ILPB3/423-274/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów.
ILPB3/423-274/14-2/KSinterpretacja indywidualna
  1. budowa drogi
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. wydatek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka prowadzi działalność m.in. w zakresie produkcji samochodów osobowych i pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów.

W związku z realizacją nowej inwestycji dotyczącej rozbudowy fabryki samochodów w A. z punktu widzenia Spółki rozwiązaniem korzystnym dla prowadzenia działalności produkcyjnej byłoby wyłączenie z ruchu ulicy S. Ulica ta rozdziela bowiem nieruchomości należące do Spółki w A. Wyłączenie tej ulicy z ruchu umożliwiłoby optymalne zagospodarowanie działek należących do Spółki a przeznaczonych pod rozbudowę zakładu w A. Wyłączenie tej ulicy ułatwiłoby prowadzenie działalności produkcyjnej przez Spółkę.

W związku z powyższym, w celu poprawy funkcjonowania rozbudowywanego zakładu Spółka planuje wydzierżawić tę ulicę od miasta P. („Miasto”), a w przyszłości wykupić ją od miasta.

Ulica S. stanowi drogę dojazdową do miejscowości Z. Miasto i mieszkańcy Z. wyrazili zgodę na wyłączenie z ruchu ulicy S. pod warunkiem wybudowania nowej drogi dojazdowej do Z w innym miejscu. Aby osiągnąć powyższy cel, Spółka planuje zawrzeć z Miastem – na podstawie przepisu art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – stosowne porozumienie, na podstawie którego Spółka pokryje koszty budowy nowej drogi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki wydatki, jakie Spółka poniesie na sfinansowanie budowy nowej drogi dojazdowej do miasta Z. w celu wyłączenia z ruchu ulicy S., która ma być użytkowana przez Spółkę początkowo na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Miastem, a docelowo ma być wykupiona przez Spółkę od Miasta...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że określony wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, o ile między tym wydatkiem a przychodem istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Kosztami uzyskania przychodów są również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami jeżeli poniesione zostały w sposób racjonalny w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania lepszego funkcjonowania źródła przychodów. Dla kwalifikacji danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu istotne znaczenie ma zatem cel w jakim wydatek został poniesiony.

W opinii Spółki wydatki, jakie Spółka poniesie na podstawie porozumienia, które zostanie zawarte z Miastem w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych będą mogły być zaliczone do jej kosztów uzyskania przychodów. Wydatek ten zostanie bowiem poniesiony w celu zapewnienia dalszego rozwoju zakładu produkcyjnego w A. oraz zapewnieniu jego lepszego funkcjonowania.

Ulica S. rozdziela nieruchomości należące do Spółki w A. Wyłączenie na tej ulicy z ruchu i włączenie jej do terenu zakładu produkcyjnego Spółki w A. pozwoli na lepsze funkcjonowanie tego zakładu oraz optymalne zagospodarowanie należących już do fabryki samochodów w A. nieruchomości, przeznaczonych pod jej rozbudowę.

Warunkiem wyłączenia ulicy S. z ruchu i włączenia jej do terenu zakładu produkcyjnego na podstawie początkowo umowy dzierżawy a docelowo na jej wykupienie przez Spółkę od Miasta na własność, jest zapewnienie dotychczasowym użytkownikom tej drogi innego dojazdu do Z., tj. wybudowanie nowej drogi.

Wnioskodawca zatem, w celu zapewnienia możliwości korzystania w sposób wyłączny z ulicy S., co ma zapewnić dalszy rozwój Spółki, musi ponieść wydatek na wybudowanie nowej drogi dotychczasowym użytkownikom ulicy S.. W przeciwnym wypadku władze Miasta nie wyrażą zgody na włączenie ulicy S. do zakładu w A.

Mając powyższe na względzie, Spółka jest zdania, że wydatek ten jako zapewniający dalszy rozwój zakładu produkcyjnego w A. jest celowy i racjonalny, a co za tym idzie może stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.