ILPB2/4511-1-654/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
ILPB2/4511-1-654/15-4/JKinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. sprzedaż udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 14 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 5 października 2015 r. nr ILPB2/4511-1-654/15-2/JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Ponadto, pouczono Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane w dniu 5 października 2015 r. zostało skutecznie doręczone w dniu 7 października 2015 r. Natomiast w dniu 14 października 2015 r. (data nadania 13 października 2015 r.) wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, będzie wspólnikiem spółki osobowej (dalej: „Spółka osobowa”) powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej (dalej: „Spółka kapitałowa”).

Spółka osobowa, a także wcześniej Spółka kapitałowa, będą mieć siedzibę i miejsce zarządu w Polsce.

Spółka osobowa nie będzie spółką komandytowo-akcyjną, ani jej następcą prawnym. Tym samym Spółka osobowa nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca nie wyklucza, że Spółka osobowa może zostać w przyszłości zlikwidowana.

Przewiduje się przy tym, że na moment likwidacji w skład majątku Spółki osobowej mogą wchodzić m.in. udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka zależna” i „Udziały”) odpowiednio nabyte przez Spółkę kapitałową w ramach transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 24 ust. 8a ustawy o PDOF oraz art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, w zmian za udziały własne wydane przez Spółkę kapitałową dotychczasowym udziałowcom Spółki zależnej.

W wyniku likwidacji Spółki osobowej Wnioskodawca otrzyma m.in. Udziały. Wnioskodawca nie wyklucza, że w zależności od warunków biznesowych, w przyszłości dokona zbycia (całości lub części) Udziałów, nabytych w opisany powyżej sposób, przy czym zbycie Udziałów (całości lub części) nastąpi na rzecz innego podmiotu lub na rzecz Spółki zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że zgodnie z umową Spółki osobowej m.in. obrót udziałami będzie stanowił przedmiot działalności tej spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce zależnej na rzecz innego podmiotu lub na rzecz Spółki zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji Spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna własnych udziałów wydanych przez Spółkę kapitałową na rzecz udziałowca Spółki zależnej w zamian za otrzymany aport w postaci udziałów w Spółce zależnej...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce zależnej na rzecz innego podmiotu lub na rzecz Spółki zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzenia po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji Spółki osobowej, zbycie to nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 2 w dniu 16 października 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna nr ILPB2/4511-1-654/15-5/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 1 – w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce zależnej na rzecz innego podmiotu lub na rzecz Spółki zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji Spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna własnych udziałów wydanych przez Spółkę kapitałową na rzecz udziałowca Spółki zależnej w zamian za otrzymany aport w postaci udziałów w Spółce zależnej.

Zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o PDOF, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów otrzymanych w ramach likwidacji Spółki osobowej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu PDOF, który będzie mógł być obniżony o koszty uzyskania przychodu w wartości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów, niezaliczonych uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę lub Spółkę osobową.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt, że jak przedstawiono w stanie faktycznym Spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia Spółki kapitałowej, a zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm. dalej: „.Kodeks spółek handlowych”) spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może zostać przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą), przy czym, zgodnie z zasadą kontynuacji zawartą w art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej i co więcej zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b w zw. z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki - koszty uzyskania przychodów należy określić w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę kapitałową na nabycie Udziałów.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, udziały w Spółce zależnej zostaną nabyte przez Spółkę kapitałową w ramach transakcji wymiany udziałów. W związku z powyższym dla ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, wydatkiem poniesionym na nabycie Udziałów w Spółce zależnej dla Spółki kapitałowej będzie wartość udziałów własnych wydanych w przez Spółkę kapitałową wspólnikom Spółki zależnej w zamian za wniesione do Spółki kapitałowej Udziały w Spółce zależnej.

W konsekwencji, Spółka osobowa jako następca prawny wstępująca we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej Spółki kapitałowej będzie uprawniona do zaliczenia powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wydatkiem poniesionym przez Spółkę osobową na nabycie składników majątku (Udziałów), które zostały nabyte już przez Spółkę kapitałową przed jej przekształceniem w Spółkę osobową, będą wydatki poniesione na ich nabycie przez Spółkę kapitałową, tj. wartość nominalna udziałów własnych wydanych przez Spółkę kapitałową wspólnikom Spółki zależnej w zamian za wniesione do Spółki kapitałowej Udziały w Spółce zależnej.

Ze względu na fakt, że Udziały w Spółce zależnej, które Wnioskodawca otrzyma w wyniku likwidacji Spółki osobowej, nie zostały odpłatnie zbyte ani przez Spółkę osobową ani przez Spółkę kapitałową, wydatki poniesione na ich nabycie nie zostaną do dnia ich zbycia przez Wnioskodawcę zaliczone do kosztów uzyskania przychodu zarówno przez Spółkę kapitałową, jak i przez Spółkę osobową i Wnioskodawcę (wspólnika Spółki osobowej) ze względu na brak spełnienia przesłanek wskazanych przez art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP.

W rezultacie więc, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, czy to na rzecz podmiotu trzeciego, czy też na rzecz Spółki zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów podatkowych w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę kapitałową wspólnikom Spółki zależnej.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce zależnej na rzecz innego podmiotu lub na rzecz Spółki zależnej w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzenia przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji Spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna własnych udziałów wydanych przez Spółkę kapitałową na rzecz udziałowca Spółki zależnej w zamian za otrzymany aport w postaci udziałów w Spółce zależnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IBPB-1-2/4510-551/15/BG | Interpretacja indywidualna

sprzedaż udziałów
ILPB2/4511-1-610/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.