ILPB2/4511-1-904/15-3/JK | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów.
ILPB2/4511-1-904/15-3/JKinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. udział
 4. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT.

Wnioskodawca stanie się udziałowcem w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej jako: Spółka) poprzez nabycie w niej udziału. Cena nabycia udziału stanowić będzie określoną wartość pieniężną i może zostać ustalona powyżej wartości nominalnej nabytego udziału.

Na dalszym etapie nie jest wykluczone, że Wnioskodawca obejmie dodatkowe udziały w Spółce w zamian za wkład pieniężny oraz / lub niepieniężny w taki sposób, że wartość wkładu zostanie ustalona powyżej wartości nominalnej obejmowanych udziałów. W obu wskazanych powyżej przypadkach (tj. nabycie oraz objęcie udziałów), nadwyżka pomiędzy ceną nabycia / wartością wkładu a wartością nominalną obejmowanych udziałów przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki (tzw. agio).

Na dalszym etapie działalności, możliwe jest, że Wnioskodawca zbędzie nabyte i objęte za wkład pieniężny oraz / lub niepieniężny udziały w Spółce w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem określonym w formie niepieniężnej w postaci przeniesienia prawa własności gruntów zabudowanych i niezabudowanych, budynków, budowli i innych nieruchomości oddanych do używania oraz innych składników majątku przyjętych do ewidencji, a także inwestycji w toku prowadzonych przez Spółkę na moment podjęcia decyzji o umorzeniu udziałów (dalej łącznie jako: Aktywa).

Wartość wynagrodzenia za umorzone udziały będzie równa wartości rynkowej Aktywów.

Powyżej opisany proces odbędzie się w trybie umorzenia dobrowolnego, zgodnie z art. 199 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. ze zm., dalej: KSH).

Alternatywnie możliwe jest, że uchwałą zgromadzenia wspólników Spółki dojdzie do przymusowego umorzenia udziałów, a jako wynagrodzenie za umorzone udziały, o którym mowa w art. 199 § 2 KSH, zostanie Wnioskodawcy wydane prawo własności Aktywów.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie dokonywała odpłatnego udostępnienia Aktywów podmiotom trzecim.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę posiadanych przez Niego udziałów w Spółce w celu ich umorzenia w ramach umorzenia dobrowolnego lub w przypadku umorzenia przymusowego udziałów Wnioskodawcy przez Spółkę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie nadwyżka przychodów uzyskanych w związku z umorzeniem udziałów, w postaci wynagrodzenia za umorzenie udziałów, nad kosztami uzyskania przychodów, tj.:

 1. w odniesieniu do udziałów nabytych / objętych za wkład pieniężny – wydatkami poniesionymi na nabycie / objęcie udziałów, do których zaliczona będzie równowartość ceny nabycia / wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki, a zatem także część przekazana na kapitał zapasowy (tzw. agio) zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT oraz
 2. w odniesieniu do udziałów objętych za wkład niepieniężny – wartością nominalną udziałów w Spółce zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia posiadanych przez Niego udziałów w Spółce w celu ich umorzenia w ramach umorzenia dobrowolnego lub w przypadku umorzenia przymusowego udziałów przez Spółkę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie nadwyżka przychodów uzyskanych w związku z umorzeniem udziałów w postaci wynagrodzenia za ich umorzenie nad kosztami uzyskania przychodów. tj.:

 1. w odniesieniu do udziałów nabytych / objętych za wkład pieniężny – wydatkami poniesionymi na nabycie / objęcie udziałów, do których zaliczona będzie równowartość ceny nabycia / wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki, a zatem także część przekazana na kapitał zapasowy (tzw. agio) zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT oraz
 2. w odniesieniu do udziałów objętych za wkład niepieniężny – wartością nominalna udziałów w Spółce zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT.

Umorzenie udziałów na gruncie KSH.

Zasady dotyczące umarzania udziałów zawarte zostały w art. 199 i n. KSH.

Zgodnie z art. 199 § 1 KSH udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi.

Ustawa przewiduje trzy tryby umorzenia udziałów:

 • za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę – tzw. umorzenie dobrowolne, które za zgodą wspólnika może nastąpić bez wynagrodzenia,
 • bez zgody wspólnika – tzw. umorzenie przymusowe,
 • w razie ziszczenia się zdarzenia określonego w umowie spółki – tzw. umorzenie automatyczne.

Umorzenie udziałów/akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów / akcji (J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2015, LEGALIS 2015).

Umorzenie udziałów wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (art. 199 § 2 KSH).

Umorzenie udziałów na gruncie ustawy o PIT.

Na gruncie ustawy o PIT przychód z tytułu umorzenia przymusowego i dobrowolnego udziałów wspólnika podlega odrębnym regulacjom oraz klasyfikowany jest do innych źródeł przychodów.

a. Umorzenie dobrowolne

W art. 10 ustawy o PIT ustawodawca zawarł katalog źródeł przychodów, do których zaliczone zostały m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy, wartość wynagrodzenia otrzymanego w zamian za zbycie udziałów w celu ich umorzenia spółce kapitałowej (umorzenie dobrowolne) zaliczona zostanie do przychodów z kapitałów pieniężnych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT.

