ILPB2/415-1079/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów.
ILPB2/415-1079/14-4/JKinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. nr ILPB2/415-1079/14-2/JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Ponadto, pouczono Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane w dniu 27 stycznia 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 29 stycznia 2015 r., natomiast w dniu 5 lutego 2015 r. (data nadania 4 lutego 2015 r.) wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Zainteresowany nie prowadzi oraz nie planuje prowadzić działalności gospodarczej w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

Wnioskodawca na podstawie umowy sprzedaży (dalej: Umowa sprzedaży) nabędzie akcje (dalej: Akcje) spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka zależna), od innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: Wspólnik). Należność w zakresie ceny za Akcje zostanie uregulowana.

W przyszłości możliwe jest, że Wnioskodawca dokona zbycia całości lub części posiadanych Akcji na rzecz Spółki zależnej celem ich umorzenia (umorzenie Akcji nastąpi za wynagrodzeniem, z zastosowaniem procedury umorzenia dobrowolnego, przewidzianej w art. 359 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030). Zbycie Akcji w celu umorzenia nastąpi po 1 stycznia 2015 r.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że należność w zakresie ceny za Akcje zostanie uregulowana częściowo w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności i częściowo w formie przekazania środków pieniężnych.

Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnia i wnosi o uwzględnienie przez Dyrektora Izby skarbowej w Poznaniu, że intencją Zainteresowanego nie jest uzyskanie odpowiedzi w zakresie wpływu potrącenia na możliwość zaliczenia przedmiotowych wydatków, w szczególności w kontekście zastosowania regulacji zawartych w art. 24d ustawy o PDOF w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego – w tym zakresie zostało złożone przez Wnioskodawcę odrębne zapytanie we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2014 r.

Wnioskodawca podkreśla, że Jego intencją w ramach niniejszego wniosku jest wyłącznie uzyskanie rozstrzygnięcia w zakresie określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia Akcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia Akcji w celu umorzenia będzie cena nabycia przedmiotowych Akcji wynikająca z Umowy sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu w przypadku umorzenia Akcji za wynagrodzeniem będzie dla Zainteresowanego cena nabycia przedmiotowych Akcji wynikająca z Umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają przychody ze źródła, jakim są kapitały pieniężne, do których zalicza się m.in. przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Wnioskodawca wskazuje, że od dnia 1 stycznia 2011 r., na skutek nowelizacji ustawy o PDOF z katalogu przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych zostały wyłączone przychody ze zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia.

W konsekwencji powyższego, przychody ze zbycia akcji w celu umorzenia podlegają opodatkowaniu jako dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 30b ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustaw o PDOF dochodem z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym koszt uzyskania przychodu ze zbycia Akcji w celu ich umorzenia powinien być kalkulowany w oparciu o przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PDOF. Przepis art. 22 ust. 1f ustawy o PDOF nie będzie miał zastosowania, ponieważ, zbywane w celu umorzenia Akcje nie będą objęte przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny (będą nabyte na podstawie umowy sprzedaży).

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W celu dokonania oceny, czy kosztem uzyskania przychodu w przypadku umorzenia Akcji za wynagrodzeniem będzie dla Wnioskodawcy cena nabycia przedmiotowych Akcji wynikająca z Umowy sprzedaży, istotne jest określenie znaczenia używanego przez ustawodawcę na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PDOF ,pojęcia „wydatków na nabycie udziałów (akcji)” w spółce.

Wnioskodawca podkreśla, że pojęcie „wydatków na nabycie udziałów (akcji)” w spółce nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę na gruncie PDOF. Należy zatem dokonać wykładni tegoż pojęcia w oparciu o wskazywane zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie reguły wykładni.

Z uwagi na powyższe, odnosząc się do zasad wykładni literalnej, jak powszechnie przyjmuje się zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, w przypadku, w którym brak jest legalnej definicji określonego pojęcia należy przede wszystkim przypisać mu takie znaczenie, jakie ma ono w języku potocznym, o ile nie jest zdefiniowane na gruncie innej gałęzi prawa.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca chciałby wskazuje, że za koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia Akcji w celu umorzenia należy uznać wydatki Wnioskodawcy przeznaczone na nabycie Akcji, do których należy w szczególności cena nabycia Akcji wynikająca z Umowy sprzedaży Akcji.

Zdaniem Wnioskodawcy bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że przy zakupie Akcji Wnioskodawca dokonał zapłaty ceny za Akcje w formie potrącenia, gdyż Zainteresowany poniósł faktyczny (ekonomiczny) koszt zakupu Akcji, który skutkuje uszczupleniem majątku Wnioskodawcy o wartość odpowiadającą cenie zakupu Akcji.

Reasumując, w oparciu o przedstawione powyżej argumenty, należy zdaniem Wnioskodawcy uznać, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia Akcji przez Zainteresowanego w celu umorzenia, będzie cena zakupu przedmiotowych Akcji określona w Umowie sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.