ILPB3/423-335/14-3/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od umowy kredytu/pożyczki przeznaczonego na nabycie udziałów.
ILPB3/423-335/14-3/PRinterpretacja indywidualna
 1. kapitalizacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kredyt
 4. nabycie udziałów
 5. odsetki
 6. odsetki od kredytu
 7. udział
 8. zapłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 14 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest osobą prawną mającą siedzibę w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca planuje wniesienie wkładu pieniężnego do swojej spółki zależnej (spółki kapitałowej – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą w Polsce) otrzymując w zamian udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Wnioskodawca rozważa, aby częściowo lub w całości sfinansować wniesienie wkładu pieniężnego do spółki zależnej poprzez finansowanie zewnętrzne o charakterze dłużnym (w szczególności kredyt, pożyczka). Finansowanie może pochodzić od podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą i/lub od podmiotu niepowiązanego.

W zależności od ustaleń biznesowych, odsetki od finansowania zewnętrznego będą spłacane na bieżąco i/lub kapitalizowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy odsetki, które nie będą kapitalizowane, od finansowania opisanego powyżej (pożyczki bądź kredytu), które Wnioskodawca planuje zaciągnąć stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty...
 2. Czy odsetki, które będą kapitalizowane, od finansowania opisanego powyżej (pożyczki bądź kredytu), które Wnioskodawca planuje zaciągnąć stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania nr 2. Jednocześnie informuje się, że w zakresie pytania nr 1 została wydana w dniu 8 października 2014 r. interpretacja indywidualna o nr ILPB3/423-335/14-2/PR.

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki, które będą kapitalizowane, od finansowania opisanego w stanie przyszłym (pożyczki bądź kredytu), które Wnioskodawca planuje zaciągnąć, stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Oznacza to, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu tych wskazanych w katalogu art. 16 ww. ustawy. Kosztami uzyskania przychodów mogą być zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, tzn. są wydatkami mającymi ekonomiczne uzasadnienie z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej jest istotne z punktu widzenia strategii biznesowej Spółki, związanej z generowaniem przychodów podatkowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Z kolei w myśl art. 16 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Zgodnie z powyższym, odsetki od zaciągniętych zobowiązań (w szczególności w postaci kredytów lub pożyczek) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich kapitalizacji (to jest dodania kwoty odsetek do kwoty głównej pożyczki) lub faktycznej zapłaty. Nie są zaś kosztem odsetki naliczone, które nie zostały faktycznie zapłacone.

Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 8 wspomnianej ustawy reguluje zasady rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów, które wiążą się bezpośrednio z nabyciem lub objęciem udziałów (akcji). W myśl tego przepisu, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Biorąc pod uwagę treść przytoczonych powyżej przepisów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż odsetki od finansowania nie stanowią tzw. „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” określonych w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem odsetki te będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty lub kapitalizacji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i ust. 11 tej ustawy.

Zgodnie z wypracowaną linią interpretacyjną organów podatkowych, użyte w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy sformułowanie „wydatki na objęcie lub nabycie” oznacza wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie lub objęcie udziałów, bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie lub objęcie. Do typowych kosztów warunkujących nabycie lub objęcie udziałów zalicza się zapłaconą cenę (w przypadku zakupu udziałów), wartość wkładu gotówkowego (w przypadku objęcia udziałów nowej emisji), opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego.

W przedmiotowej sprawie, odsetki od finansowania udzielonego Wnioskodawcy na objęcie udziałów (wniesienie wkładu pieniężnego) nie będą wydatkiem warunkującym objęcie udziałów. Wydatkami warunkującymi ich objęcie, jak wskazano wyżej, są: kwota wkładu pieniężnego czy opłaty notarialne. Natomiast wydatek w postaci spłaty odsetek od otrzymanego finansowania jest związany jedynie ze sposobem sfinansowania wydatków na objecie udziałów a nie z samym objęciem. Wobec powyższego odsetki od udzielonego Wnioskodawcy finansowania nie będą stanowiły „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym miejscu Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, iż powyższe zagadnienie, tj. kwestia dotycząca odsetek związanych ze źródłami finansowania nabycia lub objęcia udziałów, była wielokrotnie poruszana przez Ministra Finansów. Zgodnie z ukształtowaną linią interpretacyjną, odsetki od finansowania nabycia lub objęcia udziałów nie stanowią wydatku na nabycie udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przykładowo, pogląd taki został zaprezentowany w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPBI/2/423-1482/11/AK, w której organ ten uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „na podstawie art. 15 ust. 1 updop, art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) updop oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, odsetki od finansowania udzielonego jej na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w Nabywanych Spółkach będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji”.

Kwestia ta była także przedmiotem szeregu innych interpretacji organów podatkowych, między innymi:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 czerwca 2011 r. sygn. IPPB5/423-274/11-3/DG,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 września 2013 r. sygn. ITPB3/423-254/13/PST,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 września 2013 r. sygn. ILPB3/423- 288/13-2/PR,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2012 r. sygn. IPPB5/423- 1180/11-2/IŚ,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 lutego 2012 r. sygn. ILPB3/423- 524/11-2/MM,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 maja 2012 r. sygn. IPPB3/423- 99/12-2/DP,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lutego 2013 r. sygn. IPPB3/423- 989/12-2/AM,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2013 r. sygn. IPPB3/423-180/13-2/AG,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 stycznia 2013 r. sygn. ITPB3/423-645/11/MK.

Reasumując, w przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odsetki od udzielonego mu finansowania będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, tj. odsetki, które będą kapitalizowane, od finansowania opisanego powyżej (pożyczki bądź kredytu), które Wnioskodawca planuje zaciągnąć stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.