ILPB3/423-274/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Koszty uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka prowadzi działalność m.in. w zakresie produkcji samochodów osobowych i pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów.

W związku z realizacją nowej inwestycji dotyczącej rozbudowy fabryki samochodów w A. z punktu widzenia Spółki rozwiązaniem korzystnym dla prowadzenia działalności produkcyjnej byłoby wyłączenie z ruchu ulicy S. Ulica ta rozdziela bowiem nieruchomości należące do Spółki w A. Wyłączenie tej ulicy z ruchu umożliwiłoby optymalne zagospodarowanie działek należących do Spółki a przeznaczonych pod rozbudowę zakładu w A. Wyłączenie tej ulicy ułatwiłoby prowadzenie działalności produkcyjnej przez Spółkę.

W związku z powyższym, w celu poprawy funkcjonowania rozbudowywanego zakładu Spółka planuje wydzierżawić tę ulicę od miasta P. („Miasto”), a w przyszłości wykupić ją od miasta.

Ulica S. stanowi drogę dojazdową do miejscowości Z. Miasto i mieszkańcy Z. wyrazili zgodę na wyłączenie z ruchu ulicy S. pod warunkiem wybudowania nowej drogi dojazdowej do Z w innym miejscu. Aby osiągnąć powyższy cel, Spółka planuje zawrzeć z Miastem – na podstawie przepisu art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – stosowne porozumienie, na podstawie którego Spółka pokryje koszty budowy nowej drogi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki wydatki, jakie Spółka poniesie na sfinansowanie budowy nowej drogi dojazdowej do miasta Z. w celu wyłączenia z ruchu ulicy S., która ma być użytkowana przez Spółkę początkowo na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Miastem, a docelowo ma być wykupiona przez Spółkę od Miasta...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że określony wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, o ile między tym wydatkiem a przychodem istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Kosztami uzyskania przychodów są również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami jeżeli poniesione zostały w sposób racjonalny w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania lepszego funkcjonowania źródła przychodów. Dla kwalifikacji danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu istotne znaczenie ma zatem cel w jakim wydatek został poniesiony.

W opinii Spółki wydatki, jakie Spółka poniesie na podstawie porozumienia, które zostanie zawarte z Miastem w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych będą mogły być zaliczone do jej kosztów uzyskania przychodów. Wydatek ten zostanie bowiem poniesiony w celu zapewnienia dalszego rozwoju zakładu produkcyjnego w A. oraz zapewnieniu jego lepszego funkcjonowania.

Ulica S. rozdziela nieruchomości należące do Spółki w A. Wyłączenie na tej ulicy z ruchu i włączenie jej do terenu zakładu produkcyjnego Spółki w A. pozwoli na lepsze funkcjonowanie tego zakładu oraz optymalne zagospodarowanie należących już do fabryki samochodów w A. nieruchomości, przeznaczonych pod jej rozbudowę.

Warunkiem wyłączenia ulicy S. z ruchu i włączenia jej do terenu zakładu produkcyjnego na podstawie początkowo umowy dzierżawy a docelowo na jej wykupienie przez Spółkę od Miasta na własność, jest zapewnienie dotychczasowym użytkownikom tej drogi innego dojazdu do Z., tj. wybudowanie nowej drogi.

Wnioskodawca zatem, w celu zapewnienia możliwości korzystania w sposób wyłączny z ulicy S., co ma zapewnić dalszy rozwój Spółki, musi ponieść wydatek na wybudowanie nowej drogi dotychczasowym użytkownikom ulicy S.. W przeciwnym wypadku władze Miasta nie wyrażą zgody na włączenie ulicy S. do zakładu w A.

Mając powyższe na względzie, Spółka jest zdania, że wydatek ten jako zapewniający dalszy rozwój zakładu produkcyjnego w A. jest celowy i racjonalny, a co za tym idzie może stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.