ILPB3/423-295/12-4/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
W jaki sposób zostaną ustalone przez spółkę z o.o. koszty uzyskania przychodu z tytułu opisanej transakcji zbycia udziałów nabytych od wspólnika w drodze wymiany działów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 06 czerwca 2012 r. (data wpływu 21 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 17 września 2012 r. (data wpływu 19 września 2012 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy przyszłej spółki, w której wspólnikiem będzie Wnioskodawca. Powstały w przyszłości podatnik - spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, otrzyma udziały w innej spółce z o.o. w zamian za wydanie swoim wspólnikom własnych udziałów, co doprowadzi do uzyskania przez nią bezwzględnej większości głosów w spółce, której udziały są przedmiotem wymiany (wymiana udziałów w trybie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Otrzymane w ten sposób udziały zostaną następnie zbyte na rzecz podmiotu trzeciego.

W piśmie z dnia 17 września 2012 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

  1. spółka, którą zamierza założyć Podatnik będzie się nazywać P. Sp. z o.o. i będzie miała siedzibę w K. przy ul. (...); na chwilę obecną poza nieformalnymi rozmowami nie podjęto żadnych działań mających na celu założenie spółki, nie zawarto żadnych umów;
  2. podmioty biorące udział w opisanej transakcji podlegają opodatkowaniu od całych swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez względu na miejsce osiągnięcia dochodów (w przypadku spółki zakładanej będzie ona podlegała opodatkowaniu w tych krajach od początku swego istnienia).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

W jaki sposób zostaną ustalone przez spółkę z o.o. koszty uzyskania przychodu z tytułu opisanej transakcji zbycia udziałów nabytych od wspólnika w drodze wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów stanowić będzie wartość nominalna udziałów spółki wydanych wspólnikowi w zamian za wymieniane udziały.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e), nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane, są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Wartość nominalna własnych udziałów wydanych w zamian za otrzymane udziały stanowi wydatek na nabycie udziałów w rozumieniu zacytowanego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc w momencie zbycia - koszt uzyskania przychodów. Zatem w sytuacji, gdy sprzedawane udziały zostały wcześniej uzyskane, kosztem podatkowym powinna być wartość nominalna udziałów własnych wydanych jako ekwiwalent za otrzymane udziały.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca stwierdza, iż Jego stanowisko należy uznać za prawidłowe w pełnym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedstawiając we wniosku opis zdarzenia przyszłego, adekwatnie do zadanego pytania dotyczącego sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia nabytych udziałów, Wnioskodawca wskazał, iż spółka z o.o. ma zamiar dokonać czynności nabycia udziałów, o której stanowi art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) oraz w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie okoliczność, że mamy do czynienia z wymianą udziałów przyjęto za element zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, podatnik dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie. Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z opisu sprawy, spółka z o.o. z siedzibą w Polsce (której wspólnikiem będzie Wnioskodawca), otrzyma udziały w innej spółce z o.o. w zamian za wydanie swoim wspólnikom własnych udziałów, co doprowadzi do uzyskania przez nią bezwzględnej większość głosów w spółce, której udziały są przedmiotem wymiany (wymiana udziałów w trybie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Otrzymane w ten sposób udziały zostaną następnie zbyte na rzecz podmiotu trzeciego.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi sposób ustalenia przez spółkę z o.o. kosztów uzyskania przychodu z tytułu opisanej transakcji zbycia udziałów nabytych od wspólnika w drodze wymiany udziałów.

Jak stanowi przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powyższej regulacji wynika więc, iż jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie dodaje się, iż w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.