ILPB3/423-262/10-6/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z organizacją imprezy wigilijnej dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 09 marca 2010 r. (data wpływu 19.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z organizacją imprezy wigilijnej dla pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia 2010 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z organizacją imprezy wigilijnej dla pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży obuwia.

W okresie świątecznym Spółka organizuje dla swoich pracowników spotkania wigilijne, podczas których składają sobie życzenia świąteczne i spożywają wieczerzę. Spotkaniom wigilijnym towarzyszy ciepła, świąteczna atmosfera, która stwarza pracownikom okazję do odbywania szczerych, przyjacielskich rozmów, poznawania się nawzajem, nawiązywania wzajemnych relacji niezbędnych w pracy zespołowej itd. Ponadto, podczas przedmiotowych spotkań rozwiązywanych jest wiele pojawiających się w Spółce nieformalnych problemów, które nie są poruszane na oficjalnych spotkaniach firmowych.

Dotychczasowe doświadczenie Spółki pokazuje, iż efektem organizowanych spotkań wigilijnych jest integracja pracowników, wzrost ich motywacji, a także satysfakcji z wykonywanej pracy. Tym samym, spotkania wigilijne prowadzą do wzrostu zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki oraz poprawy efektywności ich pracy.

Wydatki związane z organizacją spotkań wigilijnych dla pracowników pokrywane są ze środków obrotowych Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z organizacją imprezy wigilijnej dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe wydatki stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, bądź też służą zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów.

Wydatki o charakterze pracowniczym stanowią, co do zasady, koszty uzyskania przychodów. w opinii Spółki, chodzi w tym przypadku zarówno o wydatki bezpośrednio wynikające z zatrudnienia, takie jak koszty wynagrodzeń, premii czy nagród dla pracowników, jak i pośrednie, do których zaliczyć można między innymi koszty związane z organizacją spotkania wigilijnego.

W odniesieniu do powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż dla osiągania przychodów niezbędna jest efektywność działań zatrudnionych w Niej pracowników. Ważna jest w tym kontekście nie tylko efektywność poszczególnych osób, ale także całych zespołów ludzkich, osiągana dzięki harmonijnej współpracy czy odpowiedniej komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami personelu. Jednakże, w opinii Spółki, do zbudowania takich relacji nie wystarczą jedynie formalne kontakty Jej pracowników w miejscu pracy. w tym właśnie celu Spółka organizuje imprezy wigilijne, które są okazją do wspólnego spotkania członków personelu, służą zacieśnieniu więzi oraz nawiązywaniu relacji pomiędzy nimi, a także względem Spółki. Spotkania wigilijne pozwalają także na niwelowanie konfliktów powstających pomiędzy pracownikami, gdyż świąteczna atmosfera, nieobarczona elementem stresu związanego z codziennymi obowiązkami zawodowymi, umożliwia lepsze wzajemne zrozumienie oraz załagodzenie ewentualnych konfliktów i sporów.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż spotkania wigilijne prowadzą w konsekwencji do osiągnięcia wewnętrznej integracji zespołów pracowników, a także poprawy ich relacji względem Spółki. Efektem powyższego jest natomiast wysoki poziom organizacji pracy oraz efektywność pracowników Spółki, które bezpośrednio przekładają się na uzyskiwane przez Nią przychody.

Powyższą opinię Spółki potwierdził jednoznacznie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. ILPB3/423-119/07-2/MC. w przywołanym piśmie stwierdził on, iż: „Zorganizowanie dla pracowników imprez integracyjnych, wyjazdów szkoleniowo - integracyjnych oraz spotkań wigilijnych sprzyja wytworzeniu dobrej atmosfery w pracy oraz wpływa na zacieśnienie więzi pracowników z firmą”.

Ponadto, według Spółki, przedmiotowe spotkanie to także wyraz uszanowania tradycji i zasad wyznawanych przez pracowników Spółki. Dzięki temu nie tylko stwarzają one okazję do integracji pracowników, ale także prowadzą do wytworzenia pozytywnego wizerunku Spółki, dzięki uszanowaniu tradycji oraz systemów wartości wyznawanych przez pracowników. Wszystko to przekłada się na zwiększenie motywacji pracowników, zacieśnienie więzi ze Spółką itd.

