ILPB3/423-236/08-4/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych i okolicznościowych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu: 23.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka organizuje dla swoich pracowników imprezy w postaci:

  1. imprez (spotkań) integracyjnych w lokalu gastronomicznym,
  2. wyjazdowych imprez integracyjnych połączonych z noclegiem i wyżywieniem,
  3. imprez okolicznościowych.

Część tak organizowanych imprez zawiera elementy szkoleniowe lub informacyjne, w szczególności o realizowanych przez Spółkę projektach, wdrażanych obecnie i przyszłych procesach budowlanych oraz planowanym rozwoju firmy, a część ma wyłącznie charakter integracyjny. W aspekcie integracyjnym, ww. imprezy mają na celu przede wszystkim zintegrowanie pracowników i zmotywowanie ich do dalszej pracy oraz podtrzymanie poczucia zadowolenia pracowników z wykonywania pracy w Spółce. W aspekcie szkoleniowym i informacyjnym, celem Spółki jest podnoszenie wiedzy pracowników dotyczącej szeroko pojętej działalności Spółki oraz jej otoczenia gospodarczego. Realizowane tak imprezy są następnie analizowane przez Spółkę w celu poprawy organizacji i efektywności pracy. Forma organizacji imprezy ma zróżnicowany charakter, albo jest ona w całości organizowana przez pracowników Spółki, w takim przypadku Spółka odrębnie kupuje usługę gastronomiczną, przejazdy, noclegi etc., albo też Spółka zleca podmiotowi trzeciemu całościową organizację imprezy włącznie z organizacją przejazdów, noclegami, wyżywieniem oraz programem artystycznym. W drugim przypadku, Spółka dokumentuje jej zakup fakturą opiewającą na całość zakupionej usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych i okolicznościowych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. W ocenie Spółki, wydatki poniesione na organizację imprez o charakterze integracyjnym, szkoleniowym lub okolicznościowym, będące elementem realizowanej strategii firmy, w których biorą udział pracownicy Spółki stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy podkreślić, iż udział pracowników w tych imprezach służy przede wszystkim integracji pracowników, wzajemnej wymianie informacji związanej z wykonywaną pracą oraz zmotywowaniu pracowników do dalszej pracy w Spółce. Udział w organizowanych imprezach służy ściśle ukierunkowanemu rozwojowi zawodowemu każdego pracownika Spółki. W konsekwencji, wszystkie te elementy składają się na zwiększenie wydajności pracy, a zarazem przychodów Spółki. W Jej ocenie, przedmiotowe wydatki mieszczą się w definicji kosztów uzyskania przychodów, mających charakter wydatków celowych, które ukierunkowane są na osiągnięcie ww. celów.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie oraz interpretacjach organów podatkowych (m. in. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.02.2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4283/2006; pismo Ministerstwa Finansów nr PB3/GN-8213-298/05/1680).

Pismem uzupełniającym z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu: 23.05.2008 r.) Spółka wyjaśniła, iż:

  1. W organizowanych przez Spółkę imprezach integracyjnych uczestniczą wyłącznie pracownicy Spółki. Forma organizacji imprezy ma zróżnicowany charakter. Jest ona albo w całości organizowana przez pracowników i w takim przypadku Spółka odrębnie kupuje usługę gastronomiczną, przejazdy, noclegi etc., albo też Spółka zleca podmiotowi trzeciemu całościową organizację imprezy włącznie z organizacją przejazdów, noclegami, wyżywieniem oraz programem artystycznym. W tym drugim przypadku, Spółka dokumentuje jej zakup fakturą opiewającą na całość zakupionej usługi.
  2. Celem organizowanych imprez jest integracja oraz szkolenie. Część organizowanych spotkań zawiera elementy szkoleniowe lub informacyjne o realizowanych przez Spółkę projektach, wdrażaniu obecnych i przyszłych procesów budowlanych oraz o planowanym rozwoju firmy. Część imprez ma charakter wyłącznie integracyjny. W zakresie integracyjnym ww. imprezy maja na celu przede wszystkim zintegrowanie pracowników i zmotywowanie ich do dalszej pracy oraz podtrzymanie poczucia zadowolenia pracowników z wykonywania pracy w Spółce. W aspekcie szkoleniowym i informacyjnym, celem Spółki jest podnoszenie wiedzy pracowników dotyczącej szeroko pojętej działalności Spółki oraz jej otoczenia gospodarczego. Realizowane tak imprezy są następnie analizowane przez Spółkę w celu poprawy organizacji i efektywności pracy.
  3. Imprezy integracyjne są organizowane bez okazji, co wynika z ich charakteru. Natomiast imprezy okolicznościowe mające na celu integrację pracowników organizowane są np. z okazji Wigilii, Nowego Roku czy szczególnie istotnych zdarzeń dla Spółki.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatników musi wystąpić związek przyczynowo - skutkowy. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni, tzn. kosztem uzyskania przychodu będą wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem podatnika.

Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy wynika zatem, iż by wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszt uzyskania przychodu, muszą być poniesione w sposób celowy. Podatnik więc podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

Obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Zaznaczyć należy, iż to organ podatkowy dokonuje analizy zakwalifikowanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w oparciu o zgromadzony przez tychże podatników materiał dowodowy. Dowody powinny potwierdzać wystąpienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy kosztami a przychodami Spółki.

Kosztami podatkowymi są między innymi tzw. koszty pracownicze, w przypadku gdy wydatki te spełniają wskazane wyżej, określone w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kryteria. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Obejmują one również wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez integracyjnych, czy spotkań szkoleniowo - integracyjnych. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy, a w przypadku spotkań szkoleniowo - integracyjnych podniesie ich kwalifikacje zawodowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka organizuje wyłącznie dla swoich pracowników imprezy (spotkania) integracyjne w lokalu gastronomicznym, wyjazdowe imprezy integracyjne połączone z noclegiem i wyżywieniem, imprezy okolicznościowe. Jak zaznacza Wnioskodawca, celem organizowanych imprez jest integracja oraz szkolenie pracowników. Część imprez ma charakter wyłącznie integracyjny, natomiast część z nich zawiera również elementy szkoleniowe lub informacyjne.

Wnioskodawca podkreśla, iż w zakresie integracyjnym ww. imprezy mają na celu przede wszystkim zintegrowanie pracowników i zmotywowanie ich do dalszej pracy oraz podtrzymanie poczucia zadowolenia pracowników z wykonywania pracy, natomiast w zakresie szkoleniowym i informacyjnym, celem Spółki jest podnoszenie wiedzy pracowników dotyczącej szeroko pojętej działalności Spółki oraz jej otoczenia gospodarczego (realizowanych przez Nią projektach, wdrażanych obecnie i przyszłych procesach budowlanych oraz planowanym rozwoju firmy). Przedmiotowe imprezy są analizowane przez Wnioskodawcę w celu poprawy organizacji i efektywności pracy.

Udział pracowników w przedmiotowych imprezach służy przede wszystkim integracji pracowników, wzajemnej wymianie informacji związanej z wykonywaną pracą, zmotywowaniu pracowników do dalszej pracy w Spółce, a także ściśle ukierunkowanemu rozwojowi zawodowemu każdego pracownika Spółki. W konsekwencji, wszystkie te elementy przekładają się na zwiększenie wydajności pracy, a zarazem przychodów Spółki.

Wnioskodawca zaznaczył również, iż imprezy są w całości organizowane przez pracowników Spółki (w takim przypadku Spółka odrębnie kupuje usługę gastronomiczną, przejazdy, noclegi etc.) albo też Spółka zleca podmiotowi trzeciemu całościową organizację imprez (włącznie z organizacją przejazdów, noclegami, wyżywieniem oraz programem artystycznym).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż, poniesione przez Spółkę wydatki na organizację imprez integracyjnych oraz szkoleniowo - integracyjnych dla pracowników (tj. na organizację przejazdów, usługi gastronomiczne, wyżywienie, noclegi, zakwaterowanie, program artystyczny), przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy dodać, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wyłącznie wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych bądź szkoleniowo – integracyjnych przeznaczonych tylko dla pracowników, tzn. osoby trzecie nie biorą w nich udziału.

Należy przy tym podkreślić, że wydatki te muszą być racjonalne co do zasady i wielkości oraz odpowiednio udokumentowane, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie informuje się, że w zakresie stanu faktycznego:

  - dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, wydana została interpretacja w dniu 23 lipca 2008 r. nr ILPB1/415-286/08-4/RP.

  - dotyczącego podatku od towarów i usług, wydana została interpretacja w dniu 23 lipca 2008 r. nr ILPP1/443-436/08-4/BD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.