ILPB2/4511-1-254/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Zwrot kosztów (brak dokumentów).
ILPB2/4511-1-254/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. zwrot kosztów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W dniu 17 lutego 2004 Wnioskodawczyni nabyła aktem notarialnym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych wraz z nieruchomościami na nich położonymi, znajdujące się na obszarze gminy. Na przedmiotowych działkach gruntu znalazła się sieć wodno-kanalizacyjna wraz z przepompownią niezbędną do korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem nabycia oraz nieruchomości sąsiednich (domki jednorodzinne - 9 rodzin). Od tego czasu jako właściciel Wnioskodawczyni ponosiła pełne koszty eksploatacyjne, które powinna ponosić gmina. Do kosztów eksploatacji zaliczały się między innymi: koszty energii elektrycznej, koszty związane z konserwacją, przeglądami i serwisami pompy i zbiornika ścieków, koszty związane z usuwaniem awarii przepompowni oraz koszty napraw.

W lutym 2013 roku Zainteresowana złożyła wniosek o odpłatne przekazanie sieci do wójta gminy, który to pismem z dnia 30 grudnia 2013 r. nie przystał do wniosku Zainteresowanej, żądając przedstawienia dokumentów dotyczących stanu technicznego sieci oraz dowodów poniesionych nakładów na tę inwestycję. Pismem z dnia 13 stycznia 2014 r. oraz z dnia 10 lutego 2014 r. Wnioskodawczyni zażądała ograniczenia w funkcjonowaniu prywatnej sieci wod.-kan. oraz wyłączenia jej z prywatnej eksploatacji. W dniu 1 kwietnia 2014 r. kolejnym wnioskiem Zainteresowana zwróciła się o zwrot poniesionych kosztów bieżącej eksploatacji za okres 10 lat w wysokości 40 285,70 zł. Koszty wyliczono na podstawie średnich cen rynkowych tych usług z powyższego okresu. Po złożeniu tegoż wniosku gmina w dniu 29 października 2014 r. zawarła z Zainteresowaną porozumienie dotyczące wypłaty zwrotu poniesionych kosztów utrzymania i eksploatacji w wysokości 35 000 zł.

W styczniu 2015 roku Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C od urzędu gminy z informacją, iż zwrot kosztów utrzymania pompowni jest przychodem, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającym opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zwrot poniesionych kosztów utrzymania przepompowni, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ustawy o pdof...
 2. Czy w przypadku konieczności opodatkowania zwrotu kosztów utrzymania przepompowni koszty poniesionej eksploatacji mogą być uznane jako koszt uzyskania przychodów i wykazane w zeznaniu rocznym pomimo poniesienia ich w przeciągu ostatnich 10 lat oraz braku potwierdzeń ich poniesienia (faktury dotyczące tych wydatków nie były zbierane, gdyż Wnioskodawczyni nie wydawało się to konieczne)...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1.

Zwrotu kosztów poniesionych nie można uznać jako przychodu zgodnie art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gdyż nie został on osiągnięty - był to jedynie zwrot poniesionych w przeciągu 10 lat kosztów, które ponosić powinna gmina.

Ad. 2.

Wydatki eksploatacyjne i koszty utrzymania poniesione przez Wnioskodawczynię można uznać za koszty uzyskania przychodu, gdyż zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu (art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Koszty te Zainteresowana ponosiła w celu uzyskania przychodu jakim byłaby odpłatna odsprzedaż tej przepompowni, która w rzeczywistości nie doszła w skutku. W związku z tym Zainteresowana może je wykazać w zeznaniu rocznym i pomniejszyć sobie przychody, których te koszty dotyczą (zwrot kosztów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Ponadto, treść art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W powołanym przepisie ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo - skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła.

Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów. Koszty poniesione przez podatnika należy zatem oceniać pod kątem ich celowości a więc dążenia do uzyskania przychodu a nie niezbędności.

A zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami,
 • nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów,
 • zostały w sposób prawidłowy udokumentowane i poniesione przez podatnika a nie inne osoby.

Z treści powołanych powyżej przepisów wynika, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż w dniu 17 lutego 2004 r. Wnioskodawczyni nabyła aktem notarialnym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych wraz z nieruchomościami na nich położonymi, znajdujące się na obszarze gminy. Na przedmiotowych działkach gruntu znalazła się sieć wodno-kanalizacyjna wraz z przepompownią niezbędną do korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem nabycia oraz nieruchomości sąsiednich (domki jednorodzinne - 9 rodzin). Od tego czasu jako właściciel Wnioskodawczyni ponosiła pełne koszty eksploatacyjne, które powinna ponosić gmina. Do kosztów eksploatacji zaliczały się między innymi: koszty energii elektrycznej, koszty związane z konserwacją, przeglądami i serwisami pompy i zbiornika ścieków, koszty związane z usuwaniem awarii przepompowni oraz koszty napraw.

W dniu 1 kwietnia 2014 r. Zainteresowana zwróciła się o zwrot poniesionych kosztów bieżącej eksploatacji za okres 10 lat w wysokości 40 285,70 zł. Koszty wyliczono na podstawie średnich cen rynkowych tych usług z powyższego okresu - faktury dotyczące tych wydatków nie były zbierane, gdyż Wnioskodawczyni nie wydawało się to konieczne. Po złożeniu tegoż wniosku gmina w dniu 29 października 2014 r. zawarła z Zainteresowaną porozumienie dotyczące wypłaty zwrotu poniesionych kosztów utrzymania i eksploatacji w wysokości 35 000 zł.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie można stwierdzić, że uzyskana przez Wnioskodawczynię kwota od gminy stanowi zwrot poniesionych wydatków. Wnioskodawczyni nie posiada bowiem dokumentów potwierdzających poniesienie tych wydatków, z których wprost wynikałaby ich wysokość. Koszty te wyliczono na podstawie średnich cen rynkowych usług z powyższego okresu, co nie oznacza, że koszty te zostały poniesione w tej właśnie wysokości.

Zatem kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię stanowi dla niej przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie przychód ten nie korzysta z żadnego ze zwolnień wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy podkreślić, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie ze zwolnień, czy też ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisach prawa.

Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

W katalogu zwolnień zawartym w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma żadnego, który wskazywałby, że kwota uzyskana przez Zainteresowaną z tytułu zwrotu poniesionych kosztów utrzymania przepompowni, wyliczona na podstawie średnich cen rynkowych usług z powyższego okresu, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W odniesieniu natomiast do kosztów uzyskania przychodów należy wskazać, że wydatki związane z utrzymaniem przepompowni i jej eksploatacji również nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów, bowiem Wnioskodawczyni nie posiada dokumentów potwierdzających poniesienie tych wydatków. Natomiast prawidłowe udokumentowanie poniesionych przez podatnika wydatków jest warunkiem koniecznym do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując:

 1. Kwota uzyskana od gminy stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie korzysta z żadnego ze zwolnień wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Rozliczając powyższy przychód, Wnioskodawczyni nie może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z utrzymaniem przepompowni i jej eksploatacji, ponieważ nie posiada dokumentów potwierdzających poniesienie tych wydatków.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.