ILPB2/4511-1-609/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż udziałów. Koszty uzyskania przychodów.
ILPB2/4511-1-609/15-2/JKinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. moment powstania obowiązku podatkowego
  3. przychód
  4. sprzedaż udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – osoba fizyczna, podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w 2012 r. nabył od spółki z siedzibą na Cyprze (dalej: Spółka cypryjska) udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium RP (dalej: Spółka), na podstawie Umowy nabycia udziałów (dalej: Umowa).

Strony Umowy postanowiły, że cena za udziały zostanie przez Wnioskodawcę uiszczona w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wnioskodawca nie uregulował w terminie ceny za nabyte udziały od Spółki cypryjskiej.

W 2015 r. i w 2016 r. Wnioskodawca planuje uregulować swoje zobowiązanie wobec spółki cypryjskiej i zapłacić całą cenę w wysokości wynikającej z Umowy.

Wnioskodawca w 2015 r. sprzedał na rzecz osób fizycznych całość swoich udziałów, o których mowa powyżej.

Należy wskazać, że uregulowanie ceny wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką cypryjską nastąpi już po sprzedaży (po zawarciu umów) na rzecz osób trzecich ww. udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, określając dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce osiągnięty w danym roku podatkowym, może pomniejszyć przychód ze sprzedaży tych udziałów osiągnięty w danym roku o koszty jego uzyskania, tj. o wydatki na zapłatę ceny z tytułu nabycia udziałów od Spółki cypryjskiej, faktycznie poniesione w danym roku podatkowym, niezależnie od tego, w którym momencie roku te wydatki zostaną poniesione...

Zdaniem Wnioskodawcy, określając dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce osiągnięty w danym roku podatkowym, może pomniejszyć przychód ze sprzedaży tych udziałów osiągnięty w danym roku o koszty jego uzyskania, tj. o wydatki na zapłatę ceny z tytułu nabycia udziałów od Spółki cypryjskiej faktycznie poniesione w danym roku podatkowym, niezależnie od tego, w którym momencie roku te wydatki zostaną poniesione.

Dla uzyskania prawidłowej odpowiedzi na postawione przez Wnioskodawcę pytanie niezbędnym jest ustalenie, czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych mogą być wyłącznie wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych do dnia ich zbycia oraz inne wydatki poniesione w związku z osiągniętym dochodem, poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano odpłatnego zbycia papierów wartościowych; czy też kosztem uzyskania przychodu mogą być również wydatki poniesione po dniu zbyciu papierów wartościowych, o ile zostały faktycznie poniesione i mają związek ze źródłem przychodu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosowanie do art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Jak wynika z art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 4 dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1 f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Należy wskazać, że opodatkowanie dochodów ze zbycia udziałów ma miejsce po zakończeniu roku podatkowego. Nie ma tutaj zastosowania system zaliczkowy. Uzyskanie dochodu nie łączy się z koniecznością potrącenia przez podmiot wypłacający, czy też samodzielnego odprowadzenia przez podatnika zaliczki na podatek.

Ogólne zasady związane z określaniem kosztów uzyskania przychodu (dalej: KUP) zostały uregulowane w art. 22 u.p.d.o.f.

I tak zgodnie z art. 22 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do KUP musi spełniać następujące kryteria: musi zostać poniesiony przez podatnika, zostać odpowiednio udokumentowany, celem jego poniesienia jest osiągniecie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów (związek przychodu z kosztem) i nie został on wymieniony w art. 23 u.p.d.o.f.

W przypadku określenia KUP ze zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zastosowanie znajduje przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., który stanowi, że wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Przepis ten przesuwa moment ustalania KUP z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na moment odpłatnego zbycia tychże udziałów. Przy czym przepis ten nie ogranicza możliwości zaliczenia do KUP wydatków na nabycie udziałów, które zostały poniesione po uzyskaniu przychodu z odpłatnego zbycia.

W tym przypadku nie jest istotne kiedy wydatek na nabycie udziałów został poniesiony Ze wskazanych przepisów z całą pewnością nie można wyinterpretować normy, że wydatki poniesione na nabycie udziałów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile zostały poniesione przed ich zbyciem (tak m.in. WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 2 lipca 2008 r. o sygn. I SA/Po 403/08).

O ile zatem dany wydatek – w niniejszej sprawie wydatek na nabycie udziałów od Spółki cypryjskiej – będzie spełniał kryteria pozwalające na zaliczenie go do KUP, tj. zostanie rzeczywiście poniesiony przez podatnika i zostanie właściwie udokumentowany, istnieje pomiędzy tym wydatkiem związek z uzyskanym przychodem oraz nie został wymieniony w katalogu wydatków, niestanowiących KUP, to wydatek taki, niezależnie od momentu jego poniesienia, może stanowić KUP przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów.

Tak więc jeżeli Wnioskodawca uiści cenę za udziały nabyte od Spółki cypryjskiej już po zbyciu tych udziałów na rzecz osób trzecich, to przychód uzyskany ze sprzedaży tych udziałów i osiągnięty w danym roku podatkowym, Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o koszty jego uzyskania, tj. o wydatki na zapłatę ceny z tytułu nabycia udziałów od Spółki cypryjskiej faktycznie poniesione w tym samym roku podatkowym, niezależnie od tego, w którym momencie roku te wydatki zostaną poniesione. Wydatki te bowiem zostaną poniesione i właściwie udokumentowane przez Wnioskodawcę, będą one miały bezpośredni związek z uzyskanym przychodem z odpłatnego zbycia udziałów, oraz nie zostały ujęte w katalogu określonym w art. 23 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, należy wskazać, że powołany w treści wniosku wyrok sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
ITPB3/423-65/14/15-S/PS | Interpretacja indywidualna

moment powstania obowiązku podatkowego
IBPP1/4512-367/15/BM | Interpretacja indywidualna

przychód
IBPB-2-2/4511-525/15/HS | Interpretacja indywidualna

sprzedaż udziałów
ILPB2/4511-1-610/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.