Należy podkreślić przy tym, iż w opinii Spółki, o zasadności zaliczenia analizowanych wydatków do kosztów podatkowych decyduje Jej dotychczasowe doświadczenie w tym względzie. Nie ulega wątpliwości, iż Spółka, dążąc do uzyskiwania jak najlepszych wyników finansowych, nie wydatkowałaby własnych środków pieniężnych, gdyby nie była przekonana o zasadności takich wydatków. Dlatego też, Spółka nie organizuje przedmiotowych spotkań wigilijnych dla pracowników jedynie w celu zapewnienia im darmowej konsumpcji, dodatkowych świadczeń czy atrakcji, gdyż byłoby to nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Cel taki można byłoby osiągnąć bowiem, zwiększając wynagrodzenia pracowników czy też zapewniając im bonusy świąteczne do indywidualnego wykorzystania. w ten sposób jednak, Spółka nie osiągnęłaby zamierzonego rezultatu, jakim jest polepszenie komunikacji pomiędzy członkami personelu, stworzenie przyjaznych relacji z zarządzającymi Spółką, a tym samym polepszenie atmosfery panującej w miejscu pracy.

W opinii Spółki, w odniesieniu do przedstawionej powyżej argumentacji, nie ma wątpliwości, iż wydatki ponoszone przez Nią na organizację spotkań wigilijnych dla pracowników mają istotny wpływ na osiągane przez Nią przychody.

Należy podkreślić przy tym, iż wydatki te nie zostały wymienione w katalogu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przede wszystkim, nie stanowią one kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy. Konsumpcja, jaka ma miejsce podczas spotkania wigilijnego, nie stanowi bowiem wytworności czy okazałości, o których mowa w słownikowej definicji reprezentacji, a spożywany podczas spotkania posiłek ma symbolizować wspólną wieczerzę wigilijną.

Ponadto, w analizowanej kwestii zastosowania nie znajdzie także art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ani pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż przedmiotowe spotkania nie są finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lecz ze środków obrotowych Spółki.

Spółka pragnie podkreślić także, iż prezentowane przez Nią w przedmiotowej kwestii stanowisko jest akceptowane zarówno przez sądy administracyjne, jak i Ministra Finansów w interpretacjach indywidualnych wydawanych w jego imieniu przez dyrektorów izb skarbowych.

Przykładowo, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2008 r. sygn. i SA/Wr 1712/07, Sąd stwierdził, że: „Znaczenie stopnia integracji danej grupy dla jej skutecznego działania nie powinno budzić żadnych wątpliwości. Skoro celem działania pracowników powinno być osiągniecie określonego efektu gospodarczego to stopień integracji tej grupy osób ma wpływ na efektywność jej działania a tym samym na osiągnięty efekt końcowy, czyli wysokość przychodu z działalności gospodarczej. Imprezy integracyjne mają za cel integrowanie załogi także poprzez kształtowanie wśród tej grupy ludzi zasad funkcjonowania w określonej grupie, promowanie zachowań spełniających oczekiwania pracodawcy np. poprzez informowanie wszystkich pracowników o sukcesach poszczególnych osób przyznawania nagród za określone zachowania itp. Zasadnym zatem jest, zdaniem Sądu, twierdzenie Strony Skarżącej o istnieniu związku przyczynowego pomiędzy prowadzoną przez pracodawcę działalnością skierowaną na osiągniecie przychodu i wydatkami poniesionym przez pracodawcę na zorganizowanie tzw. imprez integracyjnych dla swoich pracowników i w konsekwencji uznanie, iż ów wydatek spełni określone w art. 15 ust. 1 p.d.o.p. wymogi do zaliczenia go przez pracodawcę - organizatora imprezy do kosztów uzyskania przychodów”.

W opinii Spółki, mimo iż powyższe pismo nie odnosi się wprost do organizowanych przez Spółkę spotkań wigilijnych, mieszczą się one pod szeroko rozumianym pojęciem imprez integracyjnych, a tym samym stanowią koszty uzyskania przychodów.

