ILPB3/423-245/12/14-S/JS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu poniesienia wydatków dotyczących najmu samochodu osobowego.
ILPB3/423-245/12/14-S/JSinterpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. ewidencja przebiegu pojazdu
 3. kilometrówka
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. najem
 6. samochód osobowy
 7. umowa najmu
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 12 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 126/13 – stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2012 r. (data wpływu 2 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu poniesienia wydatków dotyczących najmu samochodu osobowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu poniesienia wydatków dotyczących najmu samochodu osobowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na sprzedaży i dystrybucji odzieży. Charakter prowadzonej działalności wymaga od niektórych pracowników Wnioskodawcy (bądź innych osób współpracujących np. członków zarządu), w celu uzyskiwania przychodów podlegających opodatkowaniu, częstego przemieszczania się w terenie, także przy wykorzystaniu samochodów osobowych - definiowanych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585 ze zm.).

Przeważnie pracownicy Wnioskodawcy przemieszczają się wykorzystując do tego celu samochody służbowe. Oprócz wykorzystywania samochodów służbowych będących własnością Spółki, w praktyce występują również sytuacje, w których korzystanie z nich jest niemożliwe (np. awaria) bądź niecelowe (np. konieczność skorzystania z samochodu, poprzedzona podróżą lotniczą). W przypadku zaistnienia tych sytuacji, pracownicy Spółki dotychczas korzystali, bądź zamierzają korzystać w przyszłości z samochodów wynajętych (ewentualnie wziętych w użytkowanie na podstawie innej umowy, niebędącej umową leasingu). Wiąże się to dla Spółki z koniecznością ponoszenia kosztu czynszu najmu tych samochodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy koszty najmu samochodów osobowych stanowią wydatek będący kosztem używania samochodów, bez ograniczenia limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty najmu samochodów osobowych nie powinny być uznawane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, bez ograniczenia limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy.

Uzasadnienie.

Koszt używania samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (tu: Wnioskodawcy) nie może być utożsamiany z kosztem ponoszonym w celu umożliwienia jego używania w ogóle. W przedstawionym stanie faktycznym nie może być mowy o koszcie używania samochodu, bez wcześniejszego zobowiązania się do uiszczenia określonego czynszu za wynajem. Czynsz stanowi tutaj wydatek będący warunkiem wejścia Wnioskodawcy (jego pracownika) w czasowe posiadanie samochodu osobowego, a nie część kosztów jego używania. Koszty używania występują później, w momencie rzeczywistego, aktywnego korzystania z już posiadanego samochodu.

Ponadto, nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której wynajęty uprzednio samochód ostatecznie w ogóle nie będzie aktywnie używany, co dodatkowo stanowi argument za rozłącznym traktowaniem czynszu i kosztów używania. Przykład może stanowić pojazd wynajęty na spotkanie z klientem, które następnie zostało przez niego anulowane. Ponieważ w tym przypadku nie może być mowy o „faktycznym przebiegu pojazdu”, konsekwentnie, cały wydatek poniesiony na najem pojazdu nie będzie mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu. Tymczasem art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiący wyjątek od ogólnej zasady wynikającej z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, nie powinien być interpretowany rozszerzająco, a za taką interpretację należy uznać konstatację, iż czynsz zawiera się tu w „kosztach używania”.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w orzeczeniach wydanych w sprawach o zbliżonych stanach faktycznych. W wyroku NSA z dnia 16 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 2030/10, zwrócono m.in. uwagę, iż:

 • czynsz najmu nie jest związany z używaniem pojazdu, lecz stanowi opłatę za jego udostępnienie, a
 • brak związku czynszu najmu z używaniem samochodu wynika między innymi z wymogów dla ewidencji przebiegu pojazdu, w której wykazuje się dane związane z faktycznym używaniem samochodu (np. liczba przejechanych kilometrów, opis trasy, datę i cel wyjazdu).

Naczelny Sąd Administracyjny zaaprobował tym samym stanowisko zaprezentowane w zaskarżonym przez Ministra Finansów wyroku WSA z dnia 5 lutego 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1502/09, w którym stwierdzone zostało, iż:

 • umowa najmu samochodu jest czynnością cywilnoprawną poprzedzającą używanie samochodu i jej zawarcie rodzi obowiązek zapłacenia (płacenia) czynszu. W wyniku umowy najmu najemca nabywa uprawnienie do używania przedmiotu najmu, inaczej mówiąc przedmiot najmu zostaje postawiony do dyspozycji najemcy”;
 • koszt czynszu stanowiącego wynagrodzenie za prawo do korzystania z samochodów jest kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodów. Koszty eksploatacji są kosztami związanymi z faktycznym używaniem samochodu”;
 • czynsz najmu samochodu, (...) nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 updop i (...) może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy”.

Podobne stanowisko zajął również WSA w Warszawie w wyroku sygn. akt III SA 1073/03 z dnia 29 lipca 2004 r. (do którego pojawiła się aprobująca Glosa autorstwa p. Damiana Cymana). Sąd uznał w ww. wyroku, iż: „mylne jest stanowisko organów podatkowych, iż w świetle treści art. 16 ust. 1 pkt 51 (...) opłaty wynikające z umowy najmu samochodu osobowego zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w ograniczonej wysokości i traktowane na równi z kosztami eksploatacyjnymi, które w myśl tego przepisu są ograniczone do limitu wynikającego z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla potrzeb podatnika i stawki za jeden kilometr określonej w odrębnych przepisach”.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do zadanego pytania należy uznać za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 03 października 2012 r. interpretację indywidualną nr ILPB3/423-245/12-4/JS, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego za nieprawidłowe.

W wydanej interpretacji indywidualnej stwierdzono, że koszty najmu samochodu osobowego stanowią koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki.

Pismem z 22 października 2012 r. (data wpływu 24 października 2012 r.) Wnioskodawca wezwał Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej. Jednakże w wyniku ponownej analizy sprawy, Organ stwierdził brak podstaw do zmiany tej interpretacji (odpowiedź na ww. wezwanie z 19 listopada 2012 r. nr ILPB3/423W-59/12-2/BN).

W związku z powyższym, Strona wystosowała pismem z 21 grudnia 2012 r. (data wpływu 27 grudnia 2012 r.) skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem tut. organu. Odpowiedź na skargę została udzielona pismem z 22 stycznia 2013 r. nr ILPB3/4240-69/12-2/BN.

Po rozpoznaniu sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał w dniu 12 marca 2013 wyrok sygn. akt I SA/Wr 126/13, w którym uchylił zaskarżoną interpretację.

Pismem z 6 maja 2013 r. nr ILRP-007-102/13-2/EŚ Minister Finansów – przez Organ upoważniony: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie – złożył od ww. wyroku, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Pismem z 29 lipca 2014 r. nr ILRP-007-214/14-1/EŚ tut. Organ wycofał złożoną skargę kasacyjną od wyroku z dnia 12 marca 2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z 7 sierpnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1890/13, umorzył postępowanie kasacyjne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 12 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 126/13.

W dniu 02 października 2014 r. do tut. organu wpłynęło ww. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, prawomocne od 7 sierpnia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 12 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 126/13 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie określenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu poniesienia wydatków dotyczących najmu samochodu osobowego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji z 03 października 2012 r. sygn. ILPB3/423-245/12-4/JS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.