ILPB3/423-225/13-4/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy i w jakim momencie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na organizację programu Złote Certyfikaty w części dotyczącej organizowanych konferencji, w ramach których wręczane są certyfikaty, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 07 maja 2013 r. (data wpływu 10 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 17 lipca 2013 r. (data wpływu 22 lipca 2013 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącą usługi m.in. z zakresu doradztwa i informacji. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie, znanego w skali ogólnopolskiej, programu pod nazwą „A” dotyczącego oceny i certyfikacji przedsiębiorców pod kątem rzetelnego i etycznego prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Program objęty jest patronatem honorowym Ministra Gospodarki oraz patronatem Krajowego Rejestru Długów.

Program „A” jest programem promującym przedsiębiorców, którzy terminowo wykonują zobowiązania pieniężne wobec swoich kontrahentów oraz działają na rzecz transparentności obrotu gospodarczego. Jego celem jest certyfikacja przedsiębiorców, która pomaga w budowaniu reputacji, wzmocnieniu ich pozytywnego wizerunku oraz wyróżnieniu spośród konkurencji. Potwierdzając rzetelność płatniczą oraz etyczne zasady współpracy z kontrahentami, firmy chcą zyskać zaufanie swoich kontrahentów i promować swoją działalność. Uczestnicy programu „A” mogą posługiwać się Certyfikatem potwierdzającym ich wiarygodność, transparentność, solidność i wypłacalność.

Dodatkowo mogą się posługiwać Wizytówką (podstrona internetowa utworzona i utrzymywana przez Wnioskodawcę na rzecz uczestnika programu, która zawiera jego dane oraz dane o oferowanych produktach), Banerem Programu (standardowy wzór baneru informującego o udziale w programie, zamieszczony na stronie internetowej uczestnika, który przekierowuje do Wizytówki) i Linkiem (link, który przekierowuje do Wizytówki, zamieszczany w automatycznie przyłączanym podpisie w poczcie elektronicznej uczestnika).

Uczestnicy programu „A” mają możliwość uczestnictwa także w programie Złotych Certyfikatów (dalej: Program ZC). Program ZC ma na celu przyznanie uczestnikom programu „A”, którzy spełniają wymogi określone w regulaminie (potwierdzają przestrzeganie Kodeksu etycznego „A”, nie zalegają w opłacaniu podatków i składek ZUS, terminowo wykonują zobowiązania pieniężne i nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów, posiadają referencje, funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata, przedstawiają do weryfikacji swoje dane finansowe za ostatnie 3 lata, nie został złożony sprzeciw wobec uczestnictwa danego podmiotu w programie), wyróżnień w postaci „Złotych Certyfikatów”. Celem tego programu jest także propagowanie etyki w biznesie, potwierdzenie wiarygodności uczestników, a przez to wzmocnienie ich pozycji na rynku oraz promocja firm jako firm działających według zasad Kodeksu etycznego „A”.

Program ZC obejmuje proces weryfikacji i selekcji uczestników, a dla podmiotów spełniających warunki rzetelności uroczyste wręczenie certyfikatów na konferencjach. Posługiwanie się Złotym Certyfikatem potwierdza rzetelność i wiarygodność przedsiębiorcy, zwiększa pozycję rynkową, wzbudza zaufanie partnerów biznesowych, kreuje pozytywny wizerunek działalności, jest argumentem w rozmowach handlowych, pozwala na wygrane w konkursach i przetargach oraz daje dodatkową reklamę w internecie i mediach.

Przed rozpoczęciem procesu certyfikacji uczestnicy zobowiązani są do dokonania opłaty za certyfikację. W ramach dokonanej opłaty, Wnioskodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia weryfikacji uczestnika pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w programie (sprawdzenie rzetelności firmy), a dla uczestników spełniających te warunki, do podania listy uczestników do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej oraz w wybranych mediach oraz do oficjalnego i uroczystego wręczenia certyfikatów na zorganizowanych przez Wnioskodawcę konferencjach. Konferencje odbywają się w tym samym roku podatkowym, co wpłata opłaty za certyfikację (opłaty dokonywane są od stycznia do marca, a konferencje w okresie od kwietnia do czerwca).

Konferencje, w trakcie których wręczane są Złote Certyfikaty, organizowane są w kilku miastach Polski. Uczestnik programu zgłasza chęć uczestnictwa w konferencji w wybranym przez siebie miejscu. W konferencji biorą udział uczestnicy programu (w roku 2012 ok. 300 przedsiębiorców), opiniotwórcze media oraz specjaliści z dziedziny gospodarki i finansów.

