiorcom). Niemniej jednak koszty utrzymania ww. Sieci, które ponosi od lat Spółka, znacznie przewyższają przychody jakie Spółka uzyskiwała (przy ich użyciu) z tytułu dostaw wody w latach ubiegłych, jak i przychody, które uzyskuje obecnie z tytułu ich użytkowania przez ww. przedsiębiorstwa wodociągowe.

Stąd też Spółka, w celu zapobieżenia powstawaniu dalszych strat związanych z posiadaniem i wykorzystaniem tych Sieci, planuje sprzedaż tych Sieci. Jednakże z uwagi na specyfikę tych środków trwałych istnieją ograniczone możliwości ich sprzedaży – co dotyczy zarówno przyszłego, potencjalnego nabywcy, jak i ceny możliwej do uzyskania (w szczególności uzyskania przez Wnioskodawcę ceny Sieci w wysokości oszacowanej przez niezależnego rzeczoznawcę).

Mając na względzie wartość nakładów, jakie ewentualnie nabywcy będą musieli ponieść w związku z utrzymaniem stanu używalności tych sieci, jak również aktualne wykorzystanie ich wyłącznie na cele społeczne (dostawa wody do mieszkańców Gminy) Spółka rozważa możliwość sprzedaży Sieci Wodnych za symboliczną kwotę 1 zł (jeden złotych) netto dla każdej z Gmin, gdyż zgodnie z odrębnymi przepisami do zadań własnych gminy należy zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzanie ścieków (stąd w zasadzie jedynym naturalnym nabywcą tego majątku mogłaby być Gmina, o ile wyrazi zgodę na ich nabycie).

W sytuacji sfinalizowania planowanej transakcji, Spółka zawrze umowę z właściwą Gminą (na rzecz której będą sprzedawane Sieci Wodne położone na terenie tej Gminy). W zawartej umowie strony określą, iż cena sprzedaży Sieci stanowi 1 zł + VAT według właściwej stawki.

W wykonaniu tej umowy Spółka wyda Gminie Sieci będące przedmiotem sprzedaży, zaś Gmina zapłaci Spółce cenę określoną umową (1 zł +VAT).

Spółka ponadto informuje, iż:

 • pomiędzy Wnioskodawcą a Gminami, na rzecz których Spółka planuje zbycie Sieci Wodnych, nie występują powiązania, o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 32 ustawy VAT;
 • po dokonaniu sprzedaży ww. Sieci, Spółka w dalszym ciągu (tak jak obecnie) będzie prowadzić działalność w zakresie dostarczania wody (na rzecz innych odbiorców, niż przyłączonych bezpośrednio lub pośrednio do sprzedawanych Sieci Wodnych).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w stanie opisanym w niniejszym wniosku, w związku z art. 12 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie zobowiązana rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu sprzedaży Sieci wyłącznie w wysokości, określonej w każdej umowie zawartej z Gminą, tj. 1 zł...
 2. Czy w związku ze sprzedażą Sieci na rzecz Gminy za symboliczną złotówkę, Spółka uprawniona będzie rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów wartość Sieci pomniejszoną o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne (ustaloną na dzień dokonania transakcji)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębnym pismem wydanym w dniu 16 października 2014 r. nr ILPB3/423-336/14-2/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonania sprzedaży Sieci za cenę określoną w umowie z właściwą Gminą, Spółka uprawniona będzie do rozpoznania, jako koszt uzyskania przychodów (w dacie sprzedaży Sieci Wodnych) nieumorzoną wartość początkową sprzedanych Sieci.

Uzasadnienie.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zaś w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy wskazano, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, przy czym wydatki te stanowić będą koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego ich zbycia po pomniejszeniu o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Biorąc pod uwagę ww. regulacje, w ocenie Spółki, uprawniona ona będzie do rozpoznania jako koszt podatkowy, niezamortyzowanej wartości sprzedanych Sieci – bez względu na wysokość osiągniętego przychodu z tytułu ich sprzedaży. Poniesienie tegoż kosztu jest bezpośrednio związane z uzyskiwanym przychodem z tytułu sprzedaży Sieci (a pośrednio zabezpieczać będzie również już istniejące źródła przychodów przed obciążeniem znacznymi stratami).

Na marginesie, Spółka zauważa, że w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 6 powyższej ustawy, który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeśli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Brak możliwości zastosowania tegoż przepisu w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku wynika z faktu, iż:

 • Sieci Wodne (będące przedmiotem wniosku) nie zostaną zlikwidowane, a jedynie sprzedane;
 • sprzedaż wskazanych Sieci nie jest związana ze zmianą rodzaju prowadzonej działalności, gdyż po dokonaniu sprzedaży przedmiotowych Sieci Wodnych, Spółka w dalszym ciągu prowadzić będzie działalność w zakresie dostarczania wody (za pośrednictwem posiadanych innych sieci wodociągowych).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy dodać, że o ile tut. Organ nie jest upoważniony do oceny stanowiska w zakresie rozpoznania przychodu w kwocie 1 zł, co zostało zawarte w postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania z 16 października 2014 r. nr ILPB3/423-336/14-2/JG, to Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży Sieci Wodnych zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.