ILPB3/423-147/12-4/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Na jakim poziomie Spółka Wnioskodawcy powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem udziałów Spółki X?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu 16 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie utworzona przez Wnioskodawcę wspólnie z drugą osobą fizyczną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 06 lipca 2012 r. (data wpływu 09 lipca 2012 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie utworzona przez Wnioskodawcę wspólnie z drugą osobą fizyczną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca wspólnie z drugą osobą fizyczną planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Wnioskodawcy). Siedzibą Spółki Wnioskodawcy będą (...). Spółka Wnioskodawcy będzie podlegała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) – tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Prawdopodobna jest sytuacja, w której Spółka Wnioskodawcy stanie się właścicielem udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą X (dalej: udziały Spółki X). Spółka Wnioskodawcy stanie się właścicielem udziałów Spółki X w związku z realizacją transakcji, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wymiana udziałów). W zamian za udziały Spółki X, Spółka Wnioskodawcy przekaże udziałowcom Spółki X wyłącznie własne udziały (brak jakiejkolwiek zapłaty w gotówce).

W przyszłości może dojść do sytuacji, w której Spółka Wnioskodawcy dokona odpłatnego zbycia udziałów Spółki X.

W piśmie z dnia 06 lipca 2012 r. (data wpływu 09 lipca 2012 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku, Wnioskodawca potwierdził, iż wspólnie z drugą osobą fizyczną planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...).

Ponadto Wnioskodawca oznajmił, iż umowa Spółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie została jeszcze zawarta.

Jednocześnie Wnioskodawca w niniejszym piśmie uzupełniającym wskazał, że zgodnie z przedstawionym stanem przyszłym, Spółka (...) Spółka z o.o. nabędzie udziały Spółki X w wyniku transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d. Potwierdził zatem, iż:

  • Spółka nabywająca ((...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały będą nabywane;
  • podmioty biorące udział w transakcji wymiany udziałów podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Na jakim poziomie Spółka Wnioskodawcy powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem udziałów Spółki X... (wniosek o wydanie interpretacji indywidualnych w trybie, o którym mowa w art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., tj. na wniosek osoby planującej utworzenie spółki, w zakresie dotyczącym działalności tej spółki).

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z odpłatnym zbyciem udziałów Spółki X, Spółka Wnioskodawcy powinna ustalić koszt uzyskania przychodu na poziomie wartości nominalnej udziałów Spółki Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki X w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki X.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższa regulacja oznacza, że podatnik ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że spełnione są łącznie dwa warunki:

  1. wydatek musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tzn. musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  2. wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, iż spełniony będzie pierwszy z warunków. W związku ze sprzedażą udziałów Spółki X, Spółka Wnioskodawcy będzie bowiem zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych, o czym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do drugiego z warunków, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (...); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji (...).

Od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera przepisy bezpośrednio regulujące sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów dla podmiotu nabywającego udziały w ramach transakcji wymiany udziałów, gdy dochodzi do odpłatnego zbycia tychże udziałów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonej o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Jak zostało wskazane w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie przyszłym, w przedmiotowej sprawie Spółka Wnioskodawcy nabędzie udziały Spółki X w drodze transakcji, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zdefiniowanej przez ustawodawcę jako „wymiana udziałów”. Ponadto, zgodnie z przedstawionym stanem przyszłym, w zamian za udziały Spółki X, Spółka Wnioskodawcy przekaże udziałowcom Spółki X wyłącznie własne udziały (brak jakiejkolwiek zapłaty w gotówce). W rezultacie, w oparciu o przytaczaną regulację art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z odpłatnym zbyciem udziałów Spółki X, Spółka Wnioskodawcy powinna ustalić koszt uzyskania przychodu na poziomie wartości nominalnej udziałów Spółki Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki X w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki X.

Wnioskodawca pragnie przy tym zwrócić szczególną uwagę, iż stanowisko przedstawione przez Niego znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2011 r. nr IBPBI/2/423-324/11/JD, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r. nr IPPB3/423-802/11-2/AG, z dnia 3 października 2011 r. nr IPPB3/423-618/11-4/JG, czy też z dnia 11 maja 2011 r. nr IPPB3/423-189/11-5/AG. Co więcej, Wnioskodawca dodatkowo sygnalizuje, iż powyższe stanowisko – pomimo, że nie znajdowało bezpośrednio oparcia w brzmieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – było wskazywane również w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego przed wprowadzeniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przytaczanego art. 16 ust. 1 pkt 8e, to jest przed 1 stycznia 2011 r. Przykładowo, stanowisko, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez spółkę nabywającą udziałów otrzymanych w ramach wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów odpowiada wartości nominalnej wydawanych w zamian udziałów podzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 16 listopada 2010 r. nr IPPB5/423-534/10-6/DG oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 21 lutego 2008 r. nr ILPB3/423-266/07-2/HS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.