Zgodnie z programem ZC rozdanie certyfikatów ma mieć charakter oficjalny i uroczysty. W trakcie konferencji przedstawiani są uczestnicy programu spełniający normy do certyfikacji, poprzez zaproszone media reklamowani są uczestnicy oraz znak „Złote Certyfikaty” oraz znak „A”, którym mogą się posługiwać uczestnicy i dzięki któremu potwierdzają rzetelność i etyczność działalności oraz spełnienie norm certyfikacyjnych, uczestnicy mogą nawiązywać kontakty biznesowe z innymi przedsiębiorcami oraz podkreślać prestiż swojej działalności. Konferencja składa się z części merytorycznej (dwa wykłady związane z różnymi aspektami prowadzenia działalności), części uroczystej wręczenia Złotych Certyfikatów i sporadycznie części bankietowej (np. występ kabaretu czy zespołu muzycznego).

Wnioskodawca obciążany jest za usługę zorganizowania konferencji, na którą mogą składać się wybrane świadczenia, takie jak: zapewnienie sali wraz z niezbędnymi urządzeniami (np. system nagłośnienia, mikrofon, ekran, projektor, podest, mównica, dostęp do internetu), wyżywienie (np. lunch, przekąski, napoje, przerwa kawowa, lampka wina), usługi techniczne związane z salą i urządzeniami, zakwaterowanie dla pracowników Wnioskodawcy zajmujących się organizacją i uczestniczących w konferencji (Wnioskodawca nie pokrywa kosztów noclegów dla uczestników programu, więc najczęściej jest to tylko kilka noclegów), parking. Dodatkowym kosztem związanym z organizacją konferencji może być ewentualne wynagrodzenie za występy w ramach części bankietowej. Wydatki związane z organizacją konferencji dokumentowane są fakturami VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy i w jakim momencie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na organizację programu Złote Certyfikaty w części dotyczącej organizowanych konferencji, w ramach których wręczane są certyfikaty, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty organizacji programu Złote Certyfikaty w części obejmującej organizację konferencji stanowią w całości koszty uzyskania przychodu u Wnioskodawcy i zaliczane są do kosztów w rozliczeniu za okres, w którym odbyła się konferencja.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16.

Kwalifikując zatem wydatek w koszty podatkowe trzeba stwierdzić, że spełnia on dwa warunki: wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów oraz nie może to być wydatek wymieniony w zamkniętym katalogu negatywnym, wymienionym w przepisie art. 16 ww. ustawy. Należy zatem rozważyć, czy wymienione powyżej przesłanki zostały spełnione w sytuacjach wskazanych w stanie faktycznym.

Przede wszystkim należy wskazać, że wydatki ponoszone w związku z usługą certyfikacji świadczoną w ramach organizowanego programu Złote Certyfikaty, w części dotyczącej organizowanych konferencji umożliwiających wręczenie certyfikatów, nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto wydatki poniesione na zorganizowanie konferencji umożliwiającej oficjalne i uroczyste wręczenie certyfikatów ponoszone są w celu uzyskania przychodu w postaci opłat certyfikacyjnych, a obowiązek ponoszenia tych wydatków wynika z umów zawartych z uczestnikami programu Złote Certyfikaty, którzy spełnili warunki programu.

Usługa w zakresie certyfikacji świadczona przez Wnioskodawcę w ramach programu Złote Certyfikaty ma na celu przede wszystkim promowanie uczestników programu jako spełniające określone normy i wzmacnianie ich pozycji na rynku. W ramach świadczonej usługi Wnioskodawca zobowiązany jest do weryfikacji uczestnika pod kątem jego rzetelności, a w przypadku spełnienia warunków programu, do zapewnienia uczestnikowi świadczenia w postaci: uroczystego wręczenia Złotego Certyfikatu , przyznania prawa do posługiwania się rozpoznawalnym w całym kraju znakiem „Złotego Certyfikatu”, zapewnienia dodatkowych usług reklamowych w postaci m.in. umieszczenia na stronie Wnioskodawcy informacji o przyznanym Złotym Certyfikacie. W trakcie uroczystego wręczania Złotych Certyfikatów, Wnioskodawca zaprasza wpływowe media, które umieszczają informacje o konferencji i jej uczestnikach w prasie. W trakcie konferencji i wręczania Złotych Certyfikatów uczestnicy programu promowani są także przed pozostałymi uczestnikami. Mają także możliwość wzajemnych rozmów oraz nawiązywania kontaktów.

