ILPB2/415-23/09-2/JK | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę, dzieło i zlecenie.
ILPB2/415-23/09-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. umowa
 3. umowa o dzieło
 4. umowa o pracę
 5. umowa zlecenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2008 r. (data wpływu 2 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.
 1. Zainteresowany jest aplikantem radcowskim i na podstawie art. 32(1) ustawy o radcach prawnych oraz stosownego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości jest zobowiązany do ponoszenia rocznej opłaty za aplikację w wysokości czterokrotności minimalnego wynagrodzenia. Wnioskodawca sam opłaca tą opłatę. Nie był i nie jest zwolniony z ponoszenia tej opłaty. Na mocy ustawy wszyscy aplikanci muszą ponosić tą opłatę co jest warunkiem koniecznym do bycia aplikantem – nie uiszczenie w terminie opłaty powoduje skreślenie z listy aplikantów. Zainteresowany pracuje na pełen etat jako prawnik w szpitalu.
 2. Wnioskodawca jest aplikantem radcowskim i na podstawie art. 63 pkt 1 ustawy o radcach prawnych jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich, które sam uiszcza.

Dzięki aplikacji radcowskiej Zainteresowany może wykonywać pracę i czynności, z których uzyskuje przychody.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy roczna opłata za aplikację radcowską jest kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli czy wartość opłaty można odliczyć od osiągniętego dochodu...
 2. Czy składki członkowskie nie podlegają pod przepis art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc czy składki członkowskie są kosztem uzyskania przychodu i można je odliczyć od osiągniętego dochodu...

Tutejszy organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pierwsze pytanie przedstawione we wniosku, natomiast w zakresie odpowiedzi na drugie pytanie w dniu 26 marca 2009 r. wydano interpretację indywidualną nr ILPB2/415-23/09-3/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 1 przedstawionego we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – opłata roczna za aplikację radcowską jest kosztem uzyskania przychodu i może On odliczyć wartość tej opłaty od osiągniętego przychodu. Zainteresowany wykonuje pracę prawnika i tylko z tego tytułu (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia) osiąga przychody, w związku z czym bez uprawnień aplikanta radcowskiego nie mógłby osiągać tych dochodów. Aby być aplikantem Wnioskodawca musi uiszczać opłatę zgodnie z wymogiem ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, że Zainteresowany, będący aplikantem radcowskim ponoszącym opłatę za tą aplikację jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełen etat w szpitalu i uzyskuje przychody z tytułu tej umowy, a także umowy o dzieło i umowy zlecenia. Zamierza On wartość tej opłaty doliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

W kwestii dotyczącej kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 2 ww. ustawy) w odniesieniu do sytuacji kiedy podatnik uzyskuje dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej umowy o pracę ustalane w wysokości zryczałtowanej mogą zostać jedynie podwyższone (do kwot również wskazanych w ustawie) w przypadkach, gdy:

 • podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
 • podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

W związku z tym, iż koszty uzyskania przychodów z umowy o pracę są wymienione kwotowo, a sytuacje, gdy mogą one być podwyższone ujęte są w zamkniętym katalogu określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest możliwości ich podwyższenia o wysokość opłaty z tytułu aplikacji radcowskiej.

Natomiast w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, tyt. organ stwierdza co następuje.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych między innymi w art. 13 pkt 8 (przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej) – określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jednakże w sytuacji kiedy podatnik realizuje konkretną umowę o dzieło lub zlecenia, i udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 4, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości wydatków faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 ww. ustawy), przy czym udokumentowane wydatki muszą być nierozerwalnie związane z konkretną, realizowaną ww. umową.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, iż opłata za aplikację nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z ww. tytułów, bowiem w przedmiotowej sprawie występuje brak związku pomiędzy jej poniesieniem, a realizacją zawartej konkretnej umowy o dzieło bądź zlecenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ILPB2/415-23/09-3/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.