Powyższe rozumowanie znajduje potwierdzenie również, mając na uwadze nowelizację ustawy o PIT przeprowadzoną na gruncie ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), na podstawie której z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT wykreślono punkt 2.

W związku z powyższą zmianą, od 1 stycznia 2011 r. wynagrodzenie otrzymane z tytułu zbycia udziałów albo akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia nie stanowi już dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, lecz powinno być kwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych (K. Serwińska. J. Narkiewicz-Tarłowska (red.). PIT. Komentarz praktyczny, Legalis 2014).

Oznacza to, że z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Wnioskodawca uzyska dochód określony zgodnie z art. 30b ustawy o PIT.

Przepis ten stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem z tytułu transakcji zbycia udziałów w celu ich umorzenia jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c (art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT).

W ocenie Wnioskodawcy, za wartość przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia należy uznać wartość uzyskanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia.

Mając na uwadze fakt, że wypłacane wynagrodzenie zostanie określone w formie niepieniężnej zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 11 ust. 2 ustawy o PIT zgodnie z którym wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W konsekwencji, skoro wartość wynagrodzenia wypłaconego w związku z umorzeniem udziałów zostanie określona z uwzględnieniem wartości rynkowej Aktywów, w ocenie Wnioskodawcy, będzie ona stanowić wartość przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów.

Ponadto należy wskazać, że koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia ustalone zostaną zależnie od tego, w jaki sposób doszło do objęcia lub nabycia zbywanych udziałów a zatem:

 • zgodnie z art. 22 ust. 1f ustawy o PIT – w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:
  1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej,
  2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a,
 • zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, w myśl którego wydatki na objecie lub nabycie udziałów stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) z zastrzeżeniem ust. 3e, który w analizowanej sprawie nie będzie miał zastosowania.

Zatem w przypadku nabycia / objęcia udziałów w zamian za wkład pieniężny, dla celów określenia wartości kosztu nabycia umarzanych udziałów zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatkami na nabycie / objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny będzie całość zapłaconej ceny nabycia / wniesionego wkładu pieniężnego.

Ustawodawca nie wprowadził bowiem w ustawie o PIT rozróżnienia w zakresie kosztów uzyskania przychodów dla udziałów (akcji) nabywanych lub obejmowanych za cenę nabycia / wkład pieniężny równy wartości nominalnej udziałów oraz dla udziałów nabywanych lub obejmowanych za cenę nabycia / wkład pieniężny przewyższający wartość nominalną akcji.

W szczególności brak jest regulacji wskazujących na ograniczenie wartości kosztu uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów nabytych lub objętych za cenę nabycia / wkład pieniężny w odniesieniu do wartości ceny / wkładu przekazanego na agio. Zatem do kosztów uzyskania przychodów będzie też mogła być zaliczona część ceny nabycia / wkładu pieniężnego przekazana na kapitał zapasowy Spółki (tzw. agio).

Zaprezentowane powyżej stanowisko, dotyczące możliwości pomniejszenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów o koszt uzyskania przychodów w wysokości całości wkładu pieniężnego wniesionego do spółki, której udziały są umarzane, wliczając w to kwotę przekazaną na kapitał zakładowy (tzw. agio), znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 maja 2015 r. o sygnaturze IPTPB2/4511-129/15-3/KR oceniono, że: <...> w przypadku zbycia w celu umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej obejmowanych za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji oraz akcji obejmowanych za cenę emisyjną przewyższającą wartość nominalną akcji (zarówno Starych jak i Nowych Akcji) nabytych w zamian za wkład pieniężny koszty uzyskania przychodu Wnioskodawca powinien ustalić zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli jako wydatki poniesione na ich nabycie nawet jeśli przekroczą wartość emisyjną akcji.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 marca 2015 r. o sygnaturze IBPBII/2/415-1160/14/MZM oceniono, że: W przypadku zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych objętych w zamian za wkład pieniężny zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 38 przywołanej ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Z powyższego przepisu jasno zatem wynika, że koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia w celu umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej objętych w zamian za wkład pieniężny zostaną ustalone na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy.
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 listopada 2012 r. o sygnaturze IBPBII/2/415-1093/12/MM oceniono, że: Odnosząc się natomiast do ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu umorzenia objętych/nabytych za wkład pieniężny stwierdzić należy, że stanowisko wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe. Wydatkiem jaki poniósł wnioskodawca na objęcie/nabycie akcji nr 1 będą środki pieniężne wniesione w tym celu do spółki i nie ma znaczenia, że cena emisyjna akcji może być wyższa od wartości nominalnej a nadwyżka będzie stanowiła tzw. agio. Kosztem uzyskania przychodu będą poniesione przez wnioskodawcę całkowite wydatki na nabycie akcji nr 1, również ta część wkładu, która zostałaby uznana za tzw. agio.

