ILPB2/4511-1-77/16-2/NK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
ILPB2/4511-1-77/16-2/NKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. skutki podatkowe
 3. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Stan faktyczny 1

W dniu 28 stycznia 2010 r. Wnioskodawca nabył od dewelopera lokal mieszkalny wraz z przynależnymi prawami za kwotę 236 050 zł. Dodatkowo za kwotę 1,22 zł nabył udział w prawie własności działek 24/1 i nr 17/3. Poniósł koszty aktu notarialnego w kwocie 2 226,60 zł - opłaty sądowe, taksa notarialna, podatek VAT.

Podczas modernizacji mieszkania (luty - marzec 2010 r.) Zainteresowany poniósł nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości:

 • zakup płytek ceramicznych i terakoty do wykończenia podłóg i ścian (wbudowane na stałe) - kwota brutto 1 337,77 zł (faktura VAT) + 1 549,15 zł (nr zamówienia wraz z rachunkiem),
 • zakup wanny wraz z kosztem transportu - kwota brutto 2 849,01 zł, w tym koszt transportu 150,00 zł (faktura VAT).

We wrześniu 2011 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński.

Dnia 13 sierpnia 2015 r. (przed upływem 5 lat podatkowych) Zainteresowany sprzedał wyżej wymieniony lokal mieszkalny wraz z przynależnymi prawami oraz udział w prawie własności działek nr 24/1 i nr 17/3 za łączną kwotę 266 000 zł.

Stan faktyczny 2

Wspólnie z małżonką dnia 17 sierpnia 2012 r. Zainteresowany nabył udział w lokalu niemieszkalnym - garażu wielostanowiskowym za kwotę 17 600 zł. W ramach nabytego udziału w nieruchomości przysługiwało Wnioskodawcy prawo wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego o powierzchni 14,38 m2. Koszt aktu notarialnego wyniósł 1 263,80 zł.

W dniu 13 sierpnia 2015 r. (przed upływem 5 lat podatkowych) Wnioskodawca sprzedał udział w lokalu niemieszkalnym - garażu wielostanowiskowym za kwotę 20 000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Pytania do stanu faktycznego 1

 1. Czy przy obliczaniu należnego podatku dochodowego do kosztów uzyskania przychodu zalicza się kwotę umowną 236 050 zł oraz opłaty poniesione w związku z nabyciem nieruchomości w wysokości 2 226,60 zł (opłaty sądowe, taksa notarialna, podatek VAT) i czy stanową one koszt nabycia nieruchomości...
 2. Czy przy obliczaniu należnego podatku dochodowego do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości:
  • zakup płytek ceramicznych i terakoty - kwota brutto 1 337,77 zł + 1 549,15 zł
  • zakup wanny wraz z kosztem transportu - kwota brutto 2 849,01 zł
 3. Czy przy obliczaniu należnego podatku dochodowego do kosztów uzyskania przychodu można uwzględnić waloryzację kosztów nabycia za lata 2011, 2012, 2013, 2014...
 4. Czy w związku z tym, że koszty uzyskania przychodu przewyższają uzyskany przychód, to nie występuje w tym wypadku dochód do opodatkowania...

Pytania do stanu faktycznego 2

 1. Czy przy obliczaniu należnego podatku dochodowego do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć opłaty poniesione w związku z nabyciem udziału w nieruchomości w wysokości 1 263,80 zł (podatek pcc, opłaty sądowe, taksa notarialna, podatek VAT) i czy stanową one koszt nabycia nieruchomości...
 2. Czy przy obliczaniu należnego podatku dochodowego do kosztów uzyskania przychodu można uwzględnić waloryzację kosztów nabycia za lata 2013, 2014...
 3. Czy dochód do opodatkowania w tym przypadku wyniesie 19% z przychód minus przedstawione koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stan faktyczny 1

Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 8 (ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie jest źródłem przychodu. W tym przypadku zbycie nieruchomości nastąpiło przed tym okresem. W związku z tym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Stanowisko odnośnie pytania 1:

Zgodnie z art. 22 ust. 6c koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania. Zdaniem Wnioskodawcy udokumentowanym kosztem nabycia nieruchomości jest kwota umowna 236 050 zł + 1,22 zł oraz koszty dodatkowe jakie musiał ponieść przy nabyciu nieruchomości (taksa notarialna, podatek VAT, opłaty sądowe) w wysokości 2 226,60 zł – poniesienie tych kosztów było konieczne, aby Wnioskodawca został właścicielem nieruchomości.

