ILPB1/4511-1-995/15-2/PP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB1/4511-1-995/15-2/PPinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. opłata za studia
  3. studia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, głównie w zakresie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej zdrowia. Usługi jakie świadczy w tym zakresie wymagają często uzupełnienia o zabiegi fizjoterapeutyczne, których Wnioskodawca nie jest w stanie osobiście wykonać, ze względu na brak stosownych uprawnień. Klienci Wnioskodawcy często pytają go o możliwość wykonania usług z zakresu fizjoterapii. W związku z powyższym, Wnioskodawca chciałby poszerzyć swoją ofertę o specjalistyczne zabiegi fizjoterapeutyczne. Aby móc je wykonywać jest zobligowany do podjęcia studiów w celu nabycia odpowiednich uprawnień.

W roku akademickim 2015/2016 Wnioskodawca zamierza rozpocząć naukę na studiach na kierunku fizjoterapia.

W tym celu Wnioskodawca podpisał z uczelnią umowę, zgodnie z którą opłata za kształcenie zawiera następujące elementy: opłata rekrutacyjna, opłata wpisowa, opłata czesnego, opłaty dodatkowe. Jako opłaty dodatkowe uczelnia określa opłaty za podręczniki, skrypty, materiały pomocnicze, opłaty za kursy i programy nadobowiązkowe, opłaty za dostęp do infrastruktury uczelni poza zajęciami programowymi, a także koszty dojazdu na zajęcia programowe odbywające się poza jednostką uczelni. Ponadto uczelnia obliguje Wnioskodawcę do zakupu odzieży ochronnej z logo uczelni oraz do zakupu obuwia ochronnego - wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych. Dodatkowo Wnioskodawca ma ponieść opłaty za wydanie legitymacji, opłaty za ubezpieczenie (NNW i OC) w czasie realizacji programu studiów oraz opłaty za wymagane przepisami badania dla studentów i za wszelkie wymagane szczepienia. Poza tym w przyszłości Wnioskodawca będzie ponosić opłaty za wydanie dyplomu, jego suplementów oraz ewentualnych duplikatów dokumentów, a także opłaty za egzaminy. Kolejne opłaty to zakup odzieży i obuwia ochronnego - wykorzystywanych podczas odbywania praktyk zawodowych w jednostkach zewnętrznych. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia uczelnianego sprzętu Wnioskodawca będzie obciążony kosztami jego naprawy, wymiany, zakupu. W trakcie trwania nauki Wnioskodawca także będzie miał możliwość uczestniczenia w odpłatnych seminariach, szkoleniach, kursach itp., które to będą podnosiły jego kwalifikacje zawodowe. Wnioskodawca będzie się również zaopatrywał w podręczniki i inną specjalistyczną literaturę, a także w czasopisma branżowe. Niewykluczone również, że będzie kupował sprzęt fizjoterapeutyczny. Wnioskodawca będzie także ponosić wydatki związane z dojazdem na uczelnię oraz na miejsce wykonywania późniejszych praktyk zawodowych, jak i związane z tym koszty ewentualnych noclegów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, dotyczące podjęcia nauki na studiach na kierunku fizjoterapia, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego (pkt G wniosku) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wydatki te będą prowadzić do podniesienia kwalifikacji zawodowych Wnioskodawcy i do zdobycia pożądanych uprawnień, które pozwolą na poszerzenie oferty usług. Zdobycie uprawnień fizjoterapeuty pozwoli Wnioskodawcy wykonywać dodatkowe usługi dla dotychczasowych klientów, jak i również pozwoli zdobyć nowych odbiorców usług. Te dodatkowe usługi będą stanowiły dopełnienie obecnego zakresu oferowanych świadczeń, a Wnioskodawca nie będzie zmuszony „odsyłać” swoich klientów do innych usługodawców - tak jak to miało miejsce do tej pory. Oferowane przez Wnioskodawcę usługi będą mogły być skierowane do większej liczby odbiorców. Wnioskodawca nie będzie „tracić” na odsyłaniu swoich klientów do fizjoterapeutów, co przyczyni się do zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności. Dzięki inwestycji w postaci podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych Wnioskodawca zabezpieczy finansowo swój biznes na przyszłość.

Zdaniem Wnioskodawcy żaden z wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego wydatków nie znajduje się na liście kosztów negatywnych zdefiniowanych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodui być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie może to jednak stanowić, w myśl tego co powyżej, wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu przede wszystkim konieczne jest jeszcze zaistnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, które stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zatem do stwierdzenia, czy poniesione wydatki z tytułu opłat za studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej, niezbędne jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która głównie obejmuje świadczenie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej zdrowia. Prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca postanowił rozpocząć studia na kierunku fizjoterapia, w celu nabycia odpowiednich uprawnień. W tak przedstawionym stanie należy uznać, iż wydatki związane z ww. studiami stanowią wydatki na kształcenie, które pozwala podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu jego działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem program podjętych studiów jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodów (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług), nie ma żadnych przeszkód prawnych dla zaliczenia wydatków związanych z ww. studiami (opłaty za poszczególne semestry, zakup materiałów dydaktycznych czy też inne obligatoryjne koszty związane bezpośrednio ze studiami) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wydatki te, jako przydatne do prawidłowego wykonywania jego działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (choć trudno je przypisać konkretnym przychodom) - jednak pod koniecznym warunkiem ich należytego udokumentowania.

Należy dodatkowo podkreślić, że - jak wskazano we wniosku - do poniesienia szeregu wymienionych we wniosku wydatków, ściśle związanych z podjęciem studiów, obliguje Wnioskodawcę podpisana przez niego umowa z uczelnią. W związku z tym wydatki te są nierozerwalnie związane z ww. studiami, a więc zapewne mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wskazane we wniosku wydatki związane z podjęciem nauki na ww. studiach mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o treść wniosku. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że przedstawione we wniosku okoliczności różnią się jednak od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Należy również nadmienić, że jeżeli podatnik nie wykaże ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia - z punktu widzenia zachowania lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów - to wydatki te nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. To na podatniku spoczywa ciężar udokumentowania i wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami, a także okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Nadto, Organ wydając interpretacje indywidualne opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, przyjmując argumenty podnoszone przez Wnioskodawcę bez ich weryfikowania. Zatem nie można wykluczyć, że właściwy organ podatkowy prowadząc w przyszłości ewentualne postępowanie podatkowe, po przeanalizowaniu całokształtu zebranego materiału dowodowego, będzie mógł poczynić ustalenia prowadzące go do odmiennych wniosków niż te zawarte w niniejszej interpretacji. Tak więc należy pamiętać, iż zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.