Ponadto, stanowisko Wnioskodawcy potwierdzone zostało także w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

W konsekwencji, w analizowanym zdarzeniu przyszłym dochód z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład pieniężny stanowić będzie różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę, które będzie równe wartości rynkowej Aktywów, a wartością wydatków poniesionych na nabycie / objęcie udziałów w Spółce, tj. całość zapłaconej ceny nabycia / wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu.

W odniesieniu natomiast do umorzenia udziałów objętych za wkład niepieniężny, celem określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia – zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT – należy odwołać się do przepisu art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT.

W myśl powołanego przepisu, w przypadku odpłatnego zbycia w celu umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt uzyskania przychodu powinien zostać ustalony w wysokości określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, tj. w wysokości nominalnej wartości udziałów w spółce objętych w zamian za ten wkład.

Mając na uwadze powyższe, dochód z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny stanowić będzie różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę, które będzie równe wartości rynkowej Aktywów, a wartością nominalną udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

b. Umorzenie przymusowe

Do oceny skutków podatkowych umorzenia przymusowego udziałów Wnioskodawcy przez Spółkę zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Należy zatem wskazać, że na gruncie ustawy o PIT przysporzenie majątkowe uzyskane w związku z taką operacją traktowane będzie jako dochód (przychód) z udziałów w zyskach osób prawnych.

Wysokość dochodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów precyzowana jest na gruncie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT.

Zgodnie z tym przepisem, dochodem, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c. Jeżeli natomiast nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.

W ocenie Wnioskodawcy, za wartość przychodu z tytułu umorzenia przymusowego należy uznać wartość uzyskanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia.

Mając na uwadze fakt, że wypłacane wynagrodzenie zostanie określone w formie niepieniężnej, zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 11 ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku. z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W konsekwencji, skoro wartość wynagrodzenia wypłaconego w związku z umorzeniem udziałów zostanie określona z uwzględnieniem wartości rynkowej Aktywów, w ocenie Wnioskodawcy, będzie ona stanowić wartość przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów.

Z kolej w odniesieniu do udziałów, które Wnioskodawca nabył / objął w zamian za wkład pieniężny, koszty uzyskania przychodu ustalone zostaną zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów – wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów, z zastrzeżeniem ust. 3e, który w analizowanej sytuacji nie znajdzie zastosowania.

W ocenie Wnioskodawcy, na gruncie umorzenia przymusowego aktualna pozostaje teza, że koszt uzyskania przychodów stanowić będzie całość wkładu pieniężnego / ceny nabycia, włączając kwotę przekazaną na kapitał zapasowy Spółki (tzw. agio), zgodnie z argumentacją przedstawioną przez Wnioskodawcę w odniesieniu do skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego.

W konsekwencji, w analizowanym zdarzeniu przyszłym dochód z tytułu umorzenia przymusowego udziałów stanowić będzie różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę, które będzie równe wartości rynkowej Aktywów, a wartością wydatków poniesionych na nabycie / objęcie udziałów w Spółce, tj. całością zapłaconej ceny nabycia / wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzone zostało także w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2014 r., sygn. ITPB1/415-384/14/MR, w której organ stwierdził, że: W przypadku zaś umorzenia przymusowego akcji A. SKA / udziałów spółki z o.o. <...> opodatkowaniu podlegał będzie dochód obliczony według zasad wynikających z ww. art. 24 ust. 5d cytowanej ustawy.

W zakresie umorzenia udziałów objętych za wkład niepieniężny, celem określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia – zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o PIT – należy odwołać się do przepisu art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT.

W myśl powołanego przepisu, w przypadku umorzenia przymusowego udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część koszt uzyskania przychodu powinien zostać ustalony w wysokości określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, tj. w wysokości nominalnej wartości udziałów w spółce objętych w zamian za ten wkład.

Mając na uwadze powyższe, dochód z tytułu przymusowego umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny stanowić będzie różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę, które będzie równe wartości rynkowej Aktywów, a wartością nominalną udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przychodem z tytułu zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) oraz umorzenia udziałów przez Spółkę (umorzenie przymusowe) będzie nadwyżka przychodów uzyskanych w związku z umorzeniem (dobrowolnym lub przymusowym) – a zatem wartością uzyskanego wynagrodzenia ustalonego biorąc pod uwagę wartość rynkową wydawanych Aktywów – nad kosztami ich nabycia, stanowiącymi:

 • równowartość ceny nabycia udziału, w tym także części ceny przeznaczonej na kapitał zapasowy Spółki (tzw. agio) – w odniesieniu do udziału nabytego przez Wnioskodawcę;
 • równowartość kwoty wkładu pieniężnego wniesionego do Spółki, w tym także część ceny emisyjnej przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki (tzw. agio) – w odniesieniu do udziałów objętych za wkład pieniężny;
 • równowartości wartości nominalnej objętych przez Wnioskodawcę udziałów – w odniesieniu do udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że interpretacje powołane we wniosku wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.