Brak organizacji konferencji oraz przyznania certyfikatów, oznaczałby niewywiązanie się Wnioskodawcy z obowiązków wynikających z umów zawartych z uczestnikami spełniającymi warunki programu. Zgodnie z programem w zakresie certyfikacji, wręczanie certyfikatów ma być „oficjalne i uroczyste” i ma się odbywać na konferencjach. Niespełnienie warunków umowy z uczestnikami programu mogłoby powodować powstanie roszczeń uczestników wobec Wnioskodawcy i negatywne konsekwencje.

W kontekście opisywanego stanu faktycznego należy zatem stwierdzić, że wydatki na zorganizowanie uroczystej konferencji, w trakcie której następuje oficjalne wręczanie certyfikatów, stanowią integralną część programu certyfikacji. Spełniona zatem będzie przesłanka funkcjonalnego powiązania kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na organizację konferencji z uzyskiwanym przychodem z tytułu opłat certyfikacji przez Wnioskodawcę oraz brak wyłączenia tych wydatków z kosztów podatkowych. A zatem, wydatki na organizację konferencji ponoszone przez Wnioskodawcę powinny być traktowane jako wydatki niezbędne do wykonania usługi i jako wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów z tytułu opłat za certyfikację, powinny być w całości zaliczone do kosztów podatkowych.

Podobna sytuacja występuje np. u: (1) podmiotów świadczących usługi w postaci szkoleń, w ramach których uczestnik opłaca nie tylko część merytoryczną szkolenia, ale także noclegi czy wyżywienie dla uczestników, czy (2) agencji reklamowych, które w ramach świadczonych usług mogą organizować różnego rodzaju spotkania promujące usługodawców przy okazji także reklamując swoją markę, czy (3) innych podmiotów certyfikujących (np. ISO), którzy w ramach świadczonej usługi certyfikacji oficjalnie wręczają certyfikaty zapewniając przy tym sale i poczęstunek.

Ponieważ wydatki takie są elementem świadczonej usługi, za którą wynagrodzenie zaliczane jest do przychodów podatkowych usługodawcy, poniesione wydatki w całości zaliczane są do kosztów podatkowych. Potwierdzają to także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 22 maja 2012 r. sygn. IBPBI/2/423-159/12/PC.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na organizację konferencji, w trakcie której wręczane są certyfikaty, powiązane są bezpośrednio z przychodem uzyskiwanym z tytułu opłat certyfikacyjnych, a zatem dla określenia momentu ujęcia wydatków związanych z organizacją konferencji do kosztów podatkowych zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Mając na uwadze, że wydatki na organizację konferencji ponoszone są przez Wnioskodawcę w tym samym roku, w którym uzyskiwane są przychody z tytułu opłat certyfikacyjnych, Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje przychody i koszty w jednym roku podatkowym. Przy czym przychody z tytułu opłat certyfikacyjnych powstają w dacie otrzymania należności w postaci tych opłat (co ma miejsce przed rozpoczęciem certyfikacji i wręczeniem certyfikatów), a koszty uzyskania przychodu związane z konferencją powinny być wykazywane dopiero po wykonaniu na rzecz Wnioskodawcy usług związanych z konferencją, pod warunkiem udokumentowania transakcji fakturą VAT. Jak wynika bowiem z brzmienia art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikowi przysługuje prawo do zaliczenia w koszty podatkowe kosztów poniesionych, a jak wynika z brzmienia art. 15 ust. 4e „koszt poniesiony” to koszt, który został ujęty w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) lub innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Jeżeli zatem przychód podatkowy powstaje w okresie styczeń – marzec danego roku podatkowego, a ujęcie kosztów na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku dokonywane jest dopiero po odbyciu się konferencji w kwietniu – czerwcu tego roku podatkowego oraz mając na uwadze, że podatek dochodowy kalkulowany jest w ramach roku w sposób narastający, to Wnioskodawca prawidłowo ujmuje przychody z tytułu certyfikacji i koszty organizacji konferencji z wręczeniem certyfikatów w ramach jednego roku podatkowego, z tym że koszt podatkowy ujmowany jest w miesiącu późniejszym niż uzyskany przychód, tj. w rozliczeniu za miesiąc odbycia się konferencji (i ujęcia kosztu w księgach rachunkowych) na podstawie otrzymanego dokumentu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu natomiast do powołanej przez Spółkę interpretacji indywidualnej stwierdzić należy, iż jest ona rozstrzygnięciem stanowiącym w konkretnej sprawie, osadzonym w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się odnoszącym, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.