Stanowisko odnośnie pytania 2:

Zgodnie z art. 22 ust. 6d za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn oraz art. 22 ust. 6e wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy po zakupieniu nieruchomości w dniu 2 marca 2010 r. poczynił on nakłady, które zwiększyły wartość tej nieruchomości. Zakupił płytki ceramiczne wraz z terakotą do wykończenia podłóg i ścian (kwota 1 337,77 zł + 1 549,15 zł) oraz zamontował wannę, która na stałe została w mieszkaniu (kwota 2 849,01 zł). Powyższe nakłady na stałe zwiększyły wartość mieszkania, na zakup powyższych materiałów Zainteresowany posiada stosowne dokumenty.

Stanowisko odnośnie pytania 3.

Zgodnie z art. 22 ust. 6f koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zakup mieszkania nastąpił w 2010 r., a zbycie w 2015 r. w związku z tym koszty nabycia z roku 2010 można podwyższać od roku 2011 do roku 2014. Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego wyniosły odpowiednio 4.2% w 2011 r., 4.00% w 2012 r., 1.00% w 2013 r. i 0,20% w 2014 r. W roku 2010 koszt nabycia wyniósł 236 050 + 1,22 + 2 228,80 = 238 277,82 zł.

Podwyższenie kosztów nabycia w latach następnych wyniosło:

 • w 2011 r. 238 277,82 + 236 277,82 x 4,20% = 238 277,82 + 10 007,87 = 248 285,49 zł
 • w 2012 r. 248 285,49 + 238 277,82 x 4,00% = 248 285,49 + 9 531,11 = 257 816,60 zł
 • w 2013 r. 257 816,60 + 238 277.82 x 1,00% = 257 816,80 + 2 362,78 = 260 199,38 zł
 • w 2014 r. 260 199,38 + 238 277,62 x 0,20% = 260 199,38 + 476,55 = 260 875,93 zł

Stanowisko odnośnie pytania 4

Kwota jaką uzyskano ze sprzedaży mieszkania wyniosła 266 000 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 266 411,86 zł i obejmowały koszty nabycia wraz z waloryzacją + nakłady, które zwiększyły wartość mieszkania (260 675,93 zł + 1 337,77 zł + 1 549,15 zł + 2 849,01 zł = 266 411,88 zł).

Koszty uzyskania przychodu w kwocie 266 411,86 zł są większe od przychodu w kwocie 266 000 zł, zatem w tym przypadku dochód do opodatkowania nie wystąpi.

Stan faktyczny 2

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, jest źródłem przychodu. W tym przypadku zbycie nieruchomości nastąpiło przed tym okresem. W związku z tym, zgodnie z art. 19 ust 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Stanowisko odnośnie pytania 1

Zgodnie z art. 22 ust. 6c koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania. Zdaniem Wnioskodawcy udokumentowanym kosztem nabycia nieruchomości jest kwota umowna 17 600,00 zł oraz koszty dodatkowe jakie Zainteresowany musiał ponieść przy nabyciu nieruchomości (podatek pcc, taksa notarialna, podatek VAT i opłaty sądowe) w wysokości 1 263,80 zł. Bez tych kosztów dodatkowych Zainteresowany nie zostałby właścicielem nieruchomości.

Stanowisko odnośnie pytania 2

Zgodnie z art. 22 ust. 6f koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zakup nastąpił w 2012 r., a zbycie w 2015 r. W związku z tym koszty nabycia z roku 2012 można podwyższać od roku 2013 do roku 2014.

Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego wyniosły odpowiednio 1,00% w 2013 r. 0,20% w 2014 r.

W roku 2012 koszt nabycia wyniósł 17 600 + 1 263,80 =18 863,80 zł.

Podwyższenie kosztów nabycia w latach następnych wyniosło:

 • w 2013 r. 18 863,80 + 18863,80 x 1,00% = 18 863,80 + 188,64 = 19 052,44 zł
 • w 2014 r. 19 052,44 + 18863,80 x 0.20% = 19 052,44 + 37,73 = 19 090,17 zł.

Stanowisko odnośnie pytania 4

Kwota jaką uzyskano ze sprzedaży wyniosła 20 000 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 19 090,17 zł (koszty nabycia wraz z waloryzacją). Przychód w kwocie 20 000 zł jest większy od kosztów uzyskania przychodu w kwocie 19 090,17 zł, zatem w tym przypadku wystąpi dochód do opodatkowania. Należny podatek wyniesie: przychód - koszty uzyskania przychodu x 19% = (20 000 – 19 090,17 ) x 19% = 172,87 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego stwierdzenia w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób nabycia.

Z przedstawionych we wniosku opisów stanów faktycznych wynika, że Wnioskodawca w dniu 28 stycznia 2010 r. nabył lokal mieszkalny wraz z przynależnymi prawami za kwotę 236 050 zł. Dodatkowo za kwotę 1,22 zł nabył udział w prawie własności dwóch działek. Zainteresowany poniósł koszty aktu notarialnego, opłat sądowych, taksy notarialnej oraz zapłacił podatek VAT. Poniósł również wydatki na modernizację mieszkania, które zwiększyły wartość nieruchomości. W sierpniu 2015 r. Zainteresowany sprzedał ww. lokal wraz z przynależnymi prawami oraz udział w prawie własności dwóch działek za łączną kwotę 266 000 zł.

Dodatkowo w sierpniu 2012 r. Zainteresowany nabył udział w garażu wielostanowiskowym za kwotę 17 600 zł i poniósł w związku z nabyciem koszty sporządzenia aktu notarialnego. W dniu 13 sierpnia 2015 r. dokonał sprzedaży udziału w ww. garażu za kwotę 20 000 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że do zbycia zarówno lokalu mieszkalnego z przynależnymi prawami i udziału w prawie własności dwóch działek, jak i udziału w garażu doszło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że cały uzyskany przez Wnioskodawcę z tego tytułu przychód będzie stanowił źródło przychodu podlegające opodatkowaniu.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Podstawą obliczenia podatku – zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Wnioskodawca zwrócił się do tut. Organu o rozstrzygnięcie kwestii dotyczących zaliczenia poniesionych przez niego wydatków związanych w nabyciem nieruchomości do kosztów uzyskania przychodu.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało jednak przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

Należy zauważyć, że we własnym stanowisku w odniesieniu do pytania dotyczącego możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu nakładów, które podniosły wartość nieruchomości, Wnioskodawca powołuje się na art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten jednak odnosi się do odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, a z taką sytuacją nie mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie. Wnioskodawca bowiem nabył lokal mieszkalny od dewelopera. Tak więc odnośnie mi.in. nakładów zwiększających wartość nieruchomości, zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6c ustawy.

Należy zatem wskazać, że w myśl art. 22 ust. 6c ustawy koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy – wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa wprost co należy rozumieć pod pojęciem „nakładów”. Z brzmienia przepisu i poglądów reprezentowanych w doktrynie wynika, że za nakłady poniesione na nieruchomość rozumie się wydatki ulepszające, modernizujące nieruchomość, które zwiększają jej wartość rynkową. Zatem jeśli dane nakłady zwiększyły wartość nieruchomości, zostały poniesione w czasie jej posiadania oraz Wnioskodawca posiada faktury VAT lub inne dokumenty stwierdzające poniesienie wydatku (zakup płytek ceramicznych i terakoty oraz wanny), należy uznać je za koszt uzyskania przychodu.