Powyższa opinia znajduje także potwierdzanie w piśmie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2006 r. sygn. PB3/GM-8213-298/05/1680. Stwierdził on mianowicie, iż: „Kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą (podatnikiem), a przez to zwiększenie efektywności ich pracy”.

Podobną opinię wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. IPPB5/423-105/08-2/MW, który zaakceptował stanowisko podatnika wskazującego, iż: „Koszy wydatkowane ze środków obrotowych na organizację spotkań pracowniczych: imprez integracyjnych oraz imprez o charakterze integracyjno - szkoleniowym dla pracowników, które związane są z prowadzoną działalnością oraz które wpływają na osiągnięcie przychodów, mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT”.

W interpretacji z dnia 4 lutego 2009 r. sygn. IBPBI/2/4240-2/09 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził natomiast, iż: „Poniesione przez Spółkę na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla pracowników i członków ich najbliższej rodziny wydatki, jako spełniające przesłanki, o których stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe”.

Także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2008 r. sygn. IPPB3/423-1218/08-4/MW wyraził pogląd, iż: „W przypadku, gdy wydatki poniesione zostały na zorganizowanie imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych czy motywacyjnych mających na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych”.

W innej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 4 grudnia 2008 r. sygn. IPPB3/423-1388/08-2/KB, stwierdził, iż: „Wydatki ponoszone przez Bank ze środków obrotowych, w związku z organizowanymi dla pracowników spotkaniami (wyjazdami) o charakterze integracyjno - szkoleniowym, są pośrednio związane z działalnością Podatnika. Udział pracowników w tego typu spotkaniach (wyjazdach) służy integracji i poprawie komunikacji wewnętrznej pracowników, wzajemnej wymianie informacji związanej z wykonywaną pracą, sprzyja zwiększeniu wydajności i efektywności pracy, zintegrowania pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji przedkłada się na wysokość osiąganych przez Bank przychodów. Należy więc uznać, iż zachodzą przesłanki uprawniające do zaliczenia poniesionych przez Bank wydatków na organizowanie z środków obrotowych, (spotkań i wyjazdów) o charakterze integracyjno - szkoleniowym dla pracowników, do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, stanowisko Podatnika jest prawidłowe”.

Reasumując, Spółka uważa, iż wszelkie wydatki poniesione przez Nią na organizację spotkania wigilijnego dla pracowników należy uznać za działanie zasadne, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i mające na celu zwiększenie efektywności wykonywanej pracy. w konsekwencji, wydatki poniesione na ten cel można uznać za koszty uzyskania przychodów. Przedstawione rozumowanie wynika bowiem z przekonania, iż spotkania takie prowadzą do wypracowania dobrej atmosfery w miejscu pracy, sprzyjają wzajemnej integracji, dzięki czemu zapewniają wysoki poziom organizacji pracy, a tym samym poprawy jej efektywności, co bezpośrednio przekłada się na generowane przez Spółkę przychody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Przepis ten oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Kosztami podatkowymi są też wydatki ponoszone na rzecz pracowników podatnika, w przypadku gdy wydatki te spełniają wskazane wyżej, określone w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kryteria. Zorganizowanie dla pracowników spotkań wigilijnych prowadzi do wytworzenia dobrej atmosfery w miejscu pracy oraz sprzyja osiągnięciu wewnętrznej integracji zespołów pracowników, a także poprawy ich relacji względem Spółki. Efektem tego jest wysoki poziom organizacji pracy oraz efektywność pracowników Spółki, które przekładają się na uzyskiwane przez Nią przychody.

W świetle powyższego, wydatki poniesione przez Spółkę w związku z organizacją imprezy wigilijnej dla pracowników, pokrywane ze środków obrotowych Spółki, mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania oraz, stosownie do omawianego art. 15 ww. ustawy, racjonalności dla osiągnięcia przychodu. Należy jednak nadmienić, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wyłącznie wydatki związane z organizacją imprezy wigilijnej przeznaczonej tylko dla pracowników, tzn. osoby trzecie nie biorą w niej udziału.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych oraz wyroku stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie informuje się, iż w zakresie opisu zdarzenia przyszłego została wydana odrębna interpretacja w dniu 08 czerwca 2010 r. nr ILPB3/423-262/10-7/AP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.