Wobec powyższych uregulowań uznać należy, że do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca może zaliczyć koszty nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi prawami i udziale w prawie własności dwóch działek oraz udziału w garażu wielostanowiskowym, koszty sporządzenia aktów notarialnych (opłaty sądowe, taksę notarialną, podatek VAT), a także wydatki poniesione na modernizację lokalu mieszkalnego, które stanowią nakłady zwiększające wartość lokalu.

Wątpliwość Wnioskodawcy wzbudziła również kwestia podwyższania przychodów nabycia o wskaźnik waloryzacji.

Zgodnie z art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W przedstawionych we wniosku stanach faktycznych Wnioskodawca wskazał, że poniósł koszty nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi prawami i udziału w prawie własności dwóch działek oraz udziału w garażu oraz związane z nabyciem koszty notarialne.

Stwierdzić należy, że wyłącznie pierwotne koszty nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi prawami i udziału w prawie własności dwóch działek oraz garażu mogą być corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie zbywanej nieruchomości, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Koszt nabycia, co do zasady, określa umowa notarialna sprzedaży, na podstawie której podatnik staje się właścicielem nieruchomości. Zatem w sposób nie budzący wątpliwości można orzec, że do kosztów nabycia zalicza się cenę zakupu lokalu mieszkalnego i udziału w garażu oraz koszty wynikające z aktów notarialnych, na podstawie których Wnioskodawca nabył ww. nieruchomości (taksa notarialna + VAT, opłata sądowa). W odniesieniu zatem do lokalu mieszkalnego Zainteresowany może podwyższyć udokumentowane koszty nabycia koszty nabycia o wskaźnik waloryzacji zgodnie z art. 22 ust. 6f, czyli od roku 2011 do roku 2014, natomiast w przypadku garażu wielostanowiskowego za 2013 r. i 2014 r.

W odniesieniu do przedstawionych kwot podanych we wniosku, Organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tut. Organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. W związku z powyższym tut. Organ nie może odnieść się do kwot wskazanych przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie należy wskazać, że w sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi prawami i udziału w prawie własności dwóch działek będą przewyższały przychód uzyskany z odpłatnego zbycia, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu dokonanej transakcji.

Podsumowując należy stwierdzić, że zbycie lokalu mieszkalnego nabytego w 2010 r. wraz z przynależnymi prawami i udziału w prawie własności dwóch działek oraz udziału w garażu wielostanowiskowym nabytego w 2012 r., dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, stanowić będzie dla Wnioskodawcy źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca obowiązany jest do samodzielnego ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, pomniejszoną o ewentualnie poniesione przez Zainteresowanego koszty odpłatnego zbycia, a kosztami, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy, czyli ceną nabycia przez Wnioskodawcę w 2010 r. lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi prawami, udziału w prawie własności dwóch działek uraz udziału w garażu wielostanowiskowego w 2012 r., nakładami, które poniósł Zainteresowany, a które zwiększyły wartość nieruchomości oraz kosztami notarialnymi. Wnioskodawcy przysługuje możliwość podwyższenia kosztów nabycia zarówno lokalu mieszkalnego, jak i udziałów w garażu wielostanowiskowym o wskaźniki waloryzacji, zgodnie z art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto w przypadku gdyby koszty uzyskania przychodu przewyższały przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, wystąpi strata (nie powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu dokonanej transakcji), która powinna zostać wykazana w zeznaniu PIT-39. W pozostałych przypadkach podatek dochodowy ze zbycia nieruchomości wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Należało zatem uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Tut. Organ podkreśla, że organy podatkowe nie są uprawnione do oceny załączonych do wniosku dokumentów, bowiem to składający wniosek o wydanie interpretacji obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IPPB3/4510-935/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

skutki podatkowe
ITPB1/4511-673/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

zbycie nieruchomości
ILPB2/4511-1-1099/15